Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genetiskt modifierade organismer – unika identitetsbeteckningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genetiskt modifierade organismer – unika identitetsbeteckningar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 om unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs en unik identitetsbeteckning*, som liknar en streckkod, och som är specifik för varje genetiskt modifierad organism* (GMO) som släpps ut på marknaden. Detta är ett viktigt inslag i spårbarheten* och märkningen av livsmedel och djurfoder som härrör från GMO, med syftet att förbättra konsumenternas valmöjlighet och ge skydd för hälsa och miljö.

VIKTIGA PUNKTER

För att följa utvecklingen i internationella forum används ett format för unik identitetsbeteckning i databasen BioTrack från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och av förmedlingscentrumet för biosäkerhet som inrättas genom Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald.

För varje ny ansökan om tillstånd att släppa ut en GMO på marknaden, måste den sökande kontrollera i databaserna för att försäkra sig om att en identitetsbeteckning inte redan har tilldelats, innan en unik identitetsbeteckning skapas i det föreskrivna formatet.

När tillstånd beviljas för en GMO att släppas ut på marknaden, meddelas sedan den unika identitetsbeteckningen till förmedlingscentrumet för biosäkerhet av Europeiska kommissionen och registreras i EU-registret över godkända GMO.

Alla GMO som godkändes innan förordningen trädde i kraft har tilldelats unika identitetsbeteckningar enligt förordningen.

Formatet på den unika identitetsbeteckningen definieras i bilagan till förordningen, och består av nio alfanumeriska tecken. De två eller tre första siffrorna representerar företagets eller organisationens namn. Den andra delen med fem eller sex siffror representerar transformationshändelsen* och den sista komponenten är ett enstaka verifieringstecken, varefter allt avskiljs med en punkt. Exempel: MON-00603-1.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 16 januari 2004.

BAKGRUND

Se mer information om ”Spårbarhet och märkning” på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Unik identitetsbeteckning: en 9-siffrig alfanumerisk kod som är specifik för en GMO, så att den lätt kan identifieras på en produkts märkning.

* Genetiskt modifierade organismer: växter eller djur som fötts upp för att ge högre avkastning eller motstå sjukdomar, genom att deras cellulära eller genetiska sammansättning har modifierats.

* Spårbarhet: förmågan att spåra GMO, och produkter som framställts från GMO, i alla faser av produktions- och distributionskedjan, för att underlätta korrekt märkning.

* Transformationshändelse: ett begrepp som används för att skilja mellan genetiskt konstruerade (transformerade) varianter på grödor och andra organismer.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (EUT L 10, 16.1.2004, s. 5–10)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning (EUT L 102, 7.4.2004, s. 14–25).

Fortlöpande ändringar av kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24–28). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 12.04.2016

Top