Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrationsfonden (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integrationsfonden (2007–2013)

Genom detta beslut upprättas Europeiska integrationsfonden på 825 miljoner euro för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.

SAMMANFATTNING

I detta beslut fastställs målen för Europeiska fonden för integration av icke-EU-medborgare och regler för fondens förvaltning. En finansieringsram för fonden och regler för hur de tillgängliga medlen ska fördelas anges också.

Stödberättigade åtgärder

Stöd från fonden kan ges till nationella och gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder på EU-nivå som syftar till att underlätta integrationen av icke-EU-medborgare i EU-länderna, särskilt med inriktning på nyligen anlända personer. De nationella åtgärderna genomförs av EU-länderna inom ramen för en flerårig programplanering som är förenlig med EU:s strategiska riktlinjer för fondens användning (delad förvaltning). Budgeten för åtgärder på EU-nivå genomförs av kommissionen (direkt förvaltning).

Europeiska integrationsfonden ger stöd för följande nationella åtgärder:

  • Förenkla utvecklingen och genomförandet av lämpliga inreseförfaranden som avser och som stöder integrationsprocessen.
  • Stöd för att utveckla och genomföra integrationsprocessen för nyligen anlända icke-EU-medborgare i EU-länderna.
  • Öka EU-ländernas förmåga att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att integrera icke-EU-medborgare.
  • Utbyta information och bästa metoder samt samarbeta inom och mellan EU-länderna för att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att integrera icke-EU-medborgare.

Europeiska integrationsfonden ger stöd för följande gränsöverskridande åtgärder och åtgärder på EU-nivå:

  • Inrätta nätverk för gränsöverskridande samarbete och pilotprojekt som grundas på gränsöverskridande partnerskap i syfte att främja utbyte av information och bästa metoder.
  • Anordna gränsöverskridande kampanjer för att ge information och höja medvetenheten om dessa frågor.
  • Utgivning av jämförande undersökningar och inrättande av gemensamma pilotprojekt.
  • Bidra till utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer för att bedöma integrationspolitikens utveckling.

Kommissionen ska anta ett program i vilket prioriteringar fastställs för varje år och den ska utlysa förslagsinfordringar för gränsöverskridande projekt.

Principer för fondens åtgärder

Inom ramen för de prioriteringar och mål som fastställts av EU ger integrationsfonden stöd för icke-vinstdrivande åtgärder som redan medfinansieras från privata eller offentliga källor. Stöden från fonden får vara högst 50 procent av kostnaden för nationella projekt. Stöden får undantagsvis ökas till högst 75 procent om projekten gäller särskilda prioriteringar inom ramen för de strategiska riktlinjerna. EU:s bidrag får ökas till högst 75 procent i EU-länder som omfattas av sammanhållningsfonden.

Kommissionen ska fastställa strategiska riktlinjer för perioden 2007–2013 som införlivar EU:s prioriteringar i fondens mål.

Kommissionen ska godkänna EU-ländernas fleråriga program som på grundval av kommissionens strategiska riktlinjer beskriver en strategi och åtgärder för att uppnå målen samt kompletterande uppgifter om finansiering av projekten. Kommissionen ska också anta årliga beslut om finansiering och godkänna årliga program för att genomföra det fleråriga programmet.

Kommittébestämmelser, översyn och upphävande

Kommittén ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” ska biträda kommissionen.

Detta beslut ska ses över av Europaparlamentet och rådet före den 30 juni 2013.

Bakgrund

Detta beslut är en del av förlängningen av rekommendationerna enligt Haagprogrammet och kommissionens meddelande av den 1 september 2005 om en gemensam agenda för integration samt pilotprojekt och förberedande åtgärder på integrationsområdet (INTI-programmet). Fonden har en finansieringsram på 825 miljoner euro för perioden 2007–2013 och ingår i det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”, som grundas på kommissionens meddelande av den 6 april 2005.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna.

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/435/EG

29.6.2007

-

EUT L 168, 28.6.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/457/EG av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2007/435/EG om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [EUT L 167, 27.6.2008]. I beslutet fastställs reglerna för EU-ländernas tillämpning av åtgärder inom ramen för Europeiska integrationsfonden. Det innehåller bestämmelser om utsedda myndigheter och delegeringen av uppgifter till dessa myndigheter. I beslutet anges också att EU-länderna ska utarbeta en handledning som anger förfaranden och praktiska arrangemang för de utsedda myndigheternas användning av fonden. I beslutet anges dessutom en förteckning över den information om fondens användning som EU-länderna ska skicka till kommissionen, särskilt när det gäller deras förvaltnings- och kontrollsystem och rapportering av oegentligheter. Informationen måste om möjligt också skickas på elektronisk väg. Kommissionen ska därför utveckla ett datasystem. I beslutet fastställs slutligen också regler om den information som ska lämnas till stödmottagare samt publicitet om fonden som är avsedd för allmänheten.

Senast ändrat den 10.08.2010

Top