Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migration: en övergripande strategi för Europeiska unionens östra och sydöstra grannregioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Migration: en övergripande strategi för Europeiska unionens östra och sydöstra grannregioner

Detta meddelande är ett led i den övergripande strategi för migration som Europeiska rådet antog den 15 och 16 december 2005. Meddelandet innehåller en rad förslag om hur denna strategi bör tillämpas på de regioner som gränsar till EU i öster och söder.

RÄTTSAKT

Meddelande av den 16 maj 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om tillämpning av den övergripande strategin för migration på Europeiska unionens östra och sydöstra grannregioner [KOM(2007) 247 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]

SAMMANFATTNING

Kommissionen föreslår följande åtgärder:

Turkiet och Västra Balkan

 • Komplettera dialogen om migration i olika bilaterala, regionala och nationella forum.
 • Förstärka migrationens positiva inverkan på utvecklingen.
 • Förhindra kompetensflykt, underlätta för emigrerade arbetstagare att skicka pengar till hemlandet och förbättra den cirkulära migrationen.
 • Övervaka asylpolitikens genomförande.
 • Stärka de rättsliga och administrativa systemen i länderna i regionen för att kunna garantera ett bättre internationellt skydd för personer.
 • Stärka Frontex förbindelser med dessa länder.
 • Främja ömsesidigt utbyte mellan myndigheter i dessa länder med ansvar för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Stödet kan omfatta ett förbättrat samarbete mellan Europol och Sydösteuropeiska samarbetsinitiativet (SECI).

Partnerländer inom den europeiska grannskapspolitiken i Östeuropa och Sydkaukasien

 • Inleda en dialog om migration med de länder som har upprättat en handlingsplan tillsammans med EU (Armenien, Azerbajdzjan och Georgien) och utöka dialogen med länder som redan har genomfört sina handlingplaner (Moldavien och Ukraina). Inleda sonderande samtal med Vitryssland.
 • Dra nytta av erfarenheterna från olika forum, framför allt Budapest- och Söderköpingsprocesserna. Kommissionen föreslår också att man ska undersöka möjligheten att inrätta en samarbetsstruktur där man sammanför EU-medlemsländer, behöriga EU-organ, länder som gränsar till Svarta havet och som inte är med i EU samt regionala organisationer, särskilt Sydösteuropeiska samarbetsinitiativet (SECI), Organisationen för ekonomiskt samarbete i Svartahavsområdet (BSEC) och Svartahavsforumet (Black Sea Forum).
 • Inrätta partnerskap för rörlighet.
 • Förhindra kompetensflykt, förenkla viseringsförfarandena och underlätta penningöverföringar från emigrerade arbetstagare.
 • Slutföra återtagandeavtalet med Moldavien, genomföra det återtagandeavtal som ingåtts med Ukraina och inleda förhandlingar om nya avtal med övriga länder i regionen.
 • Ge dessa länder ytterligare stöd i deras gränsförvaltning och kampen mot organiserad brottslighet och dokumentförfalskning.

Ryssland

 • Påskynda genomförandet av åtgärder som motsvarar prioriteringarna i färdplanen för det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa.
 • Förstärka informationsutbytet mellan EU och Ryssland (särskilt inom ramen för avtalet mellan Europol och Ryssland) och förbättra samarbetet mellan Europol och Frontex i Östersjöregionen liksom samarbetet mellan Frontex och den ryska gränsbevakningsmyndigheten.

Syrien, Libanon, Jordanien, Iran och Irak

 • Fortsätta dialogen med Libanon och Jordanien, och inleda en dialog med Syrien när samarbetsavtalet har undertecknats.
 • Stödja Jordaniens och Syriens insatser för Irakflyktingar.
 • Uppmuntra Iran att förstärka samarbetet med sina grannländer när det gäller människosmuggling och människohandel.

Centralasien

 • Intensifiera samarbetet om gränsförvaltning och ge tekniskt stöd för att förebygga illegal invandring, människosmuggling och människohandel.

Ursprungsländer i Asien

 • Fortsätta de pågående förhandlingarna om ingående av återtagandeavtal och främja initiativ för att bekämpa människosmuggling och människohandel.
 • Inrätta partnerskap för rörlighet tillsammans med vissa länder.

Kommissionen föreslår också att samordningen ska förbättras genom att

 • utveckla samstämmigheten mellan de befintliga initiativen och se till att de kompletterar varandra, framför allt genom att uppmuntra medlemsländerna att komplettera listan över redan genomförda projekt,
 • undersöka och sprida tillgängliga uppgifter, särskilt genom ett nätverk för informationsutbyte mellan europeiska organ och internationella och regionala organisationer,
 • fördjupa partnerskapen med olika organ, däribland handels-, arbetsmarknads- och utbildningsministerier,
 • inrätta nätverk för sambandsmän (es de en fr)för invandring liksom gemensamma centrum för viseringsansökningar.

Bakgrund

Detta meddelande är ett led i den övergripande strategi för migration som Europeiska rådet antog den 15 och 16 december 2005. Meddelandet har utarbetats som svar på Europeiska rådets uppmaning i slutsatserna från den 14 och 15 december 2006.

Senast ändrat den 25.09.2007

Top