Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hållbarhetsbehandlad mjölk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hållbarhetsbehandlad mjölk

Hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel måste följa de särskilda bestämmelser som fastställs i direktiv 2001/114/EG. Dessa bestämmelser kompletterar de allmänna regler om märkning av livsmedel som föreskrivs i europeisk lagstiftning.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Hållbarhetsbehandlad mjölk definieras på grundval av dess sammansättning och den förberedelseprocess som den genomgår. Syftet är att främja handeln genom korrekta och icke-vilseledande beteckningar.

Hållbarhetsbehandlad mjölk

Produkterna som omfattas av detta direktiv är:

  • delvis dehydratiserad mjölk (sötad eller osötad)
  • helt dehydratiserad mjölk (innehållande olika procenthalter av fett).

Direktivet fastställer även de särskilda beteckningar som används i vissa länder och på vissa språk (se bilaga II i detta direktiv).

Märkning

Produkterna som omfattas av detta direktiv måste märkas enligt bestämmelserna i direktivet om märkning och presentation av livsmedel. Märkningen av hållbarhetsbehandlad mjölk ska ange:

  • mjölkfetthalten uttryckt i procent (inte nödvändigt för kondenserad mjölk, sötad kondenserad, delvis skummad mjölk, och torkad skummjölk)
  • mjölkfetthalten uttryckt i procent för fettfri mjölktorrsubstans (för de olika typerna av delvis dehydratiserad mjölk)
  • spädnings- eller rekonstitueringsmetoden (för dehydratiserad mjölk)
  • att produkten inte är avsedd som livsmedel för spädbarn under 12 månader (för dehydratiserad mjölk).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/114/EG

17.1.2002

17.7.2003

EUT L 15, 17.1.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/61/EG

7.10.2007

31.8.2008

EUT L 258, 4.10.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2013 av den 9 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG och 2000/36/EG samt rådets direktiv 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska ges till kommissionen Text av betydelse för EES [EUT L 287, 29.10.2013].

I denna förordning anpassas kommissionens nuvarande genomförandebefogenheter, vilka fastställs i de fem så kallade frukostdirektiven, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) och i synnerhet artikel 290 som ger kommissionen rätt att anta delegerade akter.

Senast ändrat den 29.04.2014

Top