Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sylt och sötad kastanjepuré

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sylt och sötad kastanjepuré

Sammansättningen och märkningen av sylter och sötad kastanjepuré omfattas av vissa regler. Dessa regler gäller produkternas frukt- och sockerhalt, resthalten av svaveldioxid och andra tillåtna tillsatser.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

De produkter som omfattas av detta direktiv är sylt, extra sylt, gelé, extra gelé, marmelad, gelémarmelad och sötad kastanjepuré.

Detta direktiv tillämpas inte på produkter avsedda för framställning av konditorivaror, kakor eller kex.

De berörda produkterna definieras enligt deras sammansättning för att säkerställa att beteckningarna används på ett korrekt sätt i handeln och att de inte är vilseledande.

Beteckningen åtföljs av en uppgift om den eller de fruktsorter som har använts, i fallande storleksordning efter vikten. Om en produkt består av tre eller flera fruktsorter får uppgiften om vilka fruktsorter som har använts dock ersättas med orden blandad frukt, med en liknande benämning eller med en uppgift om hur många fruktsorter som har använts.

Utöver detta ska märkningen av sylt, gelé, marmelad och sötad kastanjepuré innehålla följande information:

  • Frukthalt per 100 g
  • Sammanlagd sockerhalt om inget näringspåstående för socker finns på märkningen enligt direktiv 90/496/EEG
  • Resthalten av svaveldioxid, om den överstiger 10 mg/kg

I Bilaga II i direktivet finns en förteckning över godkända tillsatser som t.ex. honung, socker, fruktjuice och vissa alkoholer.

Medlemsstaterna får inte förhindra marknadsföring av de produkter som uppfyller kraven i detta direktiv.

Bakgrund

Direktivet är en del i programmet som ämnar att förenkla vissa vertikala direktiv om livsmedel. Det tar hänsyn till direktivet om märkning och marknadsföring av livsmedel.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/113/EG

12.1.2002

11.7.2003

EUT L 10, 12.1.2002

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/84/EG

12.7.2004

-

EUT L 219, 19.6.2004

Förordning (EG) nr 1182/2007

6.11.2007

-

EUT L 273, 17.10.2007

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2001/113/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG och 2000/36/EG samt rådets direktiv 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska ges till kommissionen [EUT L287, 29.10.2013].

I denna förordning anpassas kommissionens nuvarande genomförandebefogenheter, vilka fastställs i de fem så kallade frukostdirektiven, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) och i synnerhet artikel 290 som ger kommissionen rätt att anta delegerade akter.

Senast ändrat den 30.04.2014

Top