Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

Syftet med denna förordning är att definiera principerna för, villkoren för och begränsningarna av rätten till tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar i enlighet med artikel 255 i EG-fördraget. Förordningen ska dessutom fastställa regler för att garantera att denna rätt tillämpas och främja god förvaltningssed vid tillgången till handlingar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

SAMMANFATTNING

Denna förordning ska göra tillgången till EU-institutionernas handlingar enklare för medborgare. I förordningen anges att medborgarna har rätt att få tillgång till alla typer av handlingar, med beaktande av de villkor och undantag som anges. Förordningen gäller för alla handlingar som finns hos en institution, det vill säga handlingar som upprättats eller mottagits och som innehas av institutionen, inom samtliga Europeiska unionens (EU:s) verksamhetsområden.

Rätten till tillgång till handlingar gäller för varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i ett EU-land.

Undantag och tredje parts rättigheter

Institutionerna ska vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för

 • det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet, försvar och militära frågor, internationella förbindelser och EU:s eller ett EU-lands finansiella, monetära eller ekonomiska politik,
 • en enskilds privatliv och integritet, särskilt i enlighet med EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter,
 • en persons affärsintressen,
 • rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning,
 • syftet med inspektioner, utredningar och revisioner.

EU-institutionerna får vägra att lämna ut en handling om detta kan motiveras av ett övergripande allmänintresse.

Tillgång till en intern handling som upprättats av en institution ska vägras om det finns en risk för att utlämnandet allvarligt skulle undergräva den institutionens beslutsförfarande, om det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av att lämna ut handlingen.

För handlingar som härrör från tredje part , ska institutionen samråda med den berörda tredje parten för att avgöra om det går att göra ett undantag.

Handlingar i EU-länderna

När ett EU-land tar emot en begäran om tillgång till en handling som medlemsstaten innehar, och som härrör från en institution, ska det rådgöra med institutionen i fråga för att säkerställa att utelämnandet är i linje med syftena med denna förordning. Landet kan i stället hänskjuta en sådan begäran till institutionen i fråga.

Ansökningar, behandling av ansökningar och tillgång till handlingar

En ansökan om tillgång till en handling ska inges i skriftlig form på valfritt sätt, inklusive i elektronisk form, på ett av EU:s språk. Sökanden är inte skyldig att ange några skäl för sin ansökan.

En ansökan om tillgång till en handling ska behandlas skyndsamt. En bekräftelse om mottagande ska skickas till sökanden. Institutionen ska inom 15 arbetsdagar efter det att en ansökan registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda handlingen eller avslå ansökan.

Om ansökningen helt eller delvis avslås får sökanden inom 15 arbetsdagar efter att ha mottagit institutionens besked ge in en bekräftande ansökan till institutionen med begäran om omprövning.

Sökanden ska få tillgång till en handling antingen genom att få ta del av den på stället eller genom att erhålla en kopia.

Behandling av känsliga handlingar

En känslig handling är en handling som härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av dem eller från EU-länder, länder utanför EU eller internationella organisationer och som i enlighet med den berörda institutionens bestämmelser klassificerats som TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET eller CONFIDENTIEL. En ansökan om tillgång till en känslig handling behandlas enbart av personer som har rätt att befatta sig med sådana handlingar. Känsliga handlingar registreras eller lämnas ut endast om upphovsmannen har gett sitt samtycke.

Register och förvaltningsrutiner

För att underlätta tillgången till handlingar ska varje institution ställa ett register över handlingar till allmänhetens förfogande. Tillgång till registret ska ges i elektronisk form.

EU-länder ska samarbeta med institutionerna för att informera medborgarna. Institutioner ska utveckla goda förvaltningsrutiner för att säkerställa utövandet av den rätt till tillgång till handlingar som garanteras genom denna förordning. De ska inrätta en interinstitutionell kommitté som ska undersöka de bästa rutinerna, ta upp eventuella meningsskiljaktigheter och diskutera den framtida utvecklingen i fråga om allmänhetens tillgång till handlingar.

Offentliggörande i EUT

Följande handlingar ska offentliggöras i EUT:

 • Förslag från kommissionen.
 • Gemensamma ståndpunkter antagna i enlighet med artiklarna 251 och 252 i EG-fördraget.
 • De rambeslut, beslut och konventioner som avses i artikel 34 i EU-fördraget.
 • Konventioner undertecknade mellan EU-länder på grundval av artikel 293 i EG-fördraget.
 • Internationella avtal som ingåtts av gemenskapen eller i enlighet med artikel 24 i EU-fördraget.

Rapporter och tillämpningsåtgärder

Varje institution ska årligen offentliggöra en rapport för föregående år. I rapporten ska tas upp det antal fall då institutionen har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga handlingar som inte har registerförts.

Mer information om insyn finns här.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning nr 1049/2001

3.12.2001

-

EUT L 145, 31.5.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 30 april 2008 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar [KOM(2008) 229 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Avsikten med detta förslag är att ändra förordning (EG) nr 1049/2001 mot bakgrund av Europaparlamentets motion om en resolution av den 4 april 2006 om tillgång till institutionens texter (A6-0052/2006), förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om Århuskonventionen, samt det offentliga samrådet om förordning (EG) nr 1049/2001 (SEC(2008) 29/2).

Förslaget stöder ändringar med avseende på följande artiklar:

 • Syftet med förordningen, som är att bevilja allmän tillgång till institutionens handlingar.
 • Förmånstagarna i förordningen, som kan vara både fysiska och juridiska personer, oavsett nationalitet eller vistelsestat.
 • Omfattningen av förordningen, som utesluter handlingar som överlämnats till domstolarna av tredje part. Omfattningen utesluter också handlingar som gäller en utredning så länge utredningen inte har slutförts eller det sammanhängande beslutet inte är definitivt.
 • Definitionen av handling, som innebär att handlingen formellt har överlämnats till sin/sina mottagare, cirkulerat bland institutionerna eller på annat sätt registrerats. Definitionen av dokument gäller också uppgifter som finns i elektroniska system, om de går att få fram i läsbar form.
 • Undantagen från förordningen, som innefattar dokument som berör miljöskydd eller gäller skiljedoms- och tvistlösningsförfaranden, och syftar till att skydda urvalsförfaranden vid rekrytering eller upphandling. Avslöjande av icke professionella relaterade personuppgifter för civila tjänstepersoner och intresserepresentanter regleras av EG-lagstiftning om hantering av personuppgifter (förordning (EG) nr 45/2001).
 • Samråden med tredje part, som medför skyldighet att samråda med myndigheterna i det EU-land som handlingen härrör från, såvida inte handlingen är del av ett förfarande som för att anta EU-rättsakter eller ickelagstiftningsakter med allmän räckvidd.
 • Ansökningarna om handlingar, där hänsyn tas till att dokumentet efterfrågas och därmed identifieras med tydlighet. När det gäller bekräftande ansökningar ökas tidsgränsen för hanteringen av dessa från 15 till 30 dagar. Även i händelse av delvis avslag kan den ansökande väcka talan mot institutionen vid förstainstansrätten och/eller framföra klagomål till ombudsmannen.
 • Tillgång till handlingen efter ansökan, som inte kan härröras från särskilda bestämmelser som fastställts i EG-rätten eller nationell rätt, särskilt inte om tillgången är belagd med avgift.
 • Aktiv spridning av dokument, som ger direkt tillgång till handlingar som ingår i ett förfarande för att anta EU-rättsakter eller ickelagstiftningsakter med allmän räckvidd. Varje institution ska definiera de andra kategorier som ska göras direkt tillgänglig för allmänheten.

Rapporter

Rapport från kommissionen om tillämpningen under 2011 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar [COM(2012) 429 final - ej offentliggjord i EUT].

Antalet ansökningar om tillgång till handlingar som kommissionen tog emot, 6 500 stycken, var ungefär lika stort under 2010 som 2011. Kommissionen hanterade det största antalet ansökningar utav alla EU-institutioner och EU-organ. Stabiliseringen av antalet ansökningar kan vara en indikation på att rätten att få tillgång till handlingar har nått en betydande grad av erkännande hos den europeiska allmänheten, det civila samhället och de ekonomiska aktörerna. Dock minskar behovet att ansöka om tillgång till handlingar i takt med att kommissionen gradvis har ökat den proaktiva utlämningen av handlingar och information via offentliga register och webbplatser.

Flest ursprungliga ansökningar inlämnades till GD Skatter och tullar (7,80 %), tätt följt av GD Konkurrens med 7 % av de ursprungliga ansökningarna, samt GD Hälsa och konsumentskydd med 6,96 %. Den akademiska världen visade sig vara den mest aktiva kategorin, med 25,7 % av de ursprungliga ansökningarna. Den följs av kategorin av advokatbyråer och det civila samhället.

Rapport från kommissionen om tillämpningen under 2012 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar [COM(2013) 515 final - ej offentliggjord i EUT].

Under år 2012 minskade antalet ansökningar om tillgång till handlingar (6 014) jämfört med de tidigare två åren. Den akademiska världen visade sig återigen vara den mest aktiva kategorin av dem som ansökte. Den stod för 22,7 % av de ursprungliga ansökningarna. Liksom tidigare år följdes den av advokatbyråer med 13,6 % och det civila samhället (icke-statliga organisationer, intressegrupper) med 10,3 % av det totala antalet ansökningar.

Kommissionens generalsekretariat och generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor mottog det högsta antalet ursprungliga ansökningar, tätt följt av generaldirektoratet för konkurrens och generaldirektoratet för miljö.

Senast ändrat den 12.03.2014

Top