Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur)

Kommissionen föreslår att en gemensam teknisk ram i tre etapper ska utformas för inrättande av ett system kallat det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur). Syftet med systemet är att stötta medlemsländerna i deras ansträngningar för att minska mängden människor från länder utanför EU som olagligt tar sig in på EU:s territorium. Detta ska uppnås genom att öka kunskapen om situationen vid de yttre gränserna och förbättra reaktionsförmågan hos underrättelsetjänsterna och gränskontrollmyndigheterna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 13 februari 2008 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om undersökning av möjligheterna att inrätta ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) [KOM(2008) 68 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I meddelandet undersöks de parametrar inom vilka ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) kan utvecklas, till en början med inriktning på EU:s södra och östra yttre gränser, och presenteras en plan för medlemsstaterna för hur ett sådant "system av system" progressivt kan inrättas under de kommande åren. Meddelandet är inriktat på att stärka gränsövervakningen och syftar till att

  • minska antalet olagliga invandrare som tar sig in i EU utan att upptäckas,
  • minska dödstalen bland olagliga invandrare genom att rädda fler liv till sjöss,
  • öka den inre säkerheten i EU som helhet genom att bidra till att förebygga gränsöverskridande brottslighet.

Ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ska hjälpa medlemsländerna att bli fullt medvetna om situationen vid deras yttre gränser. Situationsmedvetenhet är ett mått på myndigheternas förmåga att upptäcka rörelser över gränserna och finna välgrundade skäl för kontrollåtgärder. Eurosur ska också öka reaktionsförmågan hos de brottsbekämpande myndigheterna. Reaktionsförmåga är ett mått på den tidsrymd som krävs för att nå fram till en gränsöverskridande rörelse som ska kontrolleras samt den tid och de medel som krävs för att man ska kunna reagera på ett adekvat sätt under ovanliga förhållanden.

Eurosur ska utgöra en gemensam teknisk ram som ska rationalisera samarbetet och den dagliga kommunikationen mellan medlemsstaternas myndigheter samt underlätta användningen av den senaste tekniken för övervakning av gränserna. Ett viktigt operativt mål ska vara att dela information, utom personuppgifter, mellan de nationella systemen och EU:s system.

Eurosur inrättas genom tre parallella etapper:

ETAPP 1: Målet för denna etapp är att sammanlänka och effektivisera befintliga system och mekanismer för övervakning på medlemsstatsnivå.

Bidrag från den europeiska fonden för yttre gränser ska utnyttjas för att modernisera och utvidga de nationella gränsövervakningssystemen och inrätta nationella samordningscentraler för gränskontrollen i de medlemsländer som bildar EU:s södra och östra yttre gränser.

Ett säkrat datoriserat kommunikationsnät inrättas för datautväxling och samordning av verksamheten mellan de nationella centralerna och Frontex.

Det bör undersökas vilket ekonomiskt och logistiskt stöd som kan ges till vissa av de länder som angränsar till EU för att främja det operativa gränsövervakningssamarbetet med medlemsländerna.

ETAPP 2: Denna etapp har som mål att förbättra användningen av övervakningsverktyg på EU-nivå.

De europeiska programmen för forskning och utveckling kommer att utnyttjas för att tekniskt förbättra övervakningsverktygen och sensorerna (t.ex. satelliter, obemannade luftfartyg etc.).

Genom gemensam användning av övervakningsverktyg får myndigheterna i medlemsstaterna mer frekvent tillgång till tillförlitliga övervakningsuppgifter om sina yttre gränser och om områdena före gränserna.

Slutligen kan en gemensam underrättelsebild av situationen före gränserna tas fram som kombinerar information från underrättelsetjänsterna med information från samlas in genom övervakningsverktygen.

ETAPP 3: Målet för denna etapp är att skapa en gemensam miljö för informationsutbyte för sjöbevakningen inom EU

Avsikten är att integrera alla rapporterings- och övervakningssystem som används i havsområden under medlemsländernas jurisdiktion och i angränsande öppna havsområden i ett bredare nät, så att gränskontrollmyndigheterna kan använda de olika systemen i kombination med varandra.

Med hänsyn till det aktuella migrationstrycket ska det integrerade nätet till en början begränsas till Medelhavet, södra Atlanten (Kanarieöarna) och Svarta havet och inriktas på den inre säkerheten genom att länka samman gränskontrollmyndigheter och andra myndigheter med säkerhetsintressen och ansvarsområden inom sjöbevakningen.

Senare kan detta integrerade nät av rapporterings- och övervakningssystem utvidgas till EU:s hela sjöbevakningsområde och inte endast täcka gränsrelaterade aspekter utan omfatta alla typer av marin verksamhet, exempelvis sjösäkerhet, skydd av den marina miljön, fiskerikontroll och tillsyn av att lagen följs.

Etapperna 1 och 2 ska omfatta yttre sjö- och landgränser medan etapp 3 ska inriktas enbart på sjöbevakning. De aspekter i meddelandet som berör övervakning av de yttre sjögränserna ingår i den allmänna ram som fastställs genom den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen.

Om Eurosur inrättas kommer det att innebära ett avgörande steg mot ett gradvis inrättande av ett gemensamt europeiskt gränsförvaltningssystem. Vid genomförandet av de olika åtgärderna i meddelandet ska fonden för yttre gränser vara det viktigaste instrumentet för solidaritet mellan medlemsländerna när det gäller att dela kostnaderna inom Europeiska unionen.

Senast ändrat den 14.03.2008

Top