Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationsförfaranden: tekniska standarder och föreskrifter samt föreskrifter för informationssamhällets tjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informationsförfaranden: tekniska standarder och föreskrifter samt föreskrifter för informationssamhällets tjänster

Detta direktiv syftar till att undanröja eller minska de hinder för den fria rörligheten för varor som kan uppstå på grund av olika nationella tekniska föreskrifter genom att det ger Europeiska kommissionen, de europeiska standardiseringsorganen och medlemsländerna ökad insyn i enskilda medlemsländers initiativ till sådana föreskrifter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Genom direktiv 98/34/EG kodifieras och upphävs direktiv 83/189/EEG. I det nya direktivet anges två informationsförfaranden, ett för standarder (frivilliga tekniska specifikationer) och ett för tekniska föreskrifter (tvingande tekniska specifikationer) för industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter.

Informationsförfarande för standarder

De nationella standardiseringsorganen ska informera kommissionen och alla övriga europeiska och nationella standardiseringsorgan (enligt förteckningarna i direktivets bilagor) om sina förslag till nya standarder eller till ändring av gällande standarder. Kommissionen kan dessutom kräva att få tillgång till de nationella standardiseringsprogrammen, som därigenom kommer även de övriga medlemsländerna till del.

Kommissionen och de övriga standardiseringsorganen får lämna synpunkter på förslagen till standarder. De ska då underrättas om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av synpunkterna. De nationella standardiseringsorganen har dessutom möjlighet att delta i andra medlemsländers standardiseringsarbete.

Informationsförfarandet ska inte tillämpas på förslag till nationella standarder som innebär att en internationell eller europeisk standard införs som nationell standard.

Informationsförfarande för tekniska föreskrifter

Medlemsländerna ska underrätta kommissionen om sina förslag till nya tekniska föreskrifter eller till ändring av gällande tekniska föreskrifter och därvid redovisa skälen till förslagen och i förekommande fall även de lagtexter eller andra författningstexter som ligger till grund för förslagen. Om ett förslag innebär att saluföringen eller användningen av en kemikalie ska begränsas för att skydda människors hälsa, konsumenterna eller miljön, ska medlemslandet också närmare ange denna kemikalies egenskaper, verkningar och risker.

Kommissionen underrättar därefter övriga medlemsländer om det anmälda förslaget, och deras synpunkter ska så långt som möjligt beaktas i den slutliga utformningen av den tekniska föreskriften.

För att kommissionen och övriga medlemsländer ska hinna reagera måste det berörda medlemslandet vänta i tre månader efter anmälan innan det antar en föreslagen teknisk föreskrift. Om ett annat medlemsland eller kommissionen lämnar ett detaljerat utlåtande där det hävdas att den föreslagna föreskriften skulle kunna hindra den fria rörligheten för varor, förlängs denna tid till fyra månader om det rör sig om förslag i form av frivilliga överenskommelser och till sex månader i övriga fall.

Om kommissionen avser att föreslå eller anta en rättsakt på samma område eller om medlemslandets förslag rör ett område som redan ingår i ett förslag från kommissionen, måste medlemslandet vänta i tolv månader innan den kan anta sin föreslagna föreskrift. Om rådet under dessa tolv månader antar en gemensam ståndpunkt, förlängs denna tid med ytterligare sex månader (till sammanlagt arton månader).

Anmälningsförfarandet ska inte tillämpas vare sig på tekniska föreskrifter som innebär att en internationell eller europeisk standard i sin helhet införs i ett medlemsland - då är det tillräckligt att informera kommissionen - eller på nationella föreskrifter som följer EU:s tekniska specifikationer eller andra bestämmelser i EG-rätten.

Kommittéer

Genom direktivet inrättas en ständig kommitté som ska bestå av företrädare för medlemsländerna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommissionen ska höra denna kommitté om följande:

  • De rapporter som kommissionen vartannat år ska lägga fram om tillämpningen av direktivet, där den också ska lämna förslag till hur tekniska handelshinder kan undanröjas. I detta sammanhang får kommittén bl. a. rekommendera att de europeiska standardiseringsorganen ska utarbeta en europeisk standard eller att medlemsländernas regler inom en viss sektor ska harmoniseras på EU-nivå.
  • Ändringar i listorna över europeiska och nationella standardiseringsorgan i bilagorna I och II till direktivet.
  • De regler som de nationella standardiseringsorganen måste följa när de redovisar standarder och standardiseringsprogram enligt informationsförfarandet avseende standarder.
  • Ändringar av de förfaranden som anges i direktivet osv.

Dessutom kan kommissionen be kommittén yttra sig över förslag till tekniska föreskrifter som anmälts av medlemsländer. På begäran av kommitténs ordförande eller ett medlemsland får kommittén behandla alla frågor som rör genomförandet av direktivet.

Kommitténs arbete är i princip konfidentiellt, men kommittén får rådfråga experter från den privata sektorn om den vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/34/EG

10.8.1998

-

EGT L 204, 21.7.1998

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/48/EG

5.8.1998

5.8.1999

EGT L 217, 5.8.1998

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 98/34/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

See also

  • Generaldirektoratet för näringsliv – förfarande för underrättande (EN)

Senast ändrat den 01.07.2011

Top