Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transitering mellan Kaliningrad och övriga Ryssland: förslag och genomförande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Transitering mellan Kaliningrad och övriga Ryssland: förslag och genomförande

Detta meddelande innehåller en redogörelse för diskussionerna mellan Europeiska unionen (EU) och Ryssland om transitering av personer och varor till och från Kaliningrad Oblast. Det rymmer även en serie rekommendationer rörande EU:s ståndpunkt i frågan.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet av den 18 september 2002 - Kaliningrad: Transitering [KOM(2002) 510 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande innehåller en redogörelse för diskussionerna mellan EU och Ryssland om transitering av personer och varor till och från Kaliningrad Oblast. Det omfattar inte småskalig gränstrafik, eftersom denna fråga inte är utmärkande för Kaliningrads situation.

Bedömning

När det gäller den centrala politiska frågan, dvs. rörlighet för personer, grundar sig Schengenregelverket på principen att EU:s säkerhet skyddas bäst genom att personer som passerar genom EU-medlemsländernas territorium kan visa upp de handlingar som krävs. Viseringskravet för ryska medborgare kommer att finnas kvar så länge som Ryssland finns upptaget på förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser.

Utöver de alternativ som anges i den gemensamma linjen * (billiga eller gratis viseringar för flera inresor) anser kommissionen att man bör överväga utfärdandet av ett särskilt transiteringsdokument ("förenklat transiteringsdokument"). Det skulle motsvara en transitvisering för flera inresor för personer med ärligt uppsåt som är ryska medborgare och ofta gör direktresor mellan Kaliningrad och övriga Ryssland. Förteckningar över resenärer som reser ofta skulle kunna tillhandahållas i förväg av de ryska myndigheterna. Dokumentet skulle sedan kunna utfärdas till ett lågt pris eller gratis av de berörda kandidatländernas konsulat.

Kommissionen är beredd att ytterligare undersöka genomförbarheten av undantag från viseringskravet för passagerare på direkttåg. För att tågen ska uppfylla säkerhetskraven måste de hålla tillräckligt hög fart, och vagnarna måste vara utformade på sådant sätt att passagerarna inte kan lämna tåget utan de litauiska myndigheternas tillstånd.

Införandet av ett förenklat transiteringsdokument förutsätter följande:

 • Kandidatländernas fulla samarbete och lämpligt administrativt och ekonomiskt stöd från Europeiska gemenskapen.
 • Rysslands fulla samarbete, särskilt när det gäller
 • inrättandet av nya konsulat,
 • tillhandahållande av förteckningar över ryska medborgare som kan komma ifråga för ett "förenklat transiteringsdokument",
 • ingående och genomförande av ett avtal om återtagande av personer som stannat kvar i landet utan giltig visering samt ratificering av gränsavtalet med Litauen,
 • påskyndande av förfarandet för utfärdande av internationellt giltiga pass till sina medborgare inom ramen för en fastställd tidsplan; under en kort övergångsperiod skulle interna ryska pass kunna godtas i kombination med visering eller med det förenklade transiteringsdokumentet.

Det skulle fordras en garanti från EU till kandidatländerna att deras godkännande och genomförande av de ovan nämnda möjligheterna inte i sig skulle innebära någon risk för att avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna, dvs. den fullständiga integrationen i Schengenområdet, skulle försenas.

Kommissionen rekommenderar att EU:s ståndpunkt ska baseras på följande åtgärdspaket, utöver de åtgärder som fastställs i den gemensamma linjen av den 13 maj 2001:

 • De konsulära myndigheterna i EU eller kandidatländerna skulle kunna utfärda ett "förenklat transiteringsdokument" till ryska medborgare som färdas på väg eller järnväg. Detta skulle förutsätta att Ryssland samarbetade genom att snabbt gå med på att inrätta de nya konsulat som Litauen kräver.
 • Det förenklade transiteringsdokumentet skulle inte utfärdas vid gränsen.
 • EU bör studera Rysslands förslag att inleda diskussioner om de nödvändiga förutsättningarna för ett eventuellt införande av viseringsfrihet.
 • Lösningarna på frågan om rörlighet för personer och varor bör emellertid gå hand i hand med ett bredare samarbete om Kaliningradregionens framtid.

Bakgrund

Vid sitt möte i Sevilla uppmanade Europeiska rådet kommissionen att lägga fram en kompletterande studie av de möjligheter som erbjuds för att lösa frågan om transitering till och från Kaliningrad. Detta meddelande utgör kommissionens svar på denna uppmaning.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Gemensam linje: Den gemensamma linje som rådet (allmänna frågor) antog den 13 maj 2002 (dokument 8304/02), i vilken Schengenregelverkets grundregler återges, och som rymmer föreskrifter om i synnerhet: viseringar för flera inresor som skulle kunna gälla för en längre tidsperiod; sådana viseringar skulle inbegripa förmånsbehandling av vissa yrkesutövare, till exempel lastbilschaufförer, och kunna utfärdas från fall till fall; till dess att kontrollerna vid de inre gränserna har avskaffats, flexibla viseringsavgifter; undantag från viseringskravet för vissa kategorier av personer (t.ex. innehavare av diplomat- eller tjänstepass samt besättning på fartyg och luftfartyg).
 • FRTD
 • FTD

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från Kommissionen av den 22 december 2006 om hur den förenklade persontransiteringen fungerar mellan Kaliningradområdet och andra delar av Ryska federationen [KOM(2006) 840 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionen är belåten över att det förenklade transiteringssystemet tre år efter sitt ikraftträdande fungerar smidigt och att båda partnerna är tillfredsställda med genomförandet. FTD/FRTD-systemet * förefaller också uppfylla kraven i Schengenregelverket, eftersom någon olaglig invandring inte har konstaterats inom ramen för detta system.

Därför anser kommissionen inte att det finns något behov av att ändra systemet. I ett längre perspektiv beror den förenklade transiteringsordningens framtid på utvecklingen av viseringsöverenskommelserna mellan EU och Ryssland.

Kommissionen kommer även fortsatt att stödja transiteringssystemet ekonomiskt via fonden för de yttre gränserna.

Två punkter återstår att granska ytterligare:

 • FRTD * påförs en separat blankett och förs inte som föreskrivs i förordning (EG) 693/2003 in i resenärens pass. Som en följd av detta går det inte att avgöra om FRTD används för enstaka tur-och-retur-resor eller för upprepat resande. En korrekt tillämpning skulle också höja efterfrågan på FTD * eftersom dessa kan erhållas för flera resor till en kostnad av 5 euro (ofta återkommande resenärer).
 • Frågan om en nedkortning av gränskontrollformaliteterna skulle kunna diskuteras vidare på bilateral basis om de litauiska, ryska och vitryska myndigheterna är intresserade. Två möjligheter förefaller genomförbara:
 • För det första, att istället för två uppehåll (ett på vardera sidan om gränsen) endast göra ett uppehåll. Gränsmyndigheterna i båda länderna skulle utföra sina kontroller samtidigt.
 • För det andra införa ett arrangemang där båda sidor utför sina kontroller under färd ombord på tåget.

Senast ändrat den 22.05.2007

Top