Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon med släpvagnar: tillåten ljudnivå

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorfordon med släpvagnar: tillåten ljudnivå

Syftet med detta direktiv är att införa EU:s förordningar beträffande buller från fordon grundat på fullständig harmonisering.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 42, 23.02.1970].

SAMMANFATTNING

Direktiven gäller för varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/h, med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt mobila maskiner.

I direktiven fastställs gränsvärden för ljudnivån från de berörda fordonens mekaniska delar och avgassystem. Gränsvärdena varierar från 74 dB(A) för personbilar till 80 dB(A) för tunga lastfordon.

Tillåtna värden upprättas för vissa fordonskategorier:

 • bilar,
 • fordon för kollektivtransport,
 • lastfordon.

Medlemsstaterna är skyldiga att offentliggöra ljudnivåvärden för typgodkännande före den 1 oktober 1994

En medlemsstat får därför inte, av skäl som hänför sig till tillåten ljudnivå eller avgassystemet, göra följande:

 • vägra eller förbjuda att fordon som uppfyller bestämmelserna i direktivet säljs, registreras eller släpps ut på marknaden,
 • förbjuda att ett avgassystem eller en teknisk enhet släpps ut på marknaden om de överensstämmer med en typ för vilken typgodkännande har beviljats.

Skattelättnader som beviljas av medlemsstaterna för att uppmuntra nya gränsvärden som ska uppfyllas i förväg kan godkännas om de:

 • är icke-diskriminerande,
 • varar under en begränsad tidsperiod,
 • ligger på belopp som är betydligt lägre än kostnaden för den monterade utrustningen,
 • tillämpas på fordon med utrustning som gör att framtida europeiska standarder kan uppfyllas i förväg.

Typgodkännande för varje typ av fordon, avgassystem och teknisk enhet (ljuddämpare och utbytesavgassystem):

 • Ansökan om EEG-typgodkännande ska lämnas in av tillverkaren eller dennes företrädare.
 • Den ska innehålla den information som krävs enligt gällande direktiv.
 • Olika tester för typgodkännande ska tillhandahållas,
 • där fordonstypen, avgassystemet eller den tekniska enheten uppfyller testkraven, och ett EU-typgodkännandeintyg ska utfärdas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga.

Detta direktiv har upphävts genom förordning (EU) nr 540/2014 som gäller från och med 30.6.2027.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 70/157/EEG

10.2.1970

10.8.1971 - 1.7.1973

EUT L 42, 23.2.1970

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 73/350/EEG

16.11.1973

-

EUT L 321, 22.11.1973

Direktiv 77/212/EEG

10.3.1977

31.3.1977

EUT L 66, 12.3.1977

Direktiv 81/334/EEG

28.4.1981

31.12.1981

EUT L 131, 18.5.1981

Direktiv 84/372/EEG

5.7.1984

30.9.1984

EUT L 196, 26.7.1984

Direktiv 84/424/EEG

4.9.1984

31.12.1984

EUT L 238, 6.9.1984

Direktiv 87/354/EEG

29.6.1987

31.12.1987

EUT L 192, 11.7.1987

Direktiv 89/491/EEG

25.7.1989

1.1.1990

EUT L 238, 15.8.1989

Direktiv 92/97/EEG

16.11.1992

30.6.1993

EUT L 371, 19.12.1992

Direktiv 96/20/EEG

3.5.1996

30.9.1996

EUT L 92, 13.4.1996

Direktiv 99/101/EG

17.1.2000

31.3.2000

EUT L 334, 28.12.1999

Direktiv2007/34/EG

5.7.2007

5.7.2007

EUT L 155, 15.6.2007

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiv 70/157/EEG [Europeiska unionens officiella tidning L 158, 27.5.2014].

Senast ändrat den 02.07.2014

Top