Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

SAMMANFATTNING

Direktivet syftar till att garantera en väl fungerande inre marknad genom att harmonisera olika nationella lagstiftningar om tillförlitligheten hos medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik*. Det ger hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet för patienter, användare och andra, och ser till att produkterna uppnår de resultat för vilka de är avsedda.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs de grundläggande krav på säkerhet, hälsa, konstruktion och tillverkning som medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och tillbehör måste uppfylla. Detta säkerställer universellt höga säkerhetsnormer, vilket ger allmänheten förtroende för systemet. Det möjliggör användning av produkterna i alla EU-länder.

VIKTIGA PUNKTER

De nationella myndigheterna måste se till att alla produkter som finns i EU är säkra när de levereras, att de är rätt installerade och underhållna och att de används som de borde.

Produkterna måste uppfylla grundläggande säkerhetskrav i fråga om konstruktion och andra egenskaper.

Produkter som uppfyller dessa normer förses med CE-märkning och kan användas i hela EU.

Två kommittéer – en för standarder och tekniska föreskrifter och en för medicintekniska produkter* – ger råd till kommissionen om genomförandet av lagstiftningen.

De nationella myndigheterna måste återkalla alla produkter från marknaden som senare visar sig skada människors hälsa.

De måste omedelbart förklara skälen till sitt beslut för kommissionen. Övriga EU-länders regeringar hålls informerade.

Informationssystemet Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) innehåller uppgifter om de nationella organ som kontrollerar att produkterna uppfyller EU:s normer.

VIKTIGA BEGREPP

* Medicintekniska produkter: apparater, inbegripet nödvändig programvara, som används: för att diagnostisera, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom eller skada, för att diagnostisera, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, för att undersöka, byta ut eller ändra människokroppen eller en fysiologisk process eller som preventivmedel.

* Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik: medicintekniska produkter såsom reagenser, kalibratorer eller provrör med kontrollmaterial, som används för att utföra diagnostiska tester, t.ex. kontroll av blod för att upptäcka tecken på infektioner eller kontroll av urin för att upptäcka förekomst av glukos, med hjälp av material från den mänskliga kroppen.

BAKGRUND

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/79/EG

7.12.1998

7.12.1999

EGT L 331, 7.12.1998, s. 1–37

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1882/2003

20.11.2003

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1–53

Förordning (EU) nr 596/2009

7.8.2009

EUT L 188, 18.7.2009, s. 14–92

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 98/79/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2002/364/EG av den 7 maj 2002 om gemensamma tekniska specifikationer för medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik (EGT L 131, 16.5.2002, s. 17–30). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens rekommendation 2013/473/EU av den 24 september 2013 om anmälda organs revisioner och bedömningar på det medicintekniska området (EUT L 253, 25.9.2013, s. 27–35)

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering) (EUT C 14, 16.1.2015, s. 74–79)

Senast ändrat 06.10.2015

Top