Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dokument för förenklad transitering (FTD) och Dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dokument för förenklad transitering (FTD) och Dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD)

Genom denna förordning fastställs ett dokument för förenklad transitering (Facilitated Transit Document, FTD) och ett dokument för förenklad järnvägstransitering (Facilitated Rail Transit Document, FRTD). De utfärdas av de konsulära myndigheterna i medlemsländerna och syftar till att underlätta transiteringen landvägen för tredjelandsmedborgare som med nödvändighet måste passera genom en eller flera medlemsländers territorium för att resa mellan två delar av sitt eget land som inte är geografiskt sammanhängande.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 693/2003 av den 14 april 2003 om införande av ett särskilt dokument för förenklad transitering (FTD) och ett dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD) och om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna och den gemensamma handboken.

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning införs ett dokument för förenklad transitering (Facilitated Transit Document, FTD) och ett dokument för förenklad järnvägstransitering (Facilitated Rail Transit Document, FRTD) för särskild och direkt transitering landvägen för medborgare i tredje land som med nödvändighet måste passera genom en eller flera medlemsländers territorium för att resa mellan två delar av sitt eget land som inte är geografiskt sammanhängande.

Tillämpningsområde och giltighetstid

FTD och FRTD är likvärdiga med transitviseringar och geografiskt giltiga i det utfärdande medlemslandet. FTD är giltigt i högst 3 år, och en transitering med FTD får inte vara längre än 24 timmar. FRTD är giltigt i högst 3 månader, och en transitering med FRTD får inte vara längre än 6 timmar.

FTD och FRTD får inte införas i en resehandling som inte längre är giltig eller vars giltighetstid är kortare än FTD eller FRTD.

Villkor och förfarande för utfärdande

För att erhålla FTD eller FRTD krävs det att sökanden

  • är innehavare av ett giltigt dokument som tillåter passage av de yttre gränserna,
  • inte finns registrerad på spärrlista,
  • inte anses utgöra en risk för någon av medlemsländernas allmänna ordning eller internationella förbindelser,
  • vad beträffar FTD, har giltiga skäl för att resa ofta mellan två olika delar av sitt land.

Ansökan om FTD och FRTD lämnas in hos de konsulära myndigheterna i ett medlemsland. I förfarandet föreskrivs att handlingar ska företes som styrker behovet att resa ofta, t.ex. handlingar om familjeband eller sociala, ekonomiska eller andra skäl.

Avgiften för FTD, som motsvarar de administrativa kostnaderna för att behandla ansökan, är 5 euro. FRTD utfärdas gratis.

Beviljande och avslag

FTD och FRTD utfärdas av medlemslandets konsulat och får inte utfärdas vid gränsen.

Om en konsulär beskickning vägrar behandla eller avslår en ansökan om utfärdande av FTD eller FRTD, ska de nationella rättsliga bestämmelserna i respektive medlemsland gälla i fråga om förfaranden och möjligheter att överklaga. Vid avslag underrättas sökanden om skälet för avslaget, om det föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

Innehavare av FTD eller FRTD som missbrukar systemet riskerar en påföljd. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande samt innefatta möjligheten att annulera eller återkalla FTD eller FRTD.

Slutbestämmelser

De medlemsländer som beslutar att utfärda FTD eller FRTD ska anmäla beslutet till rådet och kommissionen. Kommissionen offentliggör beslutet i Europeiska unionens officiella tidning. Om ett medlemsland beslutar att inte längre utfärda dessa handlingar, ska det anmäla beslutet till rådet och kommissionen, som offentliggör det i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur systemet med FTD och FRTD fungerar senast tre år efter det att det första beslut av ett medlemsland att utfärda FTD och FRTD har trätt i kraft.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Dokument för förenklad transitering (FTD): Ett särskilt tillstånd till förenklad transitering, som kan utfärdas av medlemsländerna för flera inresor med alla landtransportmedel. FTD utfärdas i form av enhetliga modeller i enlighet med förordning (EG) nr 694/2003.
  • Dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD): Ett särskilt tillstånd till förenklad transitering, som kan utfärdas av medlemsländerna för en enstaka in- och utresa med tåg. FRTD utfärdas i form av enhetliga modeller i enlighet med förordning (EG) nr 694/2003.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 693/2003

18.4.2003

-

EUT L 99, 17.4.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 694/2003 av den 14 april 2003 om en enhetlig utformning av de dokument för förenklad transitering (FTD) och dokument för förenklad järnvägstransitering (FRTD) som det föreskrivs om i förordning (EG) nr 693/2003 [EUT L 99, 17.4.2003]. FTD och DFDF utfärdas i form av enhetliga modeller i enlighet med förordning (EG) nr 694/2003. De ska uppfylla specifikationerna i bilagorna I och II till förordningen. I förordningen fastställs även kompletterande tekniska specifikationer för FTD och FRTD beträffande kompletterande säkerhetskrav (särskilt i syfte att bekämpa hel- och delförfalskning) och beträffande tekniska förfaranden och närmare föreskrifter avseende ifyllandet av de enhetligt utformade dokumenten för FTD och FRTD. Dessa specifikationer offentliggörs inte.

Senast ändrat den 22.05.2007

Top