Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: framtill monterade skyddsbågar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer och jordbruks- och skogsbruksmaskiner: framtill monterade skyddsbågar

Europeiska unionen har harmoniserat de tekniska kraven för framtill monterade överrullningsskydd på smalspåriga traktorer med huvudsyftet att garantera säkerhet på arbetsplatsen och trafiksäkerhet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (Se ändringsakter).

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Direktivet gäller för smalspåriga traktorer, dvs. traktorer med en minsta spårvidd på mindre än 1 150 mm, en olastad massa på 600-3 000 kg samt en markfrigång på högst 600 mm mätt vid den lägsta punkten på fram- och bakaxlarna, differentialen medräknad.

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda försäljning, registrering, ibruktagande eller användning av en traktor, eller vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktor, om den uppfyller kraven i direktivet. Alla traktorer som omfattas av direktivet ska vara försedda med ett överrullningsskydd.

Konstruktions- och provningskrav

I bilagorna I och II fastställs förfaranden för konstruktion och provning samt villkor för att bevilja EG-typgodkännande och typgodkännande. Medlemsstaterna ska, för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn som de godkänner, till tillverkaren av traktorn eller överrullningsskyddet, eller till dennes auktoriserade representant, utfärda en märkning om EG-typgodkännande (i överensstämmelse med förebilden i bilaga VII).

När ett överrullningsskydd eller dess fastsättning på traktorn är försett med EG-typgodkännandemärke och uppfyller de villkor som fastställs i bilaga IX kan ingen medlemsstat förbjuda att det släpps ut på marknaden.

En medlemsstat kan dock förbjuda att överrullningsskydd som är försedda med EG-typgodkännandemärkning släpps ut på marknaden om de inte överensstämmer med den godkända typen.

Information delas varje månad

Varje månad ska medlemsstaterna sända kopior av intyget om EG-typgodkännande (ett exempel tillhandahålls i bilaga VIII) till de övriga medlemsstaterna, för varje typ av överrullningsskydd som de godkänner eller vägrar att godkänna.

Upphävande

Förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 upphäver direktiv 87/402/EEG från och med 1.1.2016.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 87/402/EEG

26.6.1987

26.6.1989

EGT L 220, 8.8.1987

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 89/681/EEG

3.1.1990

2.1.1991

EGT L 398, 30.12.1989

Anslutningsakt

1.1.1995

-

EGT C 241, 29.8.1994

Direktiv 2000/22/EG

24.5.2000

30.6.2001

EGT L 107, 4.5.2000

Anslutningsakt

1.5.2004

-

EUT L 236, 23.9.2003

Direktiv 2005/67/EG

8.11.2005

31.12.2005

EUT L 273, 19.10.2005

Direktiv 2006/96/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006

Direktiv 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

EUT L 91, 10.4.2010

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon [Europeiska unionens officiella tidning L 60, 2.3.2013] upphäver direktiv 87/402/EEG från och med den 1 januari 2016.

Senast ändrat den 30.06.2014

Top