Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

Detta direktiv ålägger flygtransportörer att samla in och lämna uppgifter om passagerare till myndigheterna som ansvarar för gränskontroll i destinationsmedlemsstaten. Om dessa bestämmelser inte efterlevs kan transportörerna tvingas att betala böter och vid grova överträdelser till och med få transportmedlen förverkade eller sina licenser återkallade.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare.

SAMMANFATTNING

I enlighet med detta direktiv måste flygtransportörer * lämna upplysningar om passagerare som korsar någon av Europeiska unionens (EU:s) gränser *. Upplysningarna lämnas på begäran av de myndigheter som ansvarar för personkontroll * vid EU:s yttre gränser *, i syfte att förbättra gränskontrollen och bättre bekämpa illegal invandring.

Uppgifterna skickas till myndigheterna senast vid slutet av incheckningen. Som regel överförs de elektroniskt till myndigheterna.

Transportörerna ska framför allt lämna följande upplysningar: nummer på och typ av resehandling som används, nationalitet, namn och födelsedatum, gränsövergångsställe för inresa till EU, avgångs- och ankomsttid för transporten, det totala antalet passagerare vid transporten.

När passagerarna har rest in i landet ska myndigheterna i regel radera uppgifterna inom 24 timmar efter översändandet. Transportören ska radera uppgifterna inom 24 timmar efter det att transportmedlet anlänt.

Medlemsstaterna ska se till att det finns påföljder som är avskräckande, effektiva och proportionella för de transportörer som inte lämnar in uppgifterna i vederbörlig ordning. Påföljderna gäller transportörer som genom fel eller försummelse inte har lämnat in uppgifter eller som lämnar ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Maximibeloppet för sådana påföljder får inte understiga 5 000 euro per resa och minimibeloppet ska som lägst vara 3 000 euro per resa.

Medlemsstaterna kan också ha andra påföljder om transportörer mycket allvarligt åsidosätter skyldigheten att lämna upplysningar. Sådana påföljder kan vara

  • körförbud, beslag och förverkande av transportmedel,
  • tillfälligt upphävande eller återkallande av transportlicens.

Transportörerna kan överklaga rättsliga åtgärder som vidtagits mot dem. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa denna rätt.

Bakgrund

Detta direktiv antogs på begäran av Europeiska rådet den 25–26 mars 2004 som sammanträdde till följd av attentaten i Madrid. Skyldigheterna i detta direktiv kompletterar dem som fastställs enligt bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet, kompletterade genom rådets direktiv 2001/51/EG om transportörernas skyldighet att ombesörja återresa för tredjelandsmedborgare som vägras inresa i destinationsmedlemsstaten.

Nyckelord i rättsakten

  • transportör: varje fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig persontrafik luftvägen
  • yttre gränser: medlemsstaternas yttre gränser till tredjeländer
  • gränskontroll: den kontroll som utförs vid en gräns till följd av att gränsen passeras
  • gränsövergångsställe: varje övergångsställe som de behöriga myndigheterna har godkänt för passage av de yttre gränserna.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 2004/82/EG

5.9.2004

5.9.2006

EUT L 261, 6.8.2004

Senast ändrat den 24.08.2008

Top