Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (2007-2013)

Genom denna förordning inrättas ett europeiskt instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter. Dess stöd bidrar till att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen.

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning inrättas ett finansiellt instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen som ersätter det tidigare Europeiska initiativet för mänskliga rättigheter (EIDHR).

Det stöd som beviljas inom ramen för detta instrument har följande syften:

 • Stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i de länder och regioner där de är mest i fara.
 • Stödja det civila samhället som arbetar för att främja mänskliga rättigheter och demokrati, dess verksamhet för att främja fredlig försoning mellan enskilda gruppers intressen samt politisk representation och politiskt deltagande.
 • Stödja åtgärder med anknytning till mänskliga rättigheter och demokrati på de områden som omfattas av EU:s riktlinjer.
 • Stärka de internationella och regionala ramarna för skydd av mänskliga rättigheter, rättvisa och rättsstatsprincipen och främja demokrati.
 • Öka förtroendet för, tillförlitligheten och öppenheten hos de demokratiska valprocesserna, särskilt genom valövervakning.

För att uppnå dessa syften är gemenskapens stöd avsett att främja följande åtgärder:

 • Deltagardemokrati och representativ demokrati, demokratiseringsprocesser, särskilt genom det civila samhällets organisationer, bl.a. när det gäller att främja mötes- och föreningsfriheten, åsikts- och yttrandefriheten, stärkande av rättsstaten och rättsväsendets oberoende, främjande av politisk pluralism och demokratisk politisk representation, verka för att män och kvinnor deltar på lika villkor i samhället, näringslivet och politiken och stöd för åtgärder avsedda att underlätta en fredlig förlikning mellan olika gruppers intressen.
 • Skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, såsom de fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i andra internationella instrument som i huvudsak rör det civila samhällets organisationer.

För att öka stödets konsekvens och effektivitet ska kommissionen sörja för nära samordning mellan sin egen och medlemsstaternas verksamhet. Vidare ska det stöd som avses i denna förordning överensstämma med gemenskapens politik avseende utvecklingssamarbete och med EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i sin helhet. Stödet ska vidare komplettera det stöd som beviljas inom ramen för gemenskapsinstrumenten för externt bistånd och partnerskapsavtalet med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).

Förvaltning och genomförande

Genom denna förordnig genomförs stödet genom:

 • strategidokumenten i vilka gemenskapens prioriteringar, det internationella läget och huvudsakliga partners verksamhet fastställs;
 • de årliga handlingsprogrammen som har sin grund i strategidokumenten och eventuella revideringar som gjorts av dessa,
 • särskilda åtgärder som inte fastställs i strategidokumenten och som kan antas av kommissionen.
 • tillfälliga åtgärder, genom vilka kommissionen kan bevilja mindre bidrag till människorättsförsvarare för att svara på brådskande skyddsbehov.

Följande får ta emot finansiellt stöd:

 • organisationer i det civila samhället,
 • ideella organisationer inom den offentliga eller privata sektorn,
 • nationella, regionala och internationella parlamentariska organ i de fall där den föreslagna åtgärden inte kan finansieras genom ett instrument som är nära förbundet med gemenskapsinstrumenten för externt bistånd,
 • mellanstatliga, regionala eller internationella organisationer
 • fysiska personer när deras stöd är nödvändigt för att nå målen i förordningen om inrättande av ett europeiskt instrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter.

Andra organ och aktörer kan ta emot finansiellt stöd om det är nödvändigt för att förverkliga målen med denna förordning.

Det finansiella stödet kan ges i följande form:

 • program och projekt,
 • gåvobistånd för finansiering av projekt som läggs fram av mellanstatliga, regionala och internationella organisationer,
 • mindre gåvobistånd för människorättsförsvarare,
 • gåvobistånd till stöd för verksamhetskostnaderna för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och för driftskostnaderna för Europeiska centret för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering,
 • bidrag till internationella fonder samt resurser för EU:s valövervakningsuppdrag
 • offentlig upphandling.

Deltagande i tilldelningen av upphandlings- eller bidragskontrakt skall inom ramen för denna förordning vara öppet, bland annat, för varje fysisk person som är medborgare i och varje juridisk person som är etablerad i ett av gemenskapens medlemsländer, i ett av Europeiska gemenskapen erkänt officiellt anslutnings- eller kandidatland eller land, i en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett utvecklingsland (enligt definitionen av OECD:s kommitté (EN) (FR) för utvecklingsbistånd) samt för internationella organisationer.

Kommissionen har till sin hjälp en kommitté för mänskliga rättigheter och demokrati.

Kommissionen ska i en årsrapport presentera de framsteg som gjorts vad gäller de stödåtgärder som har genomförts inom ramen för denna förordning.

Instrumentets samlade budget för perioden 2007–2013 uppgår till 1,104 miljarder euro.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1889/2006

30.12.2006-31.12.2013

-

EUT L 386, 29.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 21 april 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [KOM(2009) 194 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Det är nödvändigt att förbättra genomförandet av program och projekt som finansieras genom instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter. Europaparlamentet och rådet föreslår därför att kriterierna för stödberättigande mjukas upp för utgifter i samband med skatter, tullar och andra avgifter i de stödmottagande länderna. Mekanismer för skattebefrielse eller återbäring av skatt finns nämligen inte i alla berörda stater, vilket utgör ett hinder för deltagarna i programmet.

Medbeslutandeförfarandet: (COD/2009/0060)

Senast ändrat den 15.10.2009

Top