Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbete mellan EU-länderna för återvinning av vinning från brott

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samarbete mellan EU-länderna för återvinning av vinning från brott

SAMMANFATTNING AV:

Rådets beslut 2007/845/RIF om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom förordningen inrättas krav för att inrätta nationella kontor för återvinning av tillgångar i EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

Syftet med kontoren för återvinning av tillgångar är att underlätta spårande och identifiering av vinning som härrör från brott och som kan bli föremål för en frysning, beslagtagande eller förverkande, som en del av ett straffrättsligt eller civilrättsligt förfarande.

EU-länderna är skyldiga att inrätta eller utse minst ett kontor för återvinning av tillgångar (högst två) i sitt territorium. Kontoren för återvinning av tillgångar är skyldiga att utbyta information med varandra oberoende av deras ställning (brottsbekämpande, rättslig eller administrativ).

Ett kontor för återvinning av tillgångar, eller annan myndighet i ett EU-land med liknande ansvar, kan framställa en begäran om information från ett kontor i ett annat EU-land för information som en del av en kriminell eller civil utredning. Begäran ska innehålla uppgifter om

  • föremålet och skälen för begäran,
  • vilket förfarande som ska tillämpas,
  • egendom som berörs eller söks och/eller vilka fysiska eller juridiska personer (personer eller företag) som förmodas vara inblandade.

Ett kontor för återvinning av tillgångar kan utan begäran och på eget initiativ utbyta information som de anser nödvändig för att utföra ett kontors uppgifter i ett annat EU-land.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan 18 december 2007.

BAKGRUND

Efter rambeslutet lanserade Europeiska kommissionen en informell plattform för att ytterligare stärka EU-samarbetet och samordna utbyte av information och bästa praxis.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott (EUT L 332, 18.12.2007, s. 103–105)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 39–50). Ändringar av direktiv 2014/42/EU har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (EUT L 196, 2.8.2003, s. 45–55). Se den konsoliderade versionen.

Rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande (EUT L 328, 24.11.2006, s. 59–78). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 25.04.2016

Top