Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rättsligt forum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rättsligt forum

Syftet med detta meddelande är att inrätta ett diskussionsforum om EU:s politik och praxis inom civil- och straffrättsliga frågor. Forumet ska vara en plats för dialog mellan specialister (jurister, företrädare för medlemsstaternas rättsväsende och forskare). Forumet ska också vara en mekanism för samråd mellan EU:s institutioner och aktörerna inom rättsväsendet som ett led i utformningen av EU:s politik, men också ett forum där tillämpningen av gällande lagar kan granskas.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 4 februari 2008 om inrättande av ett forum för diskussion om EU:s politik och praxis på rättsområdet [KOM(2008) 38 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Forumets syfte är följande:

 • Skapa en dialog mellan yrkesverksamma utifrån en permanent plattform. Syftet är att underlätta utbytet av åsikter, öka den ömsesidiga förståelsen, successivt arbeta fram en gemensam rättslig kultur och bidra till större ömsesidigt förtroende mellan aktörerna på det civil- och straffrättsliga området.
 • Samla in uppgifter och utarbeta bästa praxis. Arbetet skulle kunna uppmuntras genom finansiering från EU.
 • Så tidigt som möjligt kunna få bidrag i form av sakkunskap från yrkesverksamma, det vill säga under utformningen av EU:s politik på rättsområdet. Forumet ska uttala sig om en viss åtgärd som planeras på EU-nivå på området.
 • Uttala sig om hur det rättsliga samarbetet fungerar i sin helhet inom EU.
 • Hjälpa kommissionen att utarbeta utvärderingsrapporten om tillämpningen av EU-åtgärder i den nationella lagstiftningen. Framför allt kan forumet hjälpa kommissionen att bedöma om medlemsstaterna har införlivat de antagna rättsakterna.
 • Utvärdera EU-politiken. Här handlar det om att bedöma effekterna av en åtgärd samt säkerställa att syftet uppnås och att åtgärden bidrar till de övergripande målen för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Syftet är också att identifiera icke önskvärda effekter av en åtgärd.
 • Bidra till att samla in jämförbar statistik på rättsområdet. Forumet ska hjälpa kommissionen genom att ta ställning till de statistiska metoderna och den insamlade uppgifterna.
 • Vara med och välja ut vinnaren av priset ”Crystal Scales of Justice”. Priset delas ut för nyskapande metoder i syfte att förbättra det civilrättsliga systemet. Forumet skulle även kunna medverka vid utdelningen av ett annat pris som kommissionen planerar att dela ut vartannat år och som rör det straffrättsliga området.

Forumet innehåller företrädare för

 • medlemsstaterna,
 • organ som inrättats av EU, Eurojust samt de europeiska nätverken på straffrättens område och civil- och handelsrättsområdet,
 • olika europeiska bransch- och yrkesorganisationer: Eurojustice-konferensen som består av allmänna åklagare och det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EN) (FR), nätverket för ordförande i högsta domstolar i EU, sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna, europeiska sammanslutningen av förvaltningsdomare och den europeiska advokatkåren,
 • icke-statliga organisationer såsom Medel, Justice, Amnesty International och European Forum for Victim Services,
 • akademiska nätverk såsom det akademiska straffrättsliga nätverket i Europa (ECLAN), internationella straffrättsliga förbundet (IAPL) och Eurodefensor.

Forumet kommer att mötas i plenum en gång om året och i undergrupper. Undergrupperna träffas så ofta det behövs. De ska sammansättas utifrån särskilda ämnen såsom rätt till rättshjälp och iakttagande av rätten till en rättvis rättegång.

En representant från Europarådet ska bjudas in att delta i forumet. Kommissionen betonar att forumet arbetar i nära samarbete med ett av Europarådets organ, nämligen Europeiska kommissionen för effektiv rättskipning (CEPEJ).

Kommissionen påpekar också att en webbplats kommer att inrättas för att

 • informera om forumets resultat, arbete och undersökningar,
 • skapa en plats för diskussioner mellan aktörerna inom det straffrättsliga området.

Bakgrund

Kommissionen har två mål med att inrätta detta forum:

 • I dagsläget finns varken något forum för dialog mellan de yrkesverksamma aktörerna eller någon kommunikationskanal som erkänns av EU:s institutioner när det gäller utarbetande av lagstiftningen och utvärderingen av EU:s åtgärder.
 • Rättsväsendet ställer sig positivt till ett rättsligt forum.

Senast ändrat den 13.05.2008

Top