Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt EU-lagstiftningen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt EU-lagstiftningen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 259 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA 258–260 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT?

I artiklarna anges de rättsliga förfaranden som måste följas om Europeiska kommissionen eller ett EU-lands regering anser att ett visst EU-land inte uppfyller sina skyldigheter enligt fördraget.

VIKTIGA PUNKTER

 • Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt EU-lagstiftningen kan bero på
  • rättsliga eller administrativa beslut eller förfaranden,
  • positiva åtgärder (vidtagande av åtgärder som strider mot EU-lagstiftningen eller vägran att avskaffa åtgärder som gör detta),
  • negativa åtgärder (förseningar i genomförandet av EU:s lagstiftning eller underlåtenhet att underrätta kommissionen om de framsteg som gjorts).
 • Rättsliga förfaranden
  • inleds vanligtvis av kommissionen, men kan även inledas av ett annat EU-land,
  • inleds mot EU-landet i fråga, även om det är regeringen, parlamentet eller federala eller nationella organ som ansvarar för de brister som anses föreligga.
 • Kommissionen begär först att EU-landet i fråga svarar på anklagelserna om att det bryter mot EU-lagstiftningen. På grundval av landets svar avger kommissionen ett yttrande, där den antingen avslutar ärendet eller anger de ändringar som landet måste genomföra. Denna process kan även inledas av ett annat EU-land, som hänskjuter frågan till kommissionen.
 • Om landet i fråga inte rättar sig efter kommissionens yttrande inom den tid som angivits, får kommissionen, eller ett annat EU-land om detta inlett förfarandet, föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol.
 • Om kommissionen hänskjuter ett EU-land till domstolen därför att det inte har meddelat nationella åtgärder för att genomföra EU:s lagstiftning, kan den även begära att domstolen utdömer ekonomiska sanktioner.
 • Domstolen kan beordra ett EU-land som den anser bryta mot EU-lagstiftningen att vidta vissa åtgärder.
 • Om kommissionen anser att landet inte rättar sig efter domstolens dom, kan den hänskjuta ärendet till domstolen en andra gång och ange storleken på det vite som den anser att landet bör betala.
 • Om domstolen finner att domen fortfarande inte följs, kan den förelägga landet att betala ett standardbelopp och/eller vite.

HUVUDDOKUMENT

Artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 160–161)

Artikel 259 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 161)

Artikel 260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 161)

Senast ändrat 12.07.2016

Top