Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grundläggande rättigheter och medborgarskap (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Grundläggande rättigheter och medborgarskap (2007–2013)

Genom detta beslut inrättas programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” för perioden från 1 januari 2007 till 31 december 2013. Som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” syftar det till att främja utvecklingen av ett europeiskt samhälle grundat på respekt för de grundläggande rättigheterna. Det syftar även till att stärka det civila samhället och uppmuntra till öppen och genomblickbar dialog, bekämpa rasism och främlingsfientlighet samt att förbättra förståelsen mellan rättsliga myndigheter, förvaltningsmyndigheter och rättstillämpare.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/252/EG av den 19 april 2007 om inrättande av det särskilda programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”.

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut inrättas programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap”, som syftar till att främja utvecklingen av ett europeiskt samhälle grundat på respekt för de grundläggande rättigheterna. Programmet innehåller åtgärder avsedda att utföras av såväl Europeiska kommissionen och Europeiska unionens medlemsländer som av icke-statliga organisationer.

Ett europeiskt samhälle grundat på respekt för de grundläggande rättigheterna

Programmet stöder utvecklingen av ett europeiskt samhälle grundat på respekt för de grundläggande rättigheterna i enlighet med artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inklusive de rättigheter som följer av medborgarskap i unionen. För att uppnå detta har programmet som mål att:

 • stärka det civila samhället och uppmuntra en öppen, genomblickbar och regelbunden dialog om grundläggande rättigheter;
 • bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism;
 • främja en större förståelse mellan olika religioner och kulturer;
 • främja ökad tolerans inom hela Europeiska unionen;
 • förbättra kontakter, utbyte av information och arbete i nätverk mellan rättsliga myndigheter, förvaltningsmyndigheter och rättstillämpare;
 • stödja rättslig utbildning så att ovan nämnda myndigheter och rättstillämpare kan uppnå en bättre förståelse sinsemellan.

Vidare har programmet som särskilda mål att:

 • främja de grundläggande rättigheterna och informera alla medborgare om deras rättigheter, inklusive de rättigheter som följer av medborgarskap i unionen;
 • uppmuntra EU:s medborgare att aktivt delta i unionens demokratiska funktioner;
 • granska respekten för grundläggande rättigheter i Europeiska unionen och dess medlemsstater i samband med genomförandet av gemenskapslagstiftningen;
 • stödja icke-statliga organisationer och andra organ som tillhör det civila samhället för att stärka deras förmåga att delta aktivt i arbetet med att främja de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin;
 • skapa relevanta strukturer för att främja en interreligiös och mångkulturell dialog på Europeiska unionens nivå.

Särskilda åtgärder för att uppnå programmets mål

Programmet innehåller åtgärder avsedda att utföras av såväl Europeiska kommissionen och myndigheter i Europeiska unionens medlemsländer som av icke-statliga organisationer. Programmet gör det också möjligt att efter en förslagsomgång bevilja bidrag.

Följande typer av åtgärder omfattas:

 • Särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen (studier och forskning, opinionsundersökningar och enkäter, konferenser och expertsammanträden, anordnande av offentliga kampanjer och evenemang, utveckling av och löpande arbete med webbplatser, utarbetande och spridning av informationsmaterial m.m.).
 • Gränsöverskridande projekt av EU-intresse som lagts fram av en myndighet eller annat organ i en medlemsstat, eller av en internationell eller icke-statlig organisation. Minst två EU-länder eller minst ett EU-land och ett kandidatland eller anslutande land måste delta i den här typen av projekt.
 • Stöd till verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse av den typ som programmet omfattar.
 • Bidrag till driftskostnader för att samfinansiera utgifter som rör det permanenta arbetsprogrammet för de europeiska författningsdomstolarnas konferens och sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen. Dessa organ ombesörjer ett antal databaser där nationella domar som rör genomförandet av gemenskapslagstiftningen samlas. Utgifterna måste avse verksamhet vars mål är av allmänt europeiskt intresse.

Ett program för medborgarna

Programmet riktar sig till EU-medborgare samt medborgare i andra länder som är lagligt bosatta inom Europeiska unionens territorium. Det riktar sig även till medborgare i de deltagande länderna (anslutande länder, kandidatländer och länderna på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen). Övriga målgrupper är organisationer i det civila samhället och andra grupper vars verksamhet främjar programmets mål.

Programmet är tillgängligt för följande institutioner och verksamheter, under förutsättning att de är etablerade i Europeiska unionen eller i något av de deltagande länderna:

 • offentliga och privata institutioner och organ;
 • universitet;
 • forskningsinstitut;
 • icke-statliga organisationer;
 • nationella, regionala och lokala myndigheter;
 • internationella organisationer;
 • andra icke vinstdrivande organisationer.

Programmet gör det möjligt att bedriva gemensam verksamhet med internationella organisationer som är behöriga på området för grundläggande rättigheter, till exempel Europarådet.

Övervakning och genomförande av programmet

Kommissionen offentliggör varje år en förteckning över åtgärder som finansierats genom programmet. Budgetmedlen som har anslagits tas varje år upp i Europeiska unionens allmänna budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår godkänns av budgetmyndigheten (Europaparlamentet och Europarådet) inom budgetramen.

Kommissionen ska säkerställa att stödmottagaren lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider med åtgärder som finansieras via programmet. En slutrapport ska också lämnas in senast tre månader efter det att åtgärden har avslutats. Kommissionen ska också se till att EU:s finansiella intressen skyddas genom att vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet.

Kommissionen ska lägga fram en årlig redogörelse för hur programmet genomförts, en preliminär utvärderingsrapport över de resultat som uppnåtts (senast den 31 mars 2011), ett meddelande om programmets förlängning (senast den 30 augusti 2012) samt när programmet har avslutats en utvärderingsrapport (senast den 31 december 2014).

Komplementaritet med andra EU-program

Programmet eftersträvar att komplettera och skapa synergier med andra EU-program, i synnerhet ramprogrammen ”Säkerhet och skydd för friheter” och ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” samt Framstegsprogrammet.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/252/EG

28.4.2007

-

EUT L 110, 27.4.2007

See also

Senast ändrat den 05.04.2011

Top