Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser: utredning och lagföring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser: utredning och lagföring

SAMMANFATTNING AV:

Beslut 2003/335/RIF – utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Beslutet fastställer en ram för att förbättra samarbetet mellan EU-länderna när det gäller utredning och lagföring av verkliga eller misstänkta förövare av folkmord*, brott mot mänskligheten* och krigsförbrytelser*.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-länderna är skyldiga att informera de brottsbekämpande myndigheterna om det finns en misstanke om att den som ansöker om uppehållstillstånd har begått något av de brott som anges ovan. Myndigheterna kan sedan inleda brottmålsprocesser i ett EU-land eller i internationella brottmålsdomstolar.
  • EU-länderna ska bistå varandra i arbetet med att utreda och lagföra brotten. För att underlätta den processen kan de skapa specialenheter inom sina brottsbekämpande myndigheter.
  • EU-länderna är skyldiga att samordna pågående insatser för att utreda och åtala personer som är misstänkta för att ha begått eller deltagit i de brott som anges ovan. Kontaktpunkterna i Europeiska nätverket mot folkmord ska mötas regelbundet och utbyta information om upplevelser, erfarenheter och metoder. Dessa möten ska äga rum i samband med möten i EU:s straffrättsliga nätverk.
  • Detta beslut bidrar till genomförandet av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, som syftar till att säkerställa att inget av de brott som anges ovan ska förbli ostraffat.
  • Nätverket Eurojust underlättar utrednings- och åtalsprocesserna.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Beslutet har gällt sedan 14 maj 2003.

BAKGRUND

Efter de folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott som ägde rum i Rwanda och det forna Jugoslavien, har internationella tribunalerna utrett, väckt åtal mot och lagfört förövarna. Men för att utredning och lagföring av sådana brott ska ge resultat krävs ett nära samarbete på internationell nivå.

VIKTIGA BEGREPP

* Folkmord: handlingar som begås med avsikten att helt eller delvis förgöra en nationell grupp, etnisk grupp, ras eller religiös grupp.

* Brott mot mänskligheten: handlingar som begås som en del i ett utbrett och systematiskt angrepp mot civilbefolkning.

* Krigsbrott: handlingar som strider mot krigets lagar (t.ex. Genèvekonventionerna). Några exempel är att behandla krigsfångar illa, döda gisslan eller uppsåtligt förstöra städer, samhällen eller byar.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2003/335/RIF av den 8 maj 2003 om utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (EUT L 118, 14.5.2003, s. 12–14)

Senast ändrat 28.06.2016

Top