Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att införa en allmän politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att införa en allmän politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet

Internet har blivit en del av vår vardag och därigenom ökar risken för användarna att utsättas för brott som begås av kriminella som är verksamma på andra kontinenter. Mot bakgrund av den snabba ökningen av IT-relaterad brottslighet beredde Europeiska kommissionen 2007 vägen för en övergripande politik för att ta itu med det.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén: Att införa en allmän politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet (KOM(2007) 267 slutlig, 22.5.2007).

SAMMANFATTNING

Internet har blivit en del av vår vardag och därigenom ökar risken för användarna att utsättas för brott som begås av kriminella som är verksamma på andra kontinenter. Mot bakgrund av den snabba ökningen av IT-relaterad brottslighet beredde Europeiska kommissionen 2007 vägen för en övergripande politik för att ta itu med det.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Det syftar till att presentera en allmän politik för att bättre samordna kampen mot IT-relaterad brottslighet.

VIKTIGA PUNKTER

Mål och åtgärder

Tanken var för att stärka kampen mot IT-brottslighet på nationell, europeisk och internationell nivå genom följande punkter:

RESULTAT

Exempel på detta är följande:

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplatser om IT-relaterad brottslighet.

BAKGRUND

I artikel 68 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen, som trädde i kraft 2009, erkändes formellt Europeiska rådets framträdande roll i lagstiftningsprocessen på området för inrikes frågor. Det gör att kampen mot IT-relaterad brottslighet måste kompletteras med EU:s lagstiftning och mer omfattande initiativ.

VIKTIGT BEGREPP

IT-relaterade brott: brott som begås med hjälp av elektroniska kommunikationsnät och informationssystem eller mot sådana nät och system.

Det kan delas upp i tre former:

  • Traditionella former av brottslig verksamhet, men som utförs med hjälp av internet (som bedrägeri eller förfalskning). Dessa sträcker sig från identitetsstöld till ”nätfiske” (där nätbrottslingar upprättar en falsk bankwebbplats för att lura kunderna att ge dem sina lösenord eller uppgifter för att stjäla deras pengar). Internet har också förvandlat den internationella handeln med narkotika, vapen och hotade arter.
  • Offentliggörande av olagligt innehåll, till exempel material som anstiftar till terrorism, våld, rasism, främlingsfientlighet eller sexuella övergrepp mot barn.
  • Brott som är unika för elektroniska nätverk, nya och ofta långtgående och storskaliga brott, okända innan internet fanns. Här avses brottslingar som angriper informationssystem och ibland hotar informationsinfrastruktur som är kritisk för en stat, och därmed direkt den statens medborgare. Dessa attacker kan ske via s.k. botnät (en förkortning av robotnätverk), där brottslingar distribuerar skadlig programvara (malware) som, när den hämtas, förvandlar en användares dator till en ”bot”. Ett nätverk med sådana infekterade datorer används sedan för att begå brott utan att deras användare vet om det.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - EU:s strategi för cybersäkerhet: En öppen, säker och trygg cyberrymd (JOIN (2013) 1 final av den 7 februari 2013).

Senast ändrat 26.05.2015

Top