Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon och släpvagnar: förfarande för EG-typgodkännande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Motorfordon och släpvagnar: förfarande för EG-typgodkännande

1) SYFTE

Harmonisera medlemsstaternas lagstiftning och införa ett gemensamt förfarande i hela EU för typgodkännande av motorfordon och av släpvagnar till motorfordon.

2) RÄTTSAKT

Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 42, 23.02.1970].

Ändrat genom följande direktiv:

Rådets direktiv 78/315/EEG av den 21 december 1977 [EGT L 81, 28.03.1978];

Rådets direktiv 80/1267/EEG av den 16 december 1980 [EGT L 375, 31.12.1980];

Rådets direktiv 87/358/EEG och 87/403/EEG av den 25 juni 1987 [EGT L 192, 11.07.1987] ;

Rådets direktiv 92/53/EEG av den 18 juni 1992 [EGT L 225, 10.08.1992];

Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september 1993 [EGT L 264, 23.10.1993] ;

Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31 oktober 1995 [EGT L 266, 08.11.1995] ;

Rådets direktiv 96/27/EG av den 20 maj 1996 [EGT L 169, 08.01.1996];

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG av den 16 december 1996 [EGT L 18, 21.01.1997];

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG av den 22 juli 1997 [EGT L 233, 25.08.1997];

Kommissionens direktiv 98/14/EG av den 6 februari 1998 [EGT L 91, 25.03.1998].

3) SAMMANFATTNING

1. Direktiven gäller typgodkännande av alla motorfordon (med minst fyra hjul) med förbränningsmotor och släpvagnar till sådana motorfordon, oavsett om de tillverkas i en eller flera faser, och typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för sådana motorfordon och släpvagnar.

2. Direktiven gäller inte typgodkännande av enstaka fordon eller av sådana fyrhjuliga fordon som avses i rådets direktiv 92/61/EEG.

3. Förfarandet för typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter omfattar:

 • Ansökan om typgodkännande:

- Ansökan lämnas av tillverkaren till den myndighet i en medlemsstat som ansvarar för typgodkännande (man får inte lämna in ansökan i flera medlemsstater om en och samma typ av fordon osv.).

- Ansökan ska åtföljas av teknisk dokumentation och av typgodkännandeintyg enligt vart och ett av de särdirektiv som är tillämpliga enligt direktiven.

- Ansökan ska innehålla särskild information om det rör sig om etappvis typgodkännande.

 • Förfarande för typgodkännande:

- Typgodkännande ska beviljas av en medlemsstat om den berörda typen överensstämmer med informationen i den tekniska dokumentationen och uppfyller de tekniska kraven i särdirektiven.

- Medlemsstaten ska fylla i ett typgodkännandeintyg jämte bilagor med uppgifter om provningsresultaten och överlämna intyget med bilagorna till den sökande.

- Ansökan får avslås om ett typgodkännande skulle kunna medföra risk för trafiksäkerheten.

- Det införs ett system för ömsesidig information mellan medlemsstaternas myndigheter i frågor som rör typgodkännande.

 • Ändringar av typgodkännanden:

- En ansökan om ändring eller utvidgning av ett typgodkännande måste lämnas till den medlemsstat som beviljade det ursprungliga typgodkännandet.

- De ändringar som ska göras i handlingarna är olika beroende på om det är fråga om ett fordon eller om ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

- Om medlemsstaten anser det nödvändigt, får den göra kompletterande provningar och besiktningar med anledning av att det tekniska underlaget för typgodkännandet har ändrats. I så fall ska inte typgodkännandeintyget och dess bilagor upprättas förrän de nya kontrollerna har gjorts.

 • Intyg om överensstämmelse:

- Intyget om överensstämmelse utfärdas av tillverkaren på grundval av typgodkännandeintyget och i enlighet med bilagorna till direktiven.

- Intyget om överensstämmelse ska innehålla detaljerad information om eventuella uppgifter som har tillkommit eller ändrats och om eventuella begränsningar för användningen av komponenter och separata tekniska enheter.

- Medlemsstaterna får kräva att intyget om överensstämmelse ska innehålla ytterligare uppgifter som de behöver för fordonsbeskattning eller utfärdande av registreringshandlingar.

4. Registrering och saluföring:

 • Det krävs ett giltigt intyg om överensstämmelse för

- försäljning, ibruktagande och registrering av berörda fordon,

- försäljning och ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter avsedda för fordon som ingår i direktivens tillämpningsområde.

 • En medlemsstat får dock

- kräva att ej färdigbyggda fordon måste ha byggts färdiga innan de kan registreras permanent eller tas i bruk,

- på vissa villkor vägra registrering och/eller förbjuda saluföring eller ibruktagande inom medlemsstatens territorium av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som medlemsstaten anser allvarligt äventyrar trafiksäkerheten, även om fordonen osv. åtföljs av giltiga intyg om överensstämmelse eller har föreskriven märkning.

Kravet på intyg om överensstämmelse gäller inte fordon

 • som är avsedda att användas av försvaret, civilförsvaret, brandförsvaret eller ordningsmakten,
 • som inte ingår i tillämpningsområdet för direktiven eller som helt eller delvis är undantagna från direktiven.

5. På vissa villkor kan följande kategorier av fordon undantas från bestämmelserna i ett eller flera särdirektiv:

 • Fordon som tillverkas i små serier.
 • Fordon i slutserier.
 • Fordon, komponenter och separata tekniska enheter som utnyttjar teknik eller principer som genom sina speciella egenskaper inte kan uppfylla ett eller flera av kraven enligt särdirektiv (undantagsperiod högst 24 månader).

6. Bristande överensstämmelse med den godkända typen fastställs

 • av den medlemsstat som beviljade typgodkännandet eller av en annan medlemsstat,
 • i förhållande till typgodkännandeintyget och/eller det tekniska underlaget, och
 • sedan man konstaterat avvikelser som den stat som beviljade typgodkännandet inte har godkänt i enlighet med direktiven.

Det åligger sedan den medlemsstat som beviljade typgodkännandet att vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpa den bristande överensstämmelsen.

7. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om namn och adress för de myndigheter som ansvarar för typgodkännande och provning.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Direktiv 98/14/EG

14.04.1998

30.09.1998

Direktiv 97/27/EG

11.08.1997

22.07.1997

Direktiv 96/79/EG

14.09.97

01.10.1996

Direktiv 96/27/EG

21.08.1996

20.05.1997

Direktiv 95/54/EG

20.11.1995

01.12.1995

Direktiv 93/81/EEG

01.10.1993

01.10.1993

Direktiv 92/53/EEG

31.12.1992

31.12.1992

Direktiv 87/358/EEG

01.10.1988

01.10.1988

Direktiv 80/1267/EEG

30.06.1982

30.06.1982

Direktiv 78/315/EEG

-

21.06.1979

Direktiv 70/156/EEG

-

06.08.1971

4) tillämpning

5) ytterligare åtgärder

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Omarbetad version) [KOM(2003) 418 slutlig - Ej offentliggjord i EUT]. När förslaget har antagits, kommer det att upphäva och ersätta direktivet 70/156/EEG.

Senast ändrat den 23.05.2005

Top