Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schengens informationssystem andra generationen (SIS II) – lagstiftning inom tredje pelaren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Schengens informationssystem andra generationen (SIS II) – lagstiftning inom tredje pelaren

Detta beslut är den andra delen av lagstiftningen om SIS II. I beslutet fastställs systemet tekniska struktur, regler för driften, behandling av uppgifter som gäller registreringar, samt villkor för tillgång till och skydd av personuppgifter. Beslutet berör också regler för registrering av personer eller föremål.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

SAMMANFATTNING

Beslutet innehåller bestämmelser som motsvarar dem i förordningen om teknisk struktur och drift av SIS II. Bland annat föreskrivs att SIS II ska bestå av ett centralt system bestående av dels en teknisk stödfunktion som innehåller SIS II-databasen och ett enhetligt nationellt gränssnitt, dels ett nationellt system i varje medlemsstat, dels en kommunikationsinfrastruktur mellan det centrala systemet och de nationella systemen.

Utöver registreringar om tredjelandsmedborgare med inreseförbud eller uppehållsförbud som berörs av förordningen anges i beslutet att registreringar om personer får göras i syfte att bekämpa allvarlig brottslighet och förebygga hot mot den allmänna säkerheten. Registreringar får också göras om personer som är efterlysta för gripande för överlämnande eller utlämning, försvunna eller har kallats för att inställa sig i rätten i samband med ett rättsligt förfarande.

Följande åtgärder ska vidtas om en registrerad person identifieras:

  • Efterlysta personer: myndigheten ska gripa och överlämna personen enligt reglerna för den europeiska arresteringsordern eller göra ett provisoriskt anhållande (inför ett eventuellt utlämnande).
  • Försvunna: Myndigheten ska anmäla när personen har hittats. Personen får ställas under beskydd om han eller hon går med på det.
  • Personer som kallats för att inställa sig i rätten: Myndigheten ska följa de specifika uppgifter som lämnats av Sirenekontoret.
  • Inom ramen för bekämpande av allvarlig brottslighet eller förebyggande av hot mot den allmänna säkerheten ska myndigheten göra antingen diskreta kontroller eller särskilda kontroller. Särskilda kontroller är de kontroller som begärs av den medlemsstat som gjort registreringen, medan diskreta kontroller är sådana som görs utan att de kontrollerade personerna vet om det.

Registreringar kan också gälla föremål. I beslutet anges att föremål som registreras i SIS är sådana som antingen ska beslagtas eller användas som bevis i brottmål. Det kan röra sig om motorfordon, fartyg, luftfartyg, skjutvapen, officiella dokument, identitetshandlingar, registreringsbevis, nummerplåtar för fordon, sedlar, värdepapper och betalningsmedel. Om det föremål som registreringen gäller identifieras ska myndigheten ta kontakt med den registrerande myndigheten för att komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas.

Beträffande regler för tillgång, bearbetning av uppgifter i SIS II och skydd av uppgifter är reglerna i beslutet ungefär identiska med dem i förordningen. Även reglerna om överföring av uppgifter från SIS 1+ till SIS II och den övergripande utvärderingen av beslutets genomförande är jämförbara. Det finns dock skillnader. Exempelvis är det olika regler för tillgång till namnuppgifter i SIS II beroende på om uppgifterna omfattas av förordningens eller beslutets tillämpningsområde.

Bakgrund

I beslutet fastställs driften av SIS II och dess funktion. Beslutet utgör rättslig grund för SIS II tillsammans med förordning (EG) nr 1987/2006 som gäller lagstiftningen inom första pelaren. Texten kompletteras av förordning (EG) nr 2424/2001 ändrad genom förordning (EG) nr 1988/2006 och av beslut 2001/886/RIF ändrat genom beslut 2006/1007/RIF, som ger kommissionen i uppdrag att utveckla SIS II.

Texterna som gäller första generationen SIS upphävs. Upphävandet träder dock inte i kraft innan förordning (EG) nr 1987/2006 och detta beslut har förklarats vara tillämpliga. Rådet kommer för detta ändamål att fatta ett beslut om tillämplighet när testerna av SIS II har bedömts vara övertygande.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/533/RIF

2.7.2007

-

L 205, 7.8.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/334/JHA av den 4 mars 2008 om antagande av Sirenehandboken och andra genomförandeåtgärder avseende andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [Europeiska unionens officiella tidning L 123, 08.05.2008]. Sirenehandboken (Supplementary Information Request at the National Entries) tillhandahåller regler gällande det bilaterala eller multilaterala utbytet av tilläggsinformation som inte finns i SIS II men har koppling till registreringar där. Handboken, som fastställs i bilagan till detta beslut, är en uppsättning instruktioner som påvisar både allmänna och särskilda förfaranden för att utbyta information med avseende på följande registreringskategorier:

  • registreringar om arrestering i överlämnings- eller utlämningssyfte,
  • registreringar om avvisning eller utvisning,
  • registreringar om saknade personer,
  • registreringar för ett straffrättsligt förfarande,
  • registreringar för diskreta och särskilda kontroller,
  • registreringar om föremål för beslagtagande eller användning som bevis.

Syftet är att säkerställa kommunikation mellan medlemsstaterna i synnerhet vid registrering, åtgärder efter en registrering, hantering av flera registreringar samt ärenden gällande kvaliteten på uppgifter i SIS II eller åtkomsträttigheter.

Rådets beslut 2008/173/EC av den 18 februari 2008 om testerna av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [Europeiska unionens officiella tidning L 57, 1.3.2008]. Detta beslut tillhandahåller den juridiska grunden för det sätt på vilket vissa tester av SIS II ska genomföras. Bilagan beskriver förfarandet, omfattningen och organisationen för dessa tester. Testerna utgörs av tre faser, som samordnas av kommissionen och utförs av medlemsstaterna själva eller i samarbete med kommissionen. Kommissionen är ansvarig för att avgöra om testerna har slutförts framgångsrikt. Den efterföljande utvärderingen av testerna utförs av rådets förberedande organ.

Senast ändrat den 31.10.2008

Top