Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Specialdestinerade livsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Specialdestinerade livsmedel

Presentationen av specialdestinerade livsmedel (som är avsedda för spädbarn, personer vars matsmältning eller ämnesomsättning är störd och personer i ett särskilt fysiologiskt tillstånd) har harmoniserats. För dessa produkter finns särskilda märkningskrav, t.ex. att innehållet av energi och av protein, kolhydrater och fett ska anges.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Direktiv 89/398/EEG

Direktivet gäller specialdestinerade livsmedel. Dessa livsmedel ska vara lämpliga för det angivna näringsändamålet och saluföras på ett sätt som framhåller att de uppfyller detta ändamål. Ett speciallivsmedel ska uppfylla de särskilda näringsbehoven hos följande kategorier av konsumenter:

 • Personer med störd matsmältningsprocess eller ämnesomsättning.
 • Personer som befinner sig i ett särskilt fysiologiskt tillstånd.
 • Spädbarn och småbarn med god hälsa.

Det är förbjudet att använda orden "dietisk" eller "avsedd för dietkost" i märkning och presentation av samt reklam för livsmedel avsedda för normal konsumtion.

Särskilda bestämmelser för de grupper av livsmedel som är avsedda för särskilda näringsändamål ska fastställas genom särdirektiv. Dessa kan särskilt omfatta föreskrifter avseende sammansättning, hygien, listan över tillsatser, renhetskriterier osv. I dessa fastställs dessutom särskilda krav på märkning utöver de som gäller för livsmedel i allmänhet, bl.a. angivande av energivärde och innehåll av kolhydrater, proteiner och fett.

I direktivet fastställs det förfarande som ska följas om ett särskilt livsmedel, trots att det uppfyller föreskrifterna i det relevanta särdirektivet, anses vara hälsofarligt för människor.

Direktivet innehåller också bestämmelser om antagandet av ytterligare särdirektiv. I bilaga I till direktivet finns en förteckning över de specialdestinerade livsmedel som kommer att omfattas av bestämmelser i särdirektiv:

 • Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn (es de en fr) och småbarn.
 • Livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter (es de en fr) för viktminskning.
 • Modersmjölksersättningar och tillskottsnäring.
 • Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål.
 • Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottare. Europeiska kommissionen har ännu inte lagt fram något förslag till särdirektiv på detta område. För ytterligare information om livsmedel avsedda att intas i samband med idrottande hänvisas till webbplatsen för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EN).

Direktiv 96/84/EG

Genom detta direktiv kan tillstånd till saluföring beviljas för två år för specialdestinerade livsmedel som inte motsvarar de bestämmelser om sammansättning som anges i särdirektiven, sedan livsmedlen bedömts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Syftet med denna bestämmelse är att göra det möjligt att snabbt saluföra specialdestinerade livsmedel.

Direktiv 1999/41/EG

Genom detta direktiv ändras bilaga I till direktiv 89/398/EEG så att tre livsmedelskategorier avlägsnas från förteckningen över sådana kategorier för vilka särdirektiv skulle gälla. Det handlar om livsmedel för diabetiker, natriumfattiga livsmedel inklusive natriumreducerat eller natriumfritt salt och glutenfria livsmedel. Dessa livsmedel kan regleras genom direktiv 89/398/EEG utan att några särdirektiv behöver antas.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/398/EEG

16.5.1990: godkännande av saluföring av produkter som överensstämmer med bestämmelserna i direktivet.16.5.1991: förbud mot saluföring av produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i direktivet.

16.5.1989

EUT L 86, 30.6.1989

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 96/84/EG

11.3.1997

30.9.1997

EGT L 48, 19.2.1997

Direktiv 1999/41/EG

8.7.2000: godkännande av saluföring av produkter som överensstämmer med bestämmelserna i direktivet.8.7.2001: förbud mot saluföring av produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i direktivet.

8.7.2000

EUT L 172, 8.7.1999

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om specialdestinerade livsmedel [KOM(2004) 290 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Genom detta direktiv föreslås en förenkling av direktivets centrala del genom att de olika ändringarna till direktivet införs i en enda text.

SAMMANSÄTTNING AV SPECIALDESTINERADE LIVSMEDEL

Kommissionens direktiv 2001/15/EG av den 15 februari 2001 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i specialdestinerade livsmedel [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 52 av den 22.2.2001]. I detta direktiv fastställs vilka näringsämnen som får ingå i sammansättningen av specialdestinerade livsmedel. Följande näringsämnen får tillsättas:

 • De kemiska ämnen som anges i bilagan till direktivet och som tillhör vissa ämneskategorier (vitaminer, mineraler, aminosyror, carnitin och taurin, nukleotider, kolin och inositol).Dessa kemiska ämnen har valts enligt kriterier för säkerhet, organismens möjlighet att ta upp dem samt organoleptiska och tekniska egenskaper. Ämnena omfattas av de allmänna renhetskriterier som i EU:s lagstiftning föreskrivs för tillverkning av livsmedel samt av de allmänt erkända renhetskriterier som rekommenderas av internationella organ.
 • Kemiska ämnen som tillhör andra ämneskategorier än vitaminer, mineraler, aminosyror, carnitin och taurin, nukleotider, kolin och inositol.

De livsmedel som dessa näringsämnen används i måste vara säkra och uppfylla de särskilda näringsbehov hos de personer som de är avsedda för. Handeln med produkter som uppfyller kraven i detta direktiv tillåts från och med den 1 april 2002. Produkter som inte uppfyller dessa krav får däremot inte saluföras från och med den 1 april 2004.

Ändrat genom:Kommissionens direktiv 2004/5/EG [Europeiska unionens officiella tidning L 14 av den 21 januari 2004]. Genom direktivet införs följande kemiska ämnen i bilagan till direktiv 2001/15/EG: Sulfat, L-serin, L-arginin-L-aspartat, L-lysin-L-glutamat, N-acetyl-L-cystein, N-acetyl-L-metionin och L-karnitin-L-tartrat.

Dessa ämnen har godkänts som tillsatser i specialdestinerade livsmedel av vetenskapliga livsmedelskommittén eller av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. (De befogenheter som innehades av de fem vetenskapliga kommittéerna för livsmedelssäkerhet har från och med 2003 övertagits av ett enda organ, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.)

Kommissionens direktiv 2006/34/EG [Europeiska unionens officiella tidning L 83, 22.3.2006]. I avsnittet vitaminer har rubriken "Folsyra" ersätts med "Folat".

See also

Mer information om specialdestinerade livsmedel finns på webbplatsen för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EN).

Senast ändrat den 09.08.2007

Top