Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schengens informationssystem andra generationen (SIS II) – förordning inom f.d. första pelaren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Schengens informationssystem andra generationen (SIS II) – förordning inom f.d. första pelaren

Den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) kommer att ersätta det aktuella systemet med utökade funktioner. Det genomgår för närvarande omfattande test i nära samarbete med EU-länderna och associerade länder som deltar i Schengenområdet.

I SIS II- förordningen fastställs följande: tekniska aspekter och drift av SIS II, bestämmelser för registrering av tredjelandsmedborgare i syfte att vägra inresa eller vistelse, behandling av registrerade uppgifter samt villkor för åtkomst till och skydd av personuppgifter. Förordningen utgör den rättsliga grunden för styrning av SIS II när det gäller frågor som omfattas av avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (f.d. första pelaren).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

SAMMANFATTNING

Den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) kommer att bli ett omfattande informationssystem som innehåller registrering * av personer och föremål. Det kommer att användas av gränsvakter, tulltjänstemän, visummyndigheter och rättsliga myndigheter i hela Schengenområdet i syfte att garantera en hög nivå av säkerhet. Det nya systemet genomgår för närvarande omfattande test i nära samarbete med EU-länderna och associerade länder som deltar i Schengenområdet (härefter medlemsstaterna *) och kommer att ersätta det aktuella systemet med utökade funktioner.

SIS II-förordningen utgör den rättsliga grund som krävs för styrning av SIS II avseende registreringsförfaranden inom ramen för avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (f.d. första pelaren)., Den kompletteras med ett beslut om förfaranden som omfattas av avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen (f.d. tredje pelaren).

Teknisk struktur och drift av SIS II

SIS II kommer att bestå av följande:

 • Ett centralt system (”det centrala SIS II”).
 • Ett nationellt system (”N. SIS II”) i varje medlemsstat (de nationella datasystem som kommer att stå i förbindelse med det centrala SIS II).
 • En kommunikationsinfrastruktur som förenar det centrala systemet och de nationella systemen, och tillhandahåller ett krypterat virtuellt nätverk ägnat åt SIS II-uppgifter och utbyte av uppgifter mellan de instanser som ansvarar för utbyte av all tilläggsinformation * (Sirenekontoren).

SIS II-uppgifter kommer att läggas in, uppdateras, raderas och sökas i de olika nationella systemen. Det centrala systemet som kommer att stå för teknisk tillsyn och administration, ska vara belägen i Strasbourg (Frankrike). Det kommer att tillhandahålla de tjänster som krävs för att föra in och behandla SIS II-uppgifter. En reserv för det centrala systemet, som garanterar alla funktioner i det centrala systemet om detta system skulle sluta fungera, ska vara belägen i närheten av Salzburg (Österrike). Varje medlemsstat kommer att ansvara för att upprätta, driva och underhålla sitt eget nationella system och att ansluta det till det centrala systemet. Medlemsstaterna ska utse en myndighet, den nationella SIS II-byrån, som ska ha det centrala ansvaret för landets nationella SIS II-projekt. Myndigheten kommer att ansvara för att det nationella systemet fungerar smidigt och för dess säkerhet.

Varje medlemsstat ska utse en myndighet (Sirenekontoret) som ska ansvara för utbytet av tilläggsinformation i samband med SIS II-registreringar. Informationen ska utbytas enligt bestämmelserna i Sirenehandboken och via kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterna kommer att vid Sirenekontoret behålla en hänvisning till de beslut som ger upphov till en registrering.

Varje medlemsstat kommer att vara skadeståndsansvarig för varje skada som drabbar en person på grund av att de nationella SIS II-systemen har använts. Medlemsstaterna kommer också att se till att effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner utdöms om uppgifter som har lagts in i SIS II eventuellt missbrukas eller om tilläggsinformation utbyts i strid med bestämmelserna i denna förordning.

Den operativa förvaltningen av det centrala SIS II-systemet kommer att bestå av de uppgifter som krävs för att SIS II ska fungera dygnet runt alla veckodagar i enlighet med denna förordning.

Efter en övergångsperiod ska en förvaltningsmyndighet, som finansieras genom EU:s allmänna budget, ha ansvar för den operativa förvaltningen av det centrala SIS II. och för ett antal uppgifter som rör kommunikationsinfrastrukturen (övervakning, säkerhet och samordning av förbindelserna mellan medlemsstaterna och leverantören). Kommissionen kommer att ansvara för alla andra uppgifter i samband med kommunikationsinfrastrukturen.

Under en övergångsperiod innan förvaltningsmyndighetens ansvar tar sin början ska kommissionen vara ansvarig för den operativa förvaltningen av det centrala SIS II. I enlighet med den finansiella bestämmelse som ska tillämpas på Europeiska gemenskapernas allmänna budget kan kommissionen delegera den operativa förvaltningen och uppgifter i samband med genomförandet av budgeten till nationella statliga organ i två olika länder som uppfyller de särskilda kriterier som anges i artikel 15.4 i SIS II-förordningen.

Förordningen innehåller bestämmelser som garanterar lämpligt skydd av personuppgifter. I samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och den europeiska datatillsynsmannen kommer kommissionen samtidigt med att SIS II tas i drift att lansera en informationskampanj för att informera allmänheten om målen, de registrerade uppgifterna, de myndigheter som har tillgång till uppgifterna och den enskildes rättigheter.

Registrering av tredjelandsmedborgare i syfte att neka inresa eller vistelse

SIS II kommer endast att innehålla de kategorier av uppgifter som lämnas av var och en av medlemsstaterna och som krävs för att registrera uppgifter för nekande av inresa eller vistelse. När systemet är operativt och registreringar ingår kommer SIS II endast att kunna lagra följande uppgifter om personer som registreras: efternamn, förnamn, namn vid födelsen, alias, särskilda fysiska kännetecken, födelsedatum och födelseort, kön, foto, fingeravtryck, medborgarskap, uppgifter om huruvida personen i fråga är beväpnad, kan tillgripa våld eller har rymt, syftet med registreringen, myndighet som har lagt in registreringen, en hänvisning till det beslut som gav upphov till registreringen och länk(ar) till andra registreringar som har lagts in i SIS. Uppgifterna får även omfatta begärt förfarande om det blir en träff (dvs. om en behörig nationell myndighet finner en registrering i SIS II som avser en tredjelandsmedborgare av vilken kontroll har genomförts). Om en medlemsstat inte kan vidta en begärd åtgärd efter en träff i SIS II ska den omedelbart informera den medlemsstat som har lagt in registreringen.

Fotografier och fingeravtryck kommer att användas för att bekräfta identiteten hos en tredjelandsmedborgare som har lokaliserats till följd av en alfanumerisk sökning i SIS II. Så snart det är tekniskt möjligt får fingeravtryck även användas för att identifiera en tredjelandsmedborgare på grundval av hans/hennes biometriska kännetecken. Innan denna funktion har genomförts i SIS II ska kommissionen lägga fram en rapport om den teknik som krävs är klar att tas i bruk och finns tillgänglig.

Uppgifter om tredjelandsmedborgare om vilka en registrering har genomförts för att neka inresa eller vistelse, kommer att införas på grundval av en nationell registrering grundad på beslut av förvaltningsmyndigheter eller domstolar. Detta beslut ska fattas på grundval av en individuell bedömning. En registrering kommer att införas när beslutet grundar sig på att den berörda tredjelandsmedborgarens vistelse på en medlemsstats territorium kan medföra hot mot den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten eller den nationella säkerheten. En registrering kommer även att kunna införas när beslutet grundar sig på att tredjelandsmedborgaren tidigare avlägsnats från landets territorium.

Åtkomst till och behandling av uppgifter i SIS II

De myndigheter som ansvarar för gränskontroller och andra kontroller som verkställs av polis och tullmyndigheter inom den berörda medlemsstaten kommer att ha rätt till åtkomst till registreringar. Det kommer också att vara möjligt för nationella rättsliga myndigheter att få åtkomst till systemet när de utför sina uppgifter. Användarna får endast ha åtkomst till de uppgifter som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Innan en registrering läggs in kommer medlemsstaterna att avgöra om fallet är tillräckligt relevant för att motivera att registreringen förs in i SIS II. Registreringar kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med att de infördes. En medlemsstat som fört in en registrering ska inom tre år efter det att den införts i SIS II se över om den behöver lagras.

Det kommer endast att vara möjligt att kopiera uppgifter i tekniskt syfte. Kopior som leder till icke-anslutna databaser får inte lagras längre än 48 timmar. Uppgifter kommer inte att få användas i administrativt syfte.

En medlemsstat som lägger in en registrering kommer att ansvara för att uppgifterna är korrekta, aktuella och lagligen inlagda i SIS II. Endast den medlemsstat som lägger in en registrering kommer att ha tillstånd att ändra, komplettera, korrigera, uppdatera eller radera de uppgifter som den har lagt in. Om en annan medlemsstat än den som lägger in en registrering får belägg för att en uppgift kan vara felaktig, ska den informera den medlemsstat som har lagt in registreringen om detta så snart som möjligt. Den medlemsstat som har lagt in registreringen kommer att kontrollera informationen och, om så krävs, utan dröjsmål korrigera eller radera uppgiften i fråga. Om medlemsstaterna inte kan enas inom två månader, lämnar den medlemsstat som inte har lagt in registreringen ärendet till den europeiska datatillsynsmannen, som kommer att agera som medlare tillsammans med de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

En medlemsstat kommer att ha möjlighet att skapa en länk mellan de registreringar den lägger in i SIS II men det får endast göras om det finns ett tydligt operativt behov.

Uppgifter som behandlats i SIS II kommer inte att överföras till eller göras tillgängliga för länder utanför EU eller internationella organisationer.

Uppgiftsskydd

Behandling av känsliga kategorier av uppgifter (personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös tro eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening och uppgifter rörande hälsa eller sexualliv) kommer att vara förbjuden.

Alla personer har rätt att få åtkomst till uppgifter om sig själva (personuppgifter *) som förts in i SIS II och att få oriktiga personuppgifter rättade och olagligt lagrade uppgifter raderade.

Information ska inte lämnas till den som uppgifterna avser om detta krävs för att genomföra en uppgift i samband med registreringen eller skydda tredje mans rättigheter och frihet. Personen kommer så snart som möjligt att informeras om hur hans rättmätiga begäran att få uppgifter rättade och raderade har följts upp, dock senast tre månader efter dagen för begäran om att få uppgifter rättade eller raderade.

Varje person kommer att kunna få sin sak prövad i behörig domstol eller av den behöriga myndigheten för att få tillgång till, rätta, radera eller erhålla information eller få gottgörelse i samband med en registrering som berör honom/henne.

Den myndighet eller de myndigheter som utses i varje medlemsstat, och som har de befogenheter som avses i direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, kommer att på ett oberoende sätt övervaka att behandlingen av personuppgifter i SIS II inom deras territorium och överföringen av dessa uppgifter från deras territorium är lagenliga. Myndigheterna kommer att se till att behandlingen av uppgifter i nationella SIS II granskas minst vart fjärde år.

Europeiska datatillsynsmannen kommer att kontrollera att förvaltningsmyndighetens behandling av personuppgifter utförs i enlighet med denna förordning. Tillsynsmannen ser också till att behandlingen av personuppgifter granskas minst vart fjärde år. Granskningsrapporten ska översändas till Europaparlamentet, rådet, förvaltningsmyndigheten, kommissionen och till de nationella tillsynsmyndigheterna.

De nationella tillsynsmyndigheterna och europeiska datatillsynsmannen ska aktivt samarbeta. De ska utbyta relevant information, bistå varandra och sammanträda minst två gånger om året.

Slutbestämmelser

Förordningen kommer att tillämpas för de medlemsstater som deltar i det aktuella Schengeninformationssystemet (SIS 1+) från den dag som fastställs av rådet (genom ett enhälligt beslut av dess medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater som deltar i SIS 1+) när alla nödvändiga tekniska förberedelser för SIS II har slutförts på central nivå och på medlemsstaternas och när alla genomförandeåtgärder har antagits. Exakt information om denna fråga lämnas i artikel 55 i förordningen och i det rättsliga instrument som styr migreringen från SIS 1+ till SIS II.

Tre år efter det att SIS II tas i drift och vart fjärde år därefter kommer kommissionen att lägga fram en övergripande utvärdering av det centrala SIS II och det bilaterala och multilaterala utbytet av tilläggsinformation mellan medlemsstater. Kommissionen ska överlämna utvärderingen till Europaparlamentet och rådet.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Registrering: sammanställning av uppgifter som lagts in i SIS II och som de behöriga myndigheterna kan använda för att identifiera en person med tanke på en specifik åtgärd som ska vidtas.
 • Medlemsstater: EU-länder och associerade länder som deltar i Schengenområdet. Förenade kungariket och Irland deltar inte i de delar av SIS II som omfattas av denna förordning.
 • Tilläggsinformation: information som inte ligger i SIS II, men som avser SIS II-registreringar och som ska användas för utbyte så att medlemsstaterna kan rådfråga eller underrätta varandra i följande fall: när de lägger in en registrering efter en träff för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas, när den åtgärd som krävs inte kan vidtas, när SIS II-uppgifternas kvalitet kontrolleras, när registreringars överensstämmelse och prioritering kontrolleras, när åtkomsträtten kontrolleras.
 • Kompletterande uppgifter: uppgifter som ligger i SIS II och som rör SIS II-registreringar vilka ska göras omedelbart tillgängliga för de behöriga myndigheterna i en medlemsstat när de genom sökning i systemet påträffar en person för vilken uppgifter har lagts in i SIS II.
 • Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • Behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring av uppgifter.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning nr 1987/2006/EG

17.1.2007

-

EUT L 381, 28.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2010/261/EU av den 4 maj 2010 om en säkerhetsplan för det centrala SIS II och kommunikationsinfrastrukturen [EUT L 112, 5.5.2010]. Genom detta beslut fastställs en skyddsorganisation och en säkerhetsplan för det centrala SIS II och dess kommunikationsinfrastruktur. Syftet är att ge skydd mot hot mot uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet. Kommissionen ska säkerställa och övervaka säkerhetsåtgärderna avseende kommunikationsinfrastrukturen och, under en övergångsperiod, avseende det centrala SIS II. När förvaltningsmyndigheten blir operativ måste den anta en egen säkerhetsplan för det centrala SIS II. För övervakningen av att säkerhetsåtgärderna vidtas ska kommissionen utse en säkerhetsansvarig. En lokal säkerhetsansvarig ska utses för det centrala SIS II och för kommunikationsinfrastrukturen. De har ansvar för att säkerställa och övervaka säkerhetsåtgärderna och säkerhetsförfarandena i den ordinarie delen av CS-SIS, inbegripet reservsystemet för CS-SIS, respektive kommunikationsinfrastrukturen.

Den säkerhetsansvarige ska i samarbete med den lokalt säkerhetsansvarige utarbeta en säkerhetsplan i vilken åtgärder och förfaranden anges för att skydda det centrala SIS II och kommunikationsinfrastrukturen. I planen ska bland annat åtgärder anges för att kontrollera följande:

 • Kontroll av tillträdet till databehandlingsutrustningen.
 • Flyttbara databärare som innehåller data och andra viktiga tillgångar.
 • Datalagring.
 • Lösenord.
 • Tillträde till SIS II-hårdvara och SIS II-programvara.
 • Kommunikationer genom kommunikationsinfrastrukturen.

Genom beslutet fastställs också säkerhetsåtgärder för personal, bland annat funktioner och ansvarsområden för personer som har tillträde till det centrala SIS II.

Kommissionens beslut 2008/333/EG av den 4 mars 2008 om antagande av Sirenehandboken och andra genomförandeåtgärder avseende andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [Europeiska unionens officiella tidning L 123 av 08.05.2008]. Registreringar i SIS II kommer att omfatta en uppsättning uppgifter som absolut krävs för att identifiera en person eller ett föremål som söks. I de fall då framtida slutanvändare (tjänstemän från behöriga nationella myndigheter) måste vidta åtgärder efter att ha fått en matchande registrering kommer de att kräva ytterligare information om registreringen (information som inte kommer att finnas i SIS II utan kommer att anslutas till SIS II-registreringar).

Nationella kontor kända som Sirenekontoren (Supplementary Information Request at the National Entries) har inrättats i alla Schengenländer för att hjälpa till att få ytterligare information till SIS genom att arbeta som kontaktpunkter mellan en medlemsstat som skapar en registrering och den medlemsstat som får en träff. Samma kontor kommer att användas till SIS II.

Sirenehandboken är en uppsättning instruktioner som påvisar både allmänna och särskilda förfaranden som de behöriga myndigheterna måste följa för att utbyta ytterligare information om följande registreringskategorier:

 • Registreringar om avvisning eller utvisning (första pelaren).
 • Registreringar om personer som är efterlysta för att gripas och överlämnas eller utlämnas (denna och följande kategorier omfattas av den tredje pelaren).
 • Registreringar om saknade personer.
 • Registreringar för ett straffrättsligt förfarande.
 • Registreringar för diskreta och särskilda kontroller.
 • Registreringar om föremål för beslagtagande eller användning som bevis.

Syftet är att säkerställa kommunikation mellan medlemsstaterna i synnerhet vid registrering, åtgärder efter en registrering, hantering av flera registreringar samt ärenden gällande kvaliteten på uppgifter i SIS II eller åtkomsträttigheter.

Genomförandeåtgärderna omfattar SIS II-inslag som på grund av deras tekniska beskaffenhet, detaljnivå och behov av regelbunden uppdatering inte omfattas fullt ut av de rättsliga SIS II-instrumenten.

Liksom för andra instrument med anknytning till SIS II finns det två rättsliga instrument (kommissionens beslut) för Sirenehandboken och genomförandeåtgärderna: ett instrument för den första pelaren (bilaga till beslut 2008/333/RIF) och ett instrument för den tredje pelaren (bilaga till beslut 2008/334/RIF). Bilagorna till de båda besluten är identiskt lika.

See also

 • Texter med anknytning till Schengens informationssystem (SIS II) (EN) på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inrikes frågor
 • Se ordlistan ”Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” för information om förändringar i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009

Senast ändrat den 13.07.2010

Top