Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-blåkort – inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-blåkort – inresa och vistelse för högkvalificerade arbetstagare

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2009/50/EG – om villkor för inresa och vistelse för högkvalificerad anställning gällande medborgare från länder utanför EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs krav för inresa och vistelse för högkvalificerade* medborgare från länder utanför EU, och deras familjer, som vill ha ett högt kvalificerat arbete i ett EU-land (med undantag för Danmark, Irland och Storbritannien).
 • Genom direktivet skapas ett system med EU-blåkort*.

VIKTIGA PUNKTER

 • De som ansöker om ett EU-blåkort måste presentera
  • ett giltigt anställningsavtal eller ett bindande anställningserbjudande på minst ett år, som erbjuder en lön som är åtminstone en och en halv gång den genomsnittliga bruttoårslönen i det EU-landet,
  • skriftliga bevis om att de har de nödvändiga kvalifikationerna,
  • giltiga resehandlingar och, om så krävs, visering,
  • bevis på sjukförsäkring.
 • EU-länderna kan avslå en ansökan om ovanstående villkor inte uppfylls eller handlingarna har förvärvats på bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.
 • Sökanden får inte anses utgöra ett hot mot allmän ordning, säkerhet och hälsa.
 • EU-länderna kan bestämma det antal högt kvalificerade anställda de beviljar.
 • Framgångsrika sökande får ett EU-blåkort med en standardiserad giltighet mellan ett och fyra år, beroende på EU-landet i fråga eller på anställningsavtalets längd, om denna är kortare än den standardiserade giltigheten, plus tre månader.
 • Ansökan måste göras av individen och/eller deras arbetsgivare beroende på EU-land.
 • Under de första två åren är innehavarna av EU-blåkort begränsade till högkvalificerat arbete som uppfyller kriterierna för beviljande. Efter det kan de ansöka på lika villkor som ett lands medborgare för annan högkvalificerad anställning, beroende på EU-land.
 • Innehavare av EU-blåkort och deras familjer kan resa in till, på nytt resa in till och vistas i det utfärdande EU-landet samt passera genom andra EU-länder.
 • Innehavare av EU-blåkort har samma rättigheter som ett lands medborgare i fråga om arbetsvillkor, utbildning, erkännande av examensbevis, inslag av socialförsäkring och föreningsfrihet. EU-länderna kan begränsa vissa av dessa, särskilt studiemedel och lån.
 • De nationella myndigheterna kan återkalla ett EU-blåkort, eller underlåta att förnya det, om innehavaren inte längre uppfyller de ursprungliga villkoren, har varit arbetslös i mer än tre månader eller anses utgöra ett allmänt hot.
 • Efter 18 månaders laglig vistelse har innehavare av ett EU-blåkort en viss möjlighet att flytta till ett annat EU-land. Förutsatt att de åter uppfyller kriterierna för beviljande kan de tillåtas börja arbeta redan innan ett beslut har fattas, och familjemedlemmar kan ansluta till dem direkt.
 • Europeiska kommissionen rapporterar vart tredje år om hur lagstiftningen tillämpas. Den första rapporten offentliggjordes i juni 2014.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den 19 juni 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 19 juni 2011.

BAKGRUND

Se mer information om laglig migration på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Högkvalificerad arbetstagare: en person som erhåller betalning och har särskild kompetens som styrks genom högre yrkeskvalifikationer.

* EU-blåkort: ett tillstånd med beteckningen EU-blåkort som ger innehavaren rätt att vistas och arbeta i det EU-land som har utfärdat det.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17–29)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (”EU-blåkort”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Senast ändrat 21.04.2016

Top