Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaffe- och cikoriaextrakt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kaffe- och cikoriaextrakt

En harmonisering av lagstiftningen om handel med kaffe- och cikoriaextrakt främjar den gemensamma marknaden för produkter inom den här sektorn samtidigt som både producenters och konsumenters intressen skyddas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv förenklar lagstiftningen om kaffe- och cikoriaextrakt, vilken tidigare reglerades av direktiv 77/436/EEG. Syftet med direktivet är att skydda konsumenters och producenters intressen genom att fastställa regler om produkternas beteckningar, definitioner och egenskaper.

Tillämpningsområde

Följande produkter omfattas av direktivet:

  • Kaffeextrakt och lösligt kaffeextrakt
  • Lösligt kaffe eller snabbkaffe (med undantag av café torrefacto soluble)
  • Cikoriaextrakt
  • Löslig cikoria
  • Snabbcikoria

Dessa produkter måste uppfylla vissa sammansättningskrav, i synnerhet kravet gällande torrsubstanshalten.

Märkning

Kaffe- och cikoriaextrakt måste märkas enligt bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG om märkning, presentation och marknadsföring av livsmedel. Dock får endast ovanstående beteckningar används i handel med dessa produkter, möjligtvis åtföljda av information angående formen (i pastaform, i flytande form, i koncentrerad form etc.), tillsatta ämnen och koffeinhalt. Det är även obligatoriskt att märka produkterna med lägsta halt kaffetorrsubstans eller lägsta halt cikoriatorrsubstans. Dessa halter skall anges i procent av den färdiga varans vikt.

Andra bestämmelser

Motstridande nationella bestämmelser från inte hindra handeln med kaffe- eller cikoriaextrakt som överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv.

Kommissionen ska biträdas av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa för att tillämpa detta direktiv.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/4/EG

13.3.1999

13.9.2000

EUT L 66, 13.3.1999

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens direktiv 2002/67/EG av den 18 juli 2002 om märkning av livsmedel som innehåller kinin och livsmedel som innehåller koffein [EGT L 191, 19.7.2002].

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2013 av den 9 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG och 2000/36/EG samt rådets direktiv 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska ges till kommissionen Text av betydelse för EES [EUT L 287, 29.10.2013].

  • I denna förordning anpassas kommissionens nuvarande genomförandebefogenheter, vilka fastställs i de fem så kallade frukostdirektiven, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) och i synnerhet artikel 290 som ger kommissionen rätt att anta delegerade akter.

Senast ändrat den 29.04.2014

Top