Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fonden för yttre gränser (2007–13)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fonden för yttre gränser (2007–13)

Som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” inrättas genom detta beslut fonden för yttre gränser (EBF) för perioden 2007–13. Fonden har en finansieringsram på 1 820 miljoner euro för perioden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007 till2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar".

SAMMANFATTNING

I detta beslut fastställs målen för fonden för yttre gränser (EBF), förvaltningsregler, dess finansieringsram och regler för hur de tillgängliga medlen ska fördelas.

Målen för EBF

Fonden har följande fyra mål:

 • Effektiv administrativ organisation, särskilt av systemen för informationsutbyte, insamling av statistik, samordning mellan gränskontrolltjänstemän, uppgifter som rör kontroll och övervakning samt mekanismer för registrering av personer som rör sig över de yttre gränserna.
 • Hantering av tillströmningen av personer, särskilt effektivt utnyttjande av de europeiska informationssystemen (SIS och VIS) såväl som ett bättre samarbete inom området för dokumentförfalskning.
 • Ett enhetligt genomförande av EU-lagstiftningen, exempelvis genom främjande av den gemensamma praktiska handboken för gränskontrolltjänstemän och utnyttjande av avancerad teknik för övervakning av de yttre gränserna.
 • Förbättrad förvaltning av de konsulära tjänsterna, exempelvis bättre utnyttjande av nätverket av sambandsmän för invandring och inrättande av gemensamma konsulat.

Stödberättigade åtgärder

Stöd från EBF kan ges till nationella åtgärder eller gränsöverskridande eller gemenskapsövergripande åtgärder (gemenskapsåtgärder). Nationella åtgärder ska genomföras av medlemsstaterna inom ramen för en flerårig programplanering enligt gemenskapens strategiska riktlinjer för stöd från fonden (förvaltning tillsammans med medlemsstaterna). Den budget som beviljas gemenskapsåtgärderna ska genomföras av kommissionen (direkt förvaltning).

Nationella åtgärder som kan få stöd från EBF ska röra en eller flera av följande punkter:

 • Infrastruktur för övervakning av de yttre gränserna och vid gränsövergångar.
 • Övervakningsutrustning.
 • Transportmedel.
 • Investeringar i avancerad teknik.
 • Utbyte och utbildning av personal.
 • Utrustning och system för informationsutbyte.
 • Undersökningar och pilotprojekt för att underlätta tillämpning av bästa metoder.

EBF kan också ge medlemsstaterna stöd för att kompensera vissa kostnader i samband med utfärdande av dokument för förenklad transitering.

De gränsöverskridande och gemenskapsövergripande åtgärder som kan få stöd från EBF är följande:

 • Integrering av tullkontroller, veterinärkontroller och fytosanitära kontroller i gränsförvaltningsåtgärderna vid yttre gränsen.
 • Stödtjänster i nödsituationer.
 • En enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen som gäller de yttre gränserna.
 • Utveckling av statistiska redskap.
 • Informationsutbyte och inrättande av god praxis.
 • Inrättande av pilotprojekt och studier om nya former av samarbete, särskilt sådana som gäller projekt om gemensamma konsulat.

Principer för EBF:s åtgärder

Inom ramen för de prioriteringar och mål som fastställts av EU ger fonden ekonomiskt stöd i form av bidrag till icke vinstdrivande projekt som redan får stöd från offentliga eller privata källor.

Projekten får stöd från EBF med upp till 50 procent av totalkostnaden för projekt som genomförs i medlemsstaterna. Om projektet ingår i de särskilda prioriteringarna i de strategiska riktlinjerna får andelen ökas till 75 procent. Gemenskapens bidrag ska ökas till 75 procent i medlemsstater som omfattas av Sammanhållningsfonden.

Fondens årliga anslag ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt vilken typ av gränser de har (30 procent av fondens anslag går till de yttre landgränserna, 35 procent till de yttre sjögränserna, 20 procent till flygplatserna, 15 procent till konsulat) och enligt de fördelningsregler som fastställts av Frontex. För att göra denna viktning lämnar Frontex varje år en rapport med en riskanalys som beskriver de svårigheter medlemsstaterna haft med att genomföra gränskontroller och gränsövervakning vid de yttre gränserna.

Kommissionen ska anta strategiska riktlinjer för perioden 2007–13 som införlivar gemenskapens prioriteringar i fondens mål.

Kommissionen ska godkänna medlemsstaternas fleråriga program som på grundval av de strategiska riktlinjerna beskriver en strategi och åtgärder för att uppnå målen samt innehålla kompletterande uppgifter om finansiering av projekten. Kommissionen ska också varje år anta finansieringsbeslut med godkännande av de årliga programmen för genomförandet av det fleråriga programmet.

Kommittébestämmelser och översyn

Kommittén ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” ska biträda kommissionen. Detta beslut ska ses över av Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2013.

Bakgrund

Detta beslut är en del av förlängningen av genomförandet av en gemensam EU-politik för förvaltning av de yttre gränserna, som inrättades genom handlingsplanen av den 14 juni 2002, som i sin tur grundades på ett meddelande från kommissionen av den 7 maj 2002. EBF har en finansieringsram på 1 820 miljoner euro för perioden 2007–13 och ingår i det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” som grundas på meddelandet av den 6 april 2005.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 574/2007/EG

6.6.2007

-

L 144, 6.6.2007

RELATERADE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/456/EG av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigade utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [EUT L 167, 27.6.2008].

Kommissionens beslut 2007/599/EG av den 27 augusti 2007 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG med avseende på antagandet av strategiska riktlinjer för 2007-2013 [EUT L 233, 5.9.2007].

Senast ändrat den 06.01.2010

Top