Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Återsändande av olagliga invandrare till deras länder: gemensamma flygningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Återsändande av olagliga invandrare till deras länder: gemensamma flygningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2004/573/EG – Gemensamma flygningar för avlägsnande av olagliga invandrare från två eller flera EU-länders territorium

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Beslutet fastställer förfarandena när två eller flera EU-länder samarbetar för att deportera olagliga invandrare med flyg från EU.

VIKTIGA PUNKTER

 • Varje EU-land utser en nationell myndighet som ansvarar för att organisera eller delta i gemensamma flygningar.
 • Den myndighet som organiserar en gemensam flygning måste
  • lämna relevant information till andra EU-länder,
  • välja flygbolag och ha ansvar för alla avtalsmässiga och praktiska arrangemang,
  • begära och få tillstånd från flygtransiterings- och destinationsländer,
  • vidta lämpliga åtgärder, även ekonomiska, med andra EU-länder som deltar i flygningen,
  • fastställa de operativa formerna och förfarandena, inklusive antalet ledsagare som krävs.
 • Ett EU-land som deltar i en gemensam flygning måste
  • informera den nationella myndigheten som organiserar flygningen om sin avsikt att delta,
  • tillhandahålla ett tillräckligt antal ledsagare,
  • säkerställa närvaron av åtminstone två företrädare om arrangörslandet tillhandahåller alla ledsagare.
 • Organiserande och deltagande länder måste
  • säkerställa att alla ledsagare och alla de som deporteras har giltiga resehandlingar och andra nödvändiga dokument som visum och intyg,
  • lämna information om flygarrangemangen till sina ambassader och konsulat i transit- och destinationsländerna för att få hjälp om det behövs.
 • Beslutet innehåller detaljerade förfaranden och krav för de följande fem faserna i att avlägsna olagliga invandrare:
  • Före återvändande.
  • Före avgång på flygplatser.
  • Under flygning.
  • Transitering.
  • Ankomst.

Dessa täcker frågor såsom incheckning, säkerhet och användning av tvångsåtgärder*

 • Samarbetet mellan EU-länderna omfattar även
  • transitstöd vid avlägsnande flygningar,
  • organisation av flygbiljetter till olagliga invandrare som omfattas av individuella beslut om återsändande,
  • ömsesidigt erkännande av utvisningsbeslut.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Beslutet har tillämpats sedan den 7 augusti 2004.

BAKGRUND

Mellan 400 000 och 500 000 utländska medborgare beordras att lämna EU varje år eftersom de har kommit eller vistas olagligt. Endast 40 % skickas hem eller till det land från vilket de kom in i EU. För att garantera trovärdigheten för laglig invandring krävs det att olagliga invandrare sänds tillbaka.

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Tvångsmedel: tvångsmedel kan användas på personer som vägrar eller motsätter sig återsändandet. De ska vara rimliga och hållas inom gränserna för vad som är godtagbart, och får inte äventyra personens förmåga att andas.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2004/573/EG av den 29 April 2004 om organisation av gemensamma flygningar för återsändande från två eller flera medlemsstaters territorium av tredjelandsmedborgare vilka omfattas av enskilda beslut om återsändande (EUT L 261, 6.8.2004, s. 28–35).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg (EUT L 321, 6.12.2003, s. 26–31).

Rådets direktiv 2001/40/EG av den 28 maj 2001 om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land (EGT L 149, 2.6.2001, s. 34–36).

Senast ändrat 29.07.2016

Top