Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: bromsar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: bromsar

I syfte att främja arbetsplats- och trafiksäkerhet fastställs i detta direktiv regler och krav för att förfarandet för typgodkännande av traktorer ska kunna tillämpas när det gäller bromsutrustning.

RÄTTSAKT

Direktiv 76/432/EEG av den 6 april 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Direktivet gäller för traktorer som är försedda med luftfyllda däck och har två axlar och är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 40 km/tim.

Inget EU-land får vägra att bevilja vare sig EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktor av skäl som hänför sig till dess bromsutrustning, om denna uppfyller de krav som fastställs i bilagorna 1-4 i direktivet. Samma sak gäller för att förbjuda att sådana traktorer registreras, saluförs eller tas i bruk.

Bilagorna innehåller följande:

  • Bilaga 1: Definitioner, ansökan om EG-typgodkännande, EG-typgodkännande, konstruktions- och monteringskrav.
  • Bilaga 2: Provning av bromsar och bromsutrustningens bromsverkan.
  • Bilaga 3: Fjäderbromsar.
  • Bilaga 4: Parkeringsbromsning genom mekanisk låsning av bromscylindrarna (låsmekanismer).
  • Bilaga 5: Modell för typgodkännandeintyget

Anpassningar till den tekniska utvecklingen

Nödvändiga ändringar för att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen har antagits i enlighet med det förfarande som föreskrivs i direktiv 74/150/EEG som sedermera upphävdes och ersattes av direktiv 2003/37/EG.

Upphävande

Förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 upphäver direktiv 76/432/EEG och direktiv 2003/37/EG från och med den 1.1.2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 76/432/EEG

8.5.1976

1.1.1977

EGT L 122, 8.5.1976

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 82/890/EEG

31.12.1982

21.6.1984

EGT L 378, 31.12.1982

Direktiv 96/63/EG

25.10.1996

1.10.1997

EGT L 253, 5.10.1996

Direktiv 97/54/EG

30.10.1997

22.9.1998

EGT L 277, 10.10.1997

Upphävt genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (Europeiska unionens officiella tidning L 60, 2.3.2013).

Senast ändrat den 30.06.2014

Top