Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förstärkt samarbete med Schweiz, Norge och Island: Luganokonventionen (2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html SV
Multilingual display
Text

Förstärkt samarbete med Schweiz, Norge och Island: Luganokonventionen (2007)

En konvention som undertecknades i slutet av 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område syftar till att uppnå samma grad av rörlighet för domar mellan Europeiska unionens medlemsstater (EU) och Schweiz, Norge och Island. När den träder i kraft ersätter den 1988 års Luganokonvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Andra länder utanför EU kan också ansluta sig till konventionen, under vissa förutsättningar.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/712/EG av den 15 oktober 2007 om undertecknande, på gemenskapens vägnar, av konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

SAMMANFATTNING

Den nya Luganokonventionen blir tillämplig på privaträttens område i fråga om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar med undantag för skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor. Den ska heller inte tillämpas på följande områden: fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, makars förmögenhetsförhållanden, arv och testamente, konkurs, ackord och liknande förfaranden, social trygghet samt skiljeförfaranden.

Genom beslutet bemyndigar Europeiska unionens råd rådets ordförande (EU) att utse den eller de personer som ska ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar underteckna konventionen. Texten till konventionen bifogas beslutet.

Syftet är att uppnå en hög grad av rörlighet för domar

Konventionen undertecknades den 30 oktober 2007 av Europeiska gemenskapen, Danmark, Island, Norge och Schweiz och kommer att träda i kraft så snart den ratificerats av parterna. Den kommer att ersätta den tidigare Luganokonventionen av den 16 september 1988. Parterna ska lämna sina ratificeringsinstrument till det schweiziska förbundsrådet som kommer att vara konventionens depositarie. När konventionen trätt i kraft kan följande länder också ansluta sig till den:

  • Framtida medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta).
  • EU-medlemsstater som företräder vissa icke-europeiska territorier som är en del av dessa medlemsstaters territorier eller för vars yttre förbindelser den medlemsstaten ansvarar.
  • Alla andra stater, under förutsättning att de undertecknande parterna enhälligt godkänner detta.

Grunden är de regler som tillämpas mellan EU:s medlemsstater

Konventionen följer gemenskapens nuvarande rättsliga ram, det vill säga Bryssel I -förordningen som reglerar domstolars behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område mellan medlemsstaterna. Reglerna ska alltså vara desamma inom EU och i Schweiz, Norge och Island. Dessutom underlättas det ömsesidiga erkännandet och verkställigheten av domar som har meddelats av domstolar i EU:s medlemsstater i dessa länder.

Konventionen föreskriver som allmän regel att talan mot den som är bosatt i någon av de undertecknande staterna ska väckas vid domstol i den staten, oavsett i vilken stat personen är medborgare. Inom vissa områden anger konventionen dock särskilda behörighetsregler, till exempel i fråga om:

  • avtal: talan ska väckas vid domstolen i den ort där förpliktelsen uppfyllts eller skulle ha uppfyllts,
  • underhållsskyldighet: vid domstolen i den ort där den underhållsberättigade har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort,
  • skadestånd utanför avtalsförhållanden: domstolen vid den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.

Särskilda behörighetsregler anges också i konventionen i fråga om försäkringar, konsumentavtal och enskilda anställningsavtal. I tvister som gäller sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom har domstolarna i den konventionsstat där egendomen finns exklusiv behörighet.

Till konventionen är bifogat flera protokoll som bland annat syftar till att säkerställa en enhetlig tolkning.

Undertecknandet av konventionen är ett viktigt framsteg i det institutionella arbetet

Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) bekräftar i sitt yttrande 1/03 att Europeiska gemenskapen har exklusiv behörighet att ingå den nya Luganokonventionen.

Konventionen undertecknades på gemenskapens vägnar den 30 oktober 2007 och är en integrerad del av gemenskapsrätten. Den ingås på obegränsad tid.

Rådets beslut 2009/430/EG av den 27 november 2008 godkände ingåendet av konventionen på gemenskapens vägnar. Det fastställde också vilka deklarationer som skall göras när ratifikationsintrumentet deponeras (fogade till beslutet).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/712/EG

15.10.2007

-

EUT L 339, 21.12.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rättelse : Rättelseprotokoll till konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Lugano den 30 oktober 2007 (EUT L 147, 10.6.2009) [EUT L 18, 21.1.2014].

Senast ändrat den 10.04.2014

Top