Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verkställande av domar: insyn i gäldenärers tillgångar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Verkställande av domar: insyn i gäldenärers tillgångar

Till och med när borgenärer har uppnått ett avgörande i domstol kan de i praktiken ha svårigheter att driva in gränsöverskridande fordringar om det inte finns tillgänglig information om var gäldenärer och deras tillgångar finns. Europeiska kommissionen har därför antagit en grönbok och inlett ett offentligt samråd om hur indrivning av fordringar kan förbättras genom möjliga åtgärder, som att ge tillgång till register och gäldenärers deklarationer.

RÄTTSAKT

Grönbok av den 6 mars 2008 om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar [KOM(2008) 128 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Försenade eller uteblivna betalningar skadar företags och konsumenters intressen i lika mån, särskilt när ingen information är tillgänglig om var gäldenären eller dennes tillgångar finns. Det är ett särskilt problem vid gränsöverskridande indrivning som kan påverka den inre marknadens funktion. Genom att inleda ett offentligt samråd beskriver Europeiska kommissionen problem med den aktuella situationen och föreslår möjliga lösningar i denna grönbok. Intresserade parter kan inkomma med synpunkter senast den 30 september 2008.

Läget

Verkställighetsförfarandet inleds ofta med sökandet efter gäldenärens adress och uppgifter om hans eller hennes ekonomiska situation. De flesta medlemsstater använder på nationell nivå huvudsakligen följande två system för att få information:

  • System där gäldenären är ålagd att deklarera sina tillgångar som helhet eller åtminstone en del av dem för att täcka den berörda fordran.
  • Söksystem med särskild information (register).

I denna grönbok fokuserar Europeiska kommissionen mer på en rad åtgärder än på en enskild EU- åtgärd som kan bidra till att borgenären får tillförlitliga uppgifter om var gäldenären och dennes tillgångar finns inom rimlig tid. De möjliga åtgärderna är följande:

  • Utarbeta en handbok över nationella bestämmelser och förfaranden på verkställighetsområdet. För närvarande finns det mycket lite information om de olika verkställighetssystemen i EU:s 27 medlemsstater. En sådan handbok skulle kunna omfatta källor med information om en person tillgångar som kan användas i varje land, kontaktuppgifter, kostnader, osv.
  • Utvidga tillgänglig information och förbättra tillgången till register. De främsta informationskällorna till en gäldenär är offentliga register, bland annat handels- och folkbokföringsregister. De varierar emellertid från en medlemsstat till en annan. Kommissionen frågar om information som är tillgänglig i handelsregister bör förbättras och tillgången till sådana register ökas. Vidare kan de verkställande myndigheterna ges större tillgång till socialförsäkrings- och skatteregister, samtidigt som de bör följa bestämmelserna om dataskydd och social- och skattesekretess.
  • Utbyte av information mellan verkställande myndigheter. För närvarande har verkställande myndigheter inte direkt tillgång till (icke-offentliga) register i en annan medlemsstat, även om dessa register är tillgängliga för de verkställande myndigheterna i den medlemsstaten. Det finns dessutom inga internationella rättsakter som reglerar utbytet av information mellan nationella verkställande myndigheter. I avsaknad av EU-täckande register kan ett ökat samarbete mellan nationella verkställande myndigheter och ett direkt utbyte av information dem emellan vara en möjlig lösning.
  • Åtgärder i samband med en deklaration från gäldenären. De verkställande myndigheterna har i många medlemsstater rätt att förhöra gäldenären direkt om dennes tillgångar, medan i vissa medlemsstater har gäldenärens deklaration formen av ett vittnesmål inför verkställighetsdomstolen. I andra medlemsstater måste gäldenären fylla i obligatoriska formulär och i ytterligare andra medlemsstater finns det inte någon gäldenärsdeklaration. Europeiska kommissionen överväger att införa en europeisk tillgångsdeklaration som ålägger gäldenärer att redogöra för samtliga tillgångar inom det europeiska rättsliga området. På så sätt skulle inte insynen i gäldenärens tillgångar begränsas av principen att verkställighetsförfaranden är begränsade till den berörda medlemsstatens territorium (territorialitetsprincipen).

See also

Ytterligare information finns på följande webbplatser från Europeiska kommissionen:

Senast ändrat den 23.05.2008

Top