Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enheter för snabba ingripanden vid gränserna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Enheter för snabba ingripanden vid gränserna

Genom förevarande förordning inrättas en mekanism som syftar till att tillhandahålla ökat tekniskt och operativt bistånd under en begränsad tid i form av enheter för snabba ingripanden vid gränserna. Enheterna omfattar gränsbevakningstjänstemän från andra medlemsländer och ska ingripa på begäran av ett medlemsland som står inför en allvarlig och exceptionell situation i samband med kraftig tillströmning av olaglig invandring.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter.

SAMMANFATTNING

På begäran från ett medlemsland fattar verkställande direktören för Frontex (Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna) beslut om att sända ut en eller flera enheter för snabba ingripanden vid gränserna. Beslutet ska fattas så snabbt som möjligt och senast fem arbetsdagar från och med den dag då begäran mottogs.

Frontex och det biståndssökande medlemslandet ska därefter upprätta en operativ plan, som fastställer de exakta omständigheterna för ingripandet av en eller flera enheter.

Den verkställande direktören ska bland personalen vid Frontex utse en eller flera experter som ska placeras ut som samordnande tjänstemän för att

  • fungera som förbindelselänk mellan Frontex, å ena sidan, och värdlandet och enhetsmedlemmarna, å andra sidan,
  • övervaka genomförandet av den operativa planen, och
  • till Frontex överlämna en utvärdering av verkningarna av enhetens utplacering.

Medlemsländerna ska å sin sida utse en kontaktpunkt för kommunikation mellan Frontex och myndigheterna i respektive medlemsland.

Frontex ska fastställa sammansättningen av enheterna, vars medlemmar ingår i den nationella reserven, och placera ut dem. Byrån ska anordna utbildning och övningar som är relevanta för enheternas uppgifter.

Enhetsmedlemmarnas ställning och uppgifter

Enhetsmedlemmarna, som har till uppdrag att kontrollera och övervaka de yttre gränserna, ska respektera gemenskapens och värdlandets lagstiftning. Under ingripandet ska enhetsmedlemmarna arbeta under värdlandets ansvar. De ska följa värdlandets instruktioner och arbeta i närvaro av värdlandets gränsbevakningstjänstemän.

De ska behålla sin ställning som tjänstemän i hemlandets gränsbevakningsmyndigheter och ska ha rätt att bära sitt tjänstevapen och sina egna uniformer. För att kunna identifieras ska de dock bära en blå armbindel med Europeiska unionens och Frontex insignier.

De ska ha rätt att göra sökningar i värdlandets databaser och använda våld om så behövs.

När de gästande tjänstemännen är verksamma i ett värdland, ansvarar detta för eventuell skada som de vållar. Under den tid då enheterna är utplacerade ska gästtjänstemän anses som tjänstemän tillhörande värdlandet vad beträffar brott som begås mot dem eller av dem.

Bakgrund

Denna förordning har tillkommit som svar på en begäran av Europeiska rådet i Haag, som i sina slutsatser efterlyste enheter bestående av nationella experter som kan ge snabbt tekniskt och operativt bistånd till medlemsländer som begär det. Europeiska rådet uppmanade i slutsatserna från sitt möte den 15-16 december 2005 kommissionen att under våren 2006 lägga fram ett förslag om att skapa snabbinsatsenheter i enlighet med Haagprogrammet. Som svar lade kommissionen den 19 juli 2006 fram ett utkast till ändring av förordningen om inrättande av Frontex, i syfte att ge en rättslig grund till dessa enheter.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 863/2007

20.8.2007

-

EUT L 199, 31.7.2007

Senast ändrat den 03.10.2007

Top