Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Socker

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Socker

I enlighet med den allmänna lagstiftningen om livsmedel fastställer Europeiska unionen (EU) gemensamma regler för vissa former av socker avsedda som livsmedel. Dessa regler gäller livsmedels sammansättning, varunamn, märkning och presentation.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel [EUT L 10, 12.1.2002].

SAMMANFATTNING

Genom direktiv 2001/11/EG förbättras märkningen av vissa former av ätbart socker, i syfte att konsumenterna ska få bättre information samt för att förhindra att de vilseleds av produkterna de köper. Det tillämpas utan att det påverkar de allmänna bestämmelser som rör märkning av livsmedel.

Socker

I direktiv 2001/111/EG definieras elva sockervarianter:

 • Halvvitt socker
 • Socker (vitt socker)
 • Extravitt socker
 • Sockerlösning
 • Invertsockerlösning
 • Invertsockersirap
 • Stärkelsesirap
 • Torkad stärkelsesirap
 • Glukosmonohydrat
 • Druvsocker eller vattenfri glukos
 • Fruktos.

Varje variant har motsvarande sammansättningsegenskaper och regler för förpackning och märkning.

Märkning

Direktiv 2001/111/EG fastställer vissa specifika bestämmelser för färdigpackade produkter som väger mindre än 20 g, för sockerlösningar, för invertsockersirap som innehåller kristaller samt för vissa produkter som innehåller mer än 5 procent fruktos. Färdigpackade produkter som väger mindre än 20 g behöver inte märkas med nettovikten. Invertsockerlösningar och invertsockersirap behöver dock märkas med torrsubstanshalten och invertsockerhalten. Dessutom behöver inversockersirap som innehåller kristaller märkas med uttrycket kristalliserad. Slutligen måste stärkelsesirap (inklusive torkad stärkelsesirap) som innehåller mer än fem procent fruktos (torrsubstans) märkas med stärkelse-fruktossirap eller fruktos-stärkelsesirap och torkad stärkelse-fruktossirap eller torkad fruktos-stärkelsesirap. Detta görs för att ange om stärkelsen eller fruktosen utgör den större delen.

Medlemsstaterna ska avstå från att anta nationella bestämmelse som inte föreskrivs i detta direktiv för produkterna som definieras i bilagan.

Bakgrund

Direktivet är en del i programmet som ämnar att förenkla vissa vertikala direktiv om livsmedel. Syftet är att de endast ska ta upp de viktigaste kraven som de produkter som omfattas av direktiven ska uppfylla för att kunna åtnjuta fri rörlighet på den inre marknaden.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/111/EG

12.1.2002

11.7.2003

EUT L 10, 12.1.2002

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG och 2000/36/EG samt rådets direktiv 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska ges till kommissionen [EUT L 287, 29.10.2013].

 • I denna förordning anpassas kommissionens nuvarande genomförandebefogenheter, vilka fastställs i de fem så kallade frukostdirektiven, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) och i synnerhet artikel 290 som ger kommissionen rätt att anta delegerade akter.

Senast ändrat den 29.04.2014

Top