Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avtal med Ryssland om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Avtal med Ryssland om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

Syftet med detta avtal mellan EU och Ryssland är att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse för båda parternas medborgare. Det ska minska de administrativa formaliteterna, förkorta handläggningstiderna för viseringsansökningar och möjliggöra att gratis viseringar för vissa kategorier av personer.

Ett annat avtal om återtagande av personer som uppehåller sig illegalt i ett land trädde i kraft samma dag.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/340/EG av den 19 april 2007 om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse.

SAMMANFATTNING

Genom beslutet ingås ett avtal mellan EU och Ryssland som ömsesidigt ska förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse. Avtalet gäller viseringar för medborgare i EU och Ryssland för vistelser på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i taget.

Bilagan till beslutet innehåller avtalet mellan EU och Ryssland och ett protokoll till avtalet rörande de medlemsstater där Schengenregelverket inte tillämpas fullt ut.

Avtalets innehåll

För följande kategorier av medborgare räcker nedanstående dokument för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

 • För medlemmar i officiella delegationer: en officiell inbjudan att delta i ett möte och ett brev utfärdat av en behörig myndighet i en medlemsstat eller i Ryssland som bekräftar att sökanden är medlem i en delegation.
 • För chaufförer som sköter internationella transporter mellan EU och Ryssland: en skriftlig inbjudan från den nationella sammanslutningen för transportföretag i en medlemsstat.
 • För affärsfolk: en skriftlig inbjudan från en juridisk person, ett företag eller en organisation som agerar som värd.
 • För journalister: ett intyg som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är yrkesutbildad journalist och ett dokument utfärdat av arbetsgivaren som anger att syftet med resan är journalistiskt.
 • För personer som deltar i internationella idrottsevenemang och medföljande personer: en skriftlig inbjudan från värdorganisationen.
 • För nära anhöriga: en skriftlig inbjudan från värdpersonen.
 • För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter: en skriftlig inbjudan från värdorganisationen om deltagande i dessa verksamheter.
 • För elever, studenter och åtföljande lärare: en skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från den skola eller det universitet som agerar som värd.

Medlemsstaternas och Rysslands diplomatiska och konsulära ombud ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till

 • fem år för ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, konstitutionsdomstolar och högsta domstolar samt makar och barn till medborgare i EU och Ryssland som regelbundet uppehåller sig på EU:s respektive Rysslands territorium.
 • ett år för medlemmar i officiella delegationer, affärsfolk, chaufförer som sköter internationella transporter mellan Ryssland och medlemsstaterna, deltagare i internationella idrottsevenemang, personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter och journalister. Giltighetstiden kan under vissa förutsättningar förlängas till 2-5 år.

Avgiften för handläggningen av viseringsansökningar blir 35 euro. Några avgifter för handläggning av viseringsansökan uttas inte för följande kategorier av personer:

 • Nära anhöriga, makar och barn till den berörda personen.
 • Medlemmar i officiella delegationer.
 • Ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament samt konstitutionsdomstolar och högsta domstolar.
 • Elever, studerande och medföljande lärare.
 • Funktionshindrade personer och medföljande personer.
 • Deltagare i internationella idrottsevenemang.
 • Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter.
 • Personer med dokument som styrker att de måste företa sin resa av hälso- eller familjeskäl.

Medlemsstaternas och Rysslands diplomatiska och konsulära ombud ska fatta beslut om begäran om utfärdande av en visering inom tio dagar från dagen för mottagandet av ansökan jämte de dokument som krävs för utfärdandet. Denna period får förlängas till 30 dagar när ytterligare prövning behövs.

Medborgare i EU och Ryssland som har förlorat eller bestulits på sina ID-handlingar får lämna värdstatens territorium på grundval av giltiga ID-handlingar som utfärdats av medlemsstaternas eller Rysslands diplomatiska eller konsulära ombud.

Bakgrund

I ett gemensamt uttalande som antogs vid toppmötet i S:t Petersburg den 31 maj 2003 fastslås att EU och Ryska federationen enats om att undersöka förutsättningarna för viseringsfria resor som ett mål i ett längre perspektiv. I det gemensamma uttalandet om EU:s utvidgning och förbindelserna mellan EU och Ryssland av den 27 april 2004 bekräftas parternas avsikt att förenkla utfärdandet av viseringar till motpartens medborgare och att inleda förhandlingar i syfte att ingå ett avtal. Samtidigt med detta avtal, den 10 april 2007, ingicks även ett avtal om återtagande.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/340/EG

-

-

EUT L 129, 17.5.2007

Senast ändrat den 16.07.2007

Top