Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Godkända sötningsmedel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Godkända sötningsmedel

I lagstiftningen fastställs de sötningsmedel som kan användas i livsmedlen samt under vilka förutsättningar. Förteckningen över godkända sötningsmedel (i bilagan till direktivet) uppdateras regelbundet i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen på området.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Detta direktiv är ett särdirektiv under om livsmedelstillsatser. Det ska tillämpas på sådana livsmedelstillsatser som används för att ge livsmedel en söt smak, inklusive livsmedel för särskilda näringsändamål, eller som bordssötningsmedel. Direktivet ska inte tillämpas på livsmedel med sötande egenskaper som exempelvis honung.

Sötningsmedlen används som ersättning för socker vid framställningen av energireducerade livsmedel, livsmedel som inte orsakar karies eller livsmedel som inte tillsatts socker i syfte att uppnå bättre hållbarhet samt vid framställning av dietprodukter.

3I bilagan till direktivet anges de olika sötningsmedel som får släppas ut på marknaden och deras användningsvillkor. Mängderna avser endast konsumtionsfärdiga livsmedel.

Sötningsmedlen kan inte användas i livsmedel och barnmat för småbarn som nämns i direktiv 89/398/EGG, inklusive livsmedel och barnmat för småbarn som inte är vid god hälsa, om inte annat föreskrivs.

Medlemsstaterna ska upprätta ett system för regelbunden övervakning av konsumtionen av sötningsmedel. På grundval av dessa uppgifter kan de användningsvillkor för sötningsmedel som fastställs genom detta direktiv eventuellt komma att ändras.

Märkningen av bordssötningsmedel innehållande polyoler och/eller aspartam ska innehålla följande varningstexter:

  • polyoler: ”överdriven konsumtion kan ha laxerande inverkan”
  • aspartam: ”innehåller en fenylalaninkälla”
  • salt av aspartam och acesulfam: ”innehåller en fenylalaninkälla”.

Sötningsmedlen som godkänns av gemenskapslagstiftningen ska kontrollera särskilda renhetskriterier som fastställs i direktiv 2008/60/EG.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 94/35/EG

31 december 1995

31 december 1995: Godkännande av saluföring och användning av produkter som uppfyller kraven i direktivet.30 juni 1996: Förbud mot saluföring och användning av produkter som inte uppfyller kraven i direktivet.

EUT L 237, 10.9.1994

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 96/83/EG

26.2.1997

19.12.1997: Godkännande av saluföring av produkter som uppfyller kraven i direktivet. 19.6.1998: Förbud mot saluföring av produkter som inte uppfyller kraven i direktivet

EUT L 48, 19.2.1997

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Direktiv 2003/115/EG

29.1.2004

29.7.200529.1.2006 (Produkter som saluförts innan direktivet trädde i kraft)

EUT L 24, 29.1.2004

Direktiv 2006/52/EG

15.8.2006

15.2.2008

EUT L 204, 26.7.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 28 juli 2006 om livsmedelstillsatser [ KOM(2006) 428 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Genom förordningen ska alla godkända livsmedelstillsatser harmoniseras i en gemenskapsförteckning, inklusive sötningsmedel och färgämnen. Genom den nya förordningen upphävs alla nu gällande bestämmelser om tillsatser.

Medbeslutandeförfarande (COD/2006/0145)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 28 juli 2006 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer [ KOM(2006) 423 slutlig – Inte offentliggjord i EUT]. Ansökan om godkännande av en tillsats kommer att ingå i ett harmoniserat godkännandeförfarande för livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

För att en ny tillsats ska godkännas eller ett befintligt godkännande förnyas måste bedömningen visa att produkten är säker, tekniskt oundviklig, medför fördelar för konsumenten och inte vilseleder konsumenten.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet kommer att göra en riskbedömning av de nya ansökningarna om godkännande.

Kommissionen kommer att bistås av ständiga kommittén för livsmedelskedjan vid nya godkännanden av utsläppande på marknaden av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

Medbeslutandeförfarande (COD/2006/0143)

Särskilda renhetskriterier

Direktiv 2008/60/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 158, 18.6.2008] (särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel).

Märkning

Direktiv 96/21/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 88, 5.4.1996]. Rådets direktiv av den 29 mars 1996 om ändring av kommissionens direktiv 94/54/EG om att andra uppgifter än de som följer av rådets direktiv 79/112/EEG ska anges på märkningen av vissa livsmedel.

I detta direktiv fastställs att det på märkningen av livsmedel ska anges om de innehåller sötningsmedel. Därtill ska märkningen av livsmedel som innehåller aspartam eller polyoler innehålla en varningstext.

Direktiv 2008/5/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 27, 31.1.2008]. Andra obligatoriska uppgifter än de som följer av direktiv 2000/13/EG ska anges på märkningen av vissa livsmedel (till exempel: ”förpackat i en skyddande atmosfär”, ”innehåller en fenylalaninkälla”, ”innehåller lakrits” osv.) för att bättre informera konsumenten.

Senast ändrat den 17.09.2008

Top