Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maskinsäkerhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maskinsäkerhet

Direktiv 2006/42/EG: maskiner (ändring av direktiv 95/16/EG).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet gör att maskiner som uppfyller europeiska krav för hälsa och säkerhet kan förflyttas fritt genom EU. Det innebär att arbetstagarna och allmänheten är väl skyddade när de använder eller kommer i kontakt med maskiner.

I direktivet fastställs både obligatoriska och frivilliga standarder.

Det gäller enbart för produkter när de först släpps ut på marknaden.

Det hjälper EU att bli mer innovativt, effektivt och konkurrenskraftigt.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet omfattar maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor och vävband, avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar och delvis fullbordade maskiner.

Det omfattar inte andra typer av maskiner, såsom maskiner som används på nöjesfält, i kärnindustrin, laboratorier och gruvor eller av militär eller polis.

Tillverkarna måste

utföra en riskbedömning för att avgöra vilka hälso- och säkerhetskrav som gäller för deras maskiner,

ha riskbedömningen i åtanke när de konstruerar och bygger sina maskiner,

avgöra vilka begränsningar som finns för att använda maskineriet,

identifiera alla möjliga risker,

bedöma risken för att deras maskiner orsakar svåra skador eller ohälsa och vidta åtgärder för att göra sina maskiner säkrare,

se till att deras maskiner överensstämmer med de nödvändiga hälso- och säkerhetskrav som förtecknas i bilaga I till direktivet,

tillhandahålla ett tekniskt dokument som intygar att maskinerna uppfyller kraven i direktivet,

se till att de tillämpar rutiner för överensstämmelsebedömning och att de gör all den information som behövs tillgänglig, däribland bruksanvisningar för montering och användning,

kontrollera att de har fyllt i EG-försäkran om överensstämmelse och att CE-märkningen om överensstämmelse har satts på maskinen så att den kan användas var som helst i EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 29 december 2009.

BAKGRUND

Maskiner - Kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/42/EG

29.6.2006

29.6.2008

EUT L 157, 9.6.2006, s. 24-86

Rättelse

-

-

EUT L 76, 16.3.2007, s. 35

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009, s. 14-92

Direktiv 2009/127/EG

15.12.2009

15.6.2011

EUT L 310, 25.11.2009, s. 29-33

Förordning (EU) nr 167/2013

22.3.2013

-

EUT L 60, 2.3.2013, s. 1-51

Direktiv 2014/33/EU

18.4.2014

19.4.2016

EUT L 96, 29.3.2014, s. 251-308

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering) (EUT C 54, 13.2.2015, s. 1-79)

Senast ändrat 23.09.2015

Top