Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stabilitetsinstrumentet (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stabilitetsinstrumentet (2007-2013)

Europeiska unionen (EU) genomför yttre samarbetsåtgärder i syfte att stödja stabiliteten i tredjeländer. Därför ska åtgärder finansierade genom stabilitetsinstrument kunna bidra till att förbereda sig för och reagera på kriser med naturliga orsaker eller som vållats av människan, liksom till återuppbyggnaden av länder efter en kris eller en instabil situation.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument [EUT L 231, 24.11.2006].

SAMMANFATTNING

Stabilitetsinstrumentet finansierar samarbetsåtgärder för utveckling och för finansiellt, ekonomiskt och tekniskt samarbete som utförs av Europeiska unionen (EU) tillsammans med tredjeländer. Dessa åtgärder syftar till att:

 • återupprätta stabiliteten efter en akut situation, kris eller framväxande kris, för att utvecklings- och samarbetspolitik ska kunna genomföras effektivt;
 • förstärka tredjeländernas förmåga att förbereda sig på kriser och på globala och regionövergripande hot.

Vid krissituationer eller framväxande kriser, inklusive i situationer som kan utvecklas till väpnad konflikt, kan stabilitetsinstrumentet bidra till att skydda demokratin, den allmänna ordningen och individernas säkerhet, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna.

Samarbetsåtgärder kan i synnerhet ge stöd:

 • till tekniska och logistiska åtgärder till statliga och icke-statliga aktörer, liksom till internationella och regionala organisationer;
 • till inrättandet av interimsförvaltningar;
 • till utvecklandet av offentliga demokratiska institutioner och till oberoende rättsväsen;
 • till nationella och internationella straffrättstribunaler, liksom till nationella försoningskommissioner;
 • till demobilisering och återintegrering av stridande i det civila samhället, och till åtgärder för barnsoldater och till rehabilitering av offer;
 • till utvecklingen av det civila samhället och till främjandet av oberoende medier;
 • till behandlingen av de socioekonomiska effekterna för civilbefolkningen av truppminor och oexploderad ammunition;
 • för att främja en rättvis tillgång till naturresurser;
 • till reaktioner på naturkatastrofer med naturligt ursprung eller som vållats av människan och till hot mot folkhälsan.

I de fall då situationen i landet erbjuder stabila samarbetsförhållanden, kan stabilitetsinstrumentet i synnerhet bidra till att:

 • förbättra förmågan till förberedelse för kris, samt till reaktion och rehabilitering vid kris;
 • förstärka offentliga institutioner och infrastrukturer, inklusive kampen mot terrorismen och organiserad brottslighet, säkerheten i kritisk infrastruktur och folkhälsan;
 • mildra riskerna knutna till kemiska, biologiska, radiologa eller nukleära material eller agenser.

Verkställande av biståndet

Det bistånd som ges ska ta hänsyn till åtgärder som genomförs genom andra EU-instrument för yttre bistånd.

Verkställandet grundar sig på strategiska geografiska eller tematiska dokument, och på fleråriga vägledande program per land. Särskilda åtgärder kan också antas som svar på en kris eller en undantagssituation.

Stödmottagare

Flera typer av aktörer kan omfattas av ekonomiskt stöd från stabilitetsinstrumentet, oavsett om de har sitt ursprung i EU eller i tredjeländer; det handlar särskilt om nationella, regionala eller lokala myndigheter i partnerländerna, om internationella organisationer, privata eller offentliga institutioner, icke-statliga organisationer och fysiska personer.

Bakgrund

Stabilitetsinstrumentets bestämmelser upphäver och ersätter förordningarna om mekanismen för akuta ingripanden och de olika förordningarna om åtgärder mot antipersonella landminor.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1717/2006

14.12.2007

-

EUT L 327, 24.11.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1717/2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument [KOM(2009) 195 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. I detta förslag utsträcks tillämpningen av förordningen till kampen mot olaglig användning av handeldvapen och lätta vapen, i enlighet med målen för gemenskapens samarbetspolitik.

Medbeslutandeförfarandet: (COD/2009/0058)

Senast ändrat den 28.06.2011

Top