Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska unionens rättskällor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska unionens rättskällor

Europeiska unionen har tre rättskällor: nämligen primära källor, sekundära källor och subsidiära rättskällor.De primära källorna, eller primärrätten, omfattar huvudsakligen Europeiska unionens grundläggande fördrag.Sekundärkällor utgörs av rättsliga instrument som har sin grund i fördragen. I sekundärrätten ingår unilateral sekundärrätt och avtalsrätt.Subsidiära rättskällor utgörs av rättsliga instrument som inte har sin grund i fördragen. De utgörs av EG-domstolens rättspraxis, internationell rätt och allmänna rättsprinciper.

Europeiska unionen (EU) har tre rättskällor: primära källor, sekundärkällor och subsidiära källor.

Primära rättskällor

De primära källorna, eller primärrätten, härrör från de “grundläggande” fördragen, EU-fördraget och fördraget om EU:s funktionssätt. Fördragen anger hur befogenheterna fördelas mellan unionen och medlemsstaterna, och fastställer de europeiska institutionenras befogenheter. De fastställer också det juridiska ramverk inom vilket EU:s institutioner verkställer den europeiska politiken.

Dessutom består primärrätten av följande:

  • tilläggsfördragen för EU;
  • protokoll som bifogas dessa grundfördragen eller tilläggsfördragen;
  • medlemsstaternas anslutningsfördrag till EU.

Sekundärrättens källor

Sekundärrätten omfattar unilaterala rättsakter och avtal.

Unilaterala rättsakter kan delas in i två kategorier:

  • de kategorier som förekommer i artikel 288 i fördraget om EU:s funktionssätt: förordning, direktiv, beslut, yttranden och rekommendationer;
  • de kategorier som inte förekommer i artikel 288 i fördraget om EU:s funktionssätt. Dessa är så kallade avvikande rättsakter som meddelanden, rekommendationer samt vitböcker och grönböcker.

Avtalen utgörs av följande:

  • internationella avtal mellan å ena sidan EU och å andra sidan ett tredjeland och en organisation;
  • avtal mellan medlemsländer;
  • interinstitutionella avtal, det vill säga mellan EU:s institutioner.

Subsidiära rättskällor

Utöver EU-domstolens rättspraxis ingår internationell rätt och allmänna rättsprinciper i de subsidiära rättskällorna. Med hjälp av dessa har EU-domstolen kompenserat bristerna i primär- och sekundärrätten.

I sin rättspraxis har EU-domstolen internationell rätt som sin inspirationskälla och hänvisar till den skrivna rätten, sedvanerätt och rättspraxis inom denna.

De allmänna rättsprinciperna är oskrivna källor som utvecklats ur EG-domstolens rättspraxis. Med hjälp av dessa har EG-domstolen fastställt regler på olika områden som inte tas upp i fördragen.

Senast ändrat den 18.08.2010

Top