Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Näringsvärdesdeklaration (fram till 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Näringsvärdesdeklaration (fram till 2014)

Näringsdeklarationen har harmonierats inom hela Europeiska unionen. Den är frivillig men blir obligatorisk när ett näringspåstående förekommer i märkningen eller i reklamen.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I direktivet behandlas näringsvärdesdeklaration * för livsmedel avsedda för den slutlige konsumenten och för storkök (restauranger, sjukhus, personalrestauranger etc.).

Direktivet gäller inte för naturliga mineralvatten eller vatten som är avsett som livsmedel eller som kosttillskott.

Näringsvärdesdeklarationen är frivillig men blir obligatorisk om något näringspåstående förekommer i märkningen, i presentationen eller i reklamen.

De enda näringspåståenden som är tillåtna är de som rör energivärde i de näringsämnen i kategorierna proteiner, kolhydrater, fetter, fibrer, natrium, vitaminer och mineraler som räknas upp i bilagan till direktivet samt de ämnen som tillhör en av kategorierna för dessa näringsämnen eller som är en del av dessa.

Den information som ges i näringsvärdesdeklarationen ingår i grupp 1 eller 2 enligt följande ordning:

  • Grupp 1:
  • Grupp 2:

Om näringspåståendet berör sockerarter, mättade fettsyror, kostfibrer eller natrium, ska informationen i grupp 2 ges.

Energivärdet och näringsämnenas andelar eller beståndsdelar ska anges i siffror med särskilda mätenheter. Uppgifterna ska anges per 100 g eller per 100 ml. De kan dessutom även anges per förpackning eller per portion. Information om vitaminer och mineralämnen måste också anges i procent av rekommenderat dagligt intag (RDI) och får också anges i grafisk form.

Näringsvärdesdeklarationen kan även omfatta mängd stärkelse, sockeralkoholer, enkelomättade fettsyror, fleromättade fettsyror, kolesterol och mineralsalter eller vitaminer som specificeras i bilagan till direktivet.

Alla dessa uppgifter ska visas samlat på ett ställe med tydliga och outplånliga tecken på väl synlig plats och anges på ett språk som köparen lätt förstår. Medlemsstaterna får inte fastställa krav som är mer långtgående än de som anges i detta direktiv om näringsvärdesdeklaration.

När det gäller andra livsmedel än färdigförpackade som säljs till den slutliga konsumenten eller till storkök, samt livsmedel som på köparens begäran förpackas vid försäljningstillfället eller som färdigförpackas för omedelbar försäljning, får omfattningen av den information som finns i näringsvärdesdeklarationen och sättet för hur informationen meddelas beslutas genom nationella bestämmelser tills gemenskapsåtgärder eventuellt har beslutats enligt det förfarande som anges i direktivet.

Kommittéförfarande

Kommissionen ska biträdas av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Bakgrund

Direktivet ersätts från och med den 13 december 2014 av förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Denna förordning slår ihop detta direktiv och direktiv 2000/13/EG om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel.

De nya kraven som är avsedda att höja nivån på informationen och ge ett ökat skydd för konsumenter i EU fastställer skyldigheten att innefatta en näringsvärdesdeklaration i märkningen av livsmedel. Näringsvärdesdeklarationen ska innehålla följande uppgifter:

  • näringsvärdet;
  • mängden näringsämnen som ingår i livsmedlet: fetter, mättade fettsyror, kolhydrater samt en särskild omnämning för socker och salt.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Näringsvärdesdeklaration: All information som framgår av märkningen och som avser energivärdet och följande näringsämnen: proteiner, kolhydrater, fetter, kostfibrer, natrium, vitaminer och mineralämnen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 90/496/EEG

1.10.1990

-

EGT L 276, 6.10.1990

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/120/EG

9.1.2004

31.7.2004

EUT L 333, 20.12.2003

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Direktiv 2008/100/EG

18.11.2008

31.10.2009

EUT L 285, 29.10.2008

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 90/496/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 02.02.2012

Top