Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Två- och trehjuliga motorfordon: förfarande för typgodkännanden - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Två- och trehjuliga motorfordon: förfarande för typgodkännanden

EU harmoniserar medlemsländernas lagstiftning och inför ett gemensamt förfarande för typgodkännanden för två- och trehjuliga motorfordon.

RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Föreliggande direktiv upphäver och ersätter direktiv 92/61/EEG som fastställde gemenskapsförfarandet för typgodkännande av två- och trehjuliga fordon, av komponenter och separata tekniska enheter. Direktivet syftar till att förtydliga och komplettera vissa bestämmelser i det tidigare direktivet.

Direktivet kompletterades nyligen av förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i vilken det fastställs nya krav när det gäller säkerhet och miljön för godkännande av dessa typer av fordon.

Bestämmelserna i direktiv 2002/24/EG

De fordon som direktivet gäller är två- och trehjuliga fordon och lätta fyrhjulingar.

Ansökan om typgodkännande ska lämnas in av tillverkaren eller dennes ombud till en medlemsstat.

Varje medlemsstat ska bevilja typgodkännande för samtliga fordonstyper, separata tekniska enheter och komponenter som uppfyller de tekniska kraven i särföreskrifterna eller i direktiv som gäller dem och överensstämmer med de specifikationer som tillverkaren eller producenten lämnat (se den uttömmande förteckningen i bilagan till direktivet).

Tillverkaren eller dennes ombud ska fylla i ett intyg om överensstämmelse för varje fordon som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen och för varje separat teknisk enhet eller komponent som inte är originalutrustning och som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Medlemsstaterna bekräftar att varje fordonstyp har underkastats de provningar som föreskrivs i särdirektiven och noterats på ett typgodkännandeintyg. Tillverkarna får utfärda ett intyg om överensstämmelse för alla de fordon som överensstämmer med den godkända typen. När ett fordon åtföljs av detta intyg får fordonet marknadsföras, saluföras och inregistreras för användning i hela Europeiska unionen.

Samtliga fordon som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd fordonstyp ska vara försedda med ett typgodkännandemärke som innehåller följande:

  • Typgodkännandets nummer.
  • Ett gement e följt av identifikationsnummer eller bokstavsbeteckning för den medlemsstat som beviljat typgodkännandet.
  • Fordonets identifikationskod.

Tillverkaren av ett fordon, en separat teknisk enhet eller en komponent är ansvarig för att varje fordon, separat teknisk enhet eller komponent tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Om en medlemsstat finner att fordon, separata tekniska enheter eller komponenter äventyrar trafiksäkerheten trots att de är typgodkända, får denna medlemsstat under högst sex månader förbjuda att dessa säljs, tas i bruk eller används inom dess territorium. Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om sitt beslut.

Endast fordon, separata tekniska enheter och komponenter som uppfyller kraven i direktivet får släppas ut på marknaden, säljas och användas i medlemsstaterna.

Bestämmelser i förordning (EU) nr 168/2013

Syftet med förordningen är att garantera säkerställa en hög nivå på funktionssäkerhet hos fordonen, på arbetarskydd och miljöskydd, samtidigt som den harmoniserar tekniska krav och miljönormer som är tillämpliga på fordon, system, komponenter och tekniska enheter avseende på typgodkännande.

Det anges särskilt att nya motorcyklar som överstiger 125 cc måste utrustat med låsningsfria bromsar och sådana som understiger 125 cc måste utrustas med låsningsfria bromsar eller ett kombinerat bromssystem. Valet av system överlåts till tillverkaren.

Dessutom blir det från den 1 januari 2016 obligatoriskt att installera ett automatiskt system för att koppla in ljus för att förbättra sikten för fordon i kategori L (ljus). I förordningen fastställs också kravet på att efterhand installera inbyggda diagnossystem som gör det möjligt att upptäcka fel och att övervaka anordningarna för avgaskontroll.

När det gäller miljöprestanda kommer kommissionen att framlägga en rapport om datum för tillämpning och utsläppsgränser på Euro 5-nivå inför Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2016, vilket nämns i bilaga IX till förordningen. Rollerna och ansvarsområdena för de medlemsstater som ansvarar för övervakningen av marknaden förtydligas och kraven avseende kompetens, skyldigheter och utförande när det gäller det tekniska organ som ansvarar för provningarna för typgodkännande förbättras.

I förordningen anges också att tillverkare måste ge oberoende operatörer obehindrat tillträde till information om reparationer och underhåll av fordon genom internetwebbplatser.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/24/EG

9.5.2002

9.5.2003

EGT L 124, 9.9.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

rådets förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008

Förordning (EU) nr 168/2013

22.03.2013

-

EUT L 60, 2.3.2013

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2002/24/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 11.11.2013

Top