Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Näringspåståenden och hälsopåståenden som information till konsumenten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Näringspåståenden och hälsopåståenden som information till konsumenten

Genom näringspåståenden framhävs en eller flera produktegenskaper för att konsumenten ska lockas att köpa en viss produkt. Ibland är dessa påståenden felaktiga eller kan vilseleda konsumenterna. Med den EU-lagstiftning som föreslås kommer utformningen av sådana påståenden att harmoniseras genom att det ställs krav på att det måste finnas vetenskapliga belägg för påståendena.

FÖRSLAG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 juli 2003 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

SAMMANFATTNING

Påståenden är uppgifter i märkning, presentation och reklam som informerar konsumenten om egenskaper hos ett livsmedel eller en livsmedelskomponent. Syftet är att avlägsna oriktiga eller för konsumenten svårbegripliga näringspåståenden och hälsopåståenden. Näringspåståenden och hälsopåståenden för alkoholdrycker som innehåller mer än 1,2 % alkohol kommer också att förbjudas, med undantag för påståenden som handlar om en reduktion av alkoholhalten eller en reduktion av energivärdet i en alkoholdryck.

Syftet med detta förslag till förordning är att harmonisera näringspåståenden genom att en förteckning över tillåtna påståenden upprättas.

I förslagets bilaga finns definitioner av tillåtna näringspåståenden, med exakt angivna mätbara värden för varje påstående. Bl.a. finner man i bilagan påståenden som "låg energihalt", "utan tillsats av socker", "lätt" och "hög kostfiberhalt".

Hälsopåståenden

Endast hälsopåståenden som kan bevisas vetenskapligt efter utvärdering hos Europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) tillåts. Ett undantag görs för hälsopåståenden som beskriver ett näringsämnes eller något annat ämnes roll för organismens tillväxt, utveckling och normala fysiologiska funktioner och som är grundade i sedan länge fastställda och okontroversiella vetenskapliga uppgifter. När det gäller denna typ av påståenden kommer en gemenskapsförteckning över tillåtna påståenden att upprättas.

I den framtida förordningen förbjuds alla hälsopåståenden som rör bantning eller viktkontroll, liksom sådana som innehåller psykologiska eller beteenderelaterade hänvisningar (t.ex. "minskar stress") eller hänvisningar till läkare eller deras sammanslutningar. Även påståenden som i vaga termer behandlar "välmående" i allmänhet kommer att bli förbjudna.

Däremot kommer det enligt förslaget till förordning att genom undantag från direktiv 2000/13/EG om märkning (där alla hänvisningar till egenskaper rörande botande, behandling eller förebyggande av en sjukdom hos människor förbjuds) att vara tillåtet att använda sig av påståenden om reduktion av risken för en sjukdom, om EFSA har yttrat sig positivt om påståendena och de har godkänts på gemenskapsnivå.

Hänvisningar och förfarande

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2003) 424

-

COD/2003/0165

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 10 oktober 2003 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen (es de en fr) samt vissa andra ämnen i livsmedel [KOM(2003) 671 - Ej offentliggjort i EUT]. I detta förslag föreslås att en produkts näringsprofil ska vara ett kriterium för att tillåta användning av näringspåståenden, bland annat vid fastställandet av maximihalter av vitaminer och mineralämnen samt andra ämnen som tillförs vid tillverkningen av livsmedel.

Senast ändrat den 22.12.2006

Top