Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkra kosttillskott i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkra kosttillskott i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/46/EG – kosttillskott

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras regler för kosttillskott* för att skydda konsumenter från eventuella hälsorisker och se till att de inte får vilseledande information.

VIKTIGA PUNKTER

 • I lagstiftningen fastställs en harmoniserad förteckning över vitaminer och mineraler som kan användas för att tillverka kosttillskott.
 • Tillverkarna rekommenderar max- och miniminivåer för daglig förbrukning.
 • Kosttillskotten får inte märkas, presenteras eller annonseras som att de kan förebygga, behandla eller bota en sjukdom. Det får inte heller antydas att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen.
 • På märkningarna måste följande uppgifter finnas:
  • Vilka näringsämnen och andra ämnen som livsmedlen innehåller.
  • Rekommenderat dagligt intag, med en varning om att inte överskrida den dosen.
  • Råd om att förvara produkten utom räckhåll för barn.
 • Nationella myndigheter kan kräva att tillverkarna meddelar dem genom att lämna in en kopia av märkningen när de släpper ut en produkt på marknaden.
 • Nationella myndigheter kan upphäva eller begränsa försäljningen av ett tillskott om de anser att det kan vara en fara för människors hälsa. De informerar då omedelbart Europeiska kommissionen och alla länder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet – ett område som utgörs av de 28 EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge, och där det råder fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital.
 • Lagstiftningen gäller inte för läkemedelsprodukter.

Dessutom gäller följande:

 • I förordning (EU) nr 609/2013 fastställs regler för innehållet i och den åtföljande informationen till modersmjölksersättning, beredda spannmålsbaserade livsmedel, barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål samt komplett kostersättning för viktkontroll.
 • I förordning (EG) nr 1924/2006 harmoniseras regler för näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som säljs till allmänheten, däribland mat som levereras till restauranger, sjukhus, skolor, serveringar och liknande storhushåll.
 • I förordning (EG) nr 1925/2006 harmoniseras regler för vitaminer, mineraler och vissa andra ämnen som tillsätts i livsmedel.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 12 juli 2002. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 juli 2003.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Kosttillskott: Koncentrerade källor för näringsämnen eller andra ämnen som har näringsmässiga eller fysiologiska fördelar när de kompletterar en normal kost. De kan säljas som kapslar, sugtabletter, tabletter och dospåsar eller i flaskor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51–57)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2002/46/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35–56)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9–25). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 26–38). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 03.02.2016

Top