Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontroll av vapenförvärv och vapeninnehav

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontroll av vapenförvärv och vapeninnehav

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 91/477/EEG – kontroll av förvärv och innehav av vapen

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I ”skjutvapendirektivet” fastställs vissa minimiförhållanden för spridningen av civila skjutvapen* inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet fastställs fyra kategorier skjutvapen ordnade efter faronivå, som definieras i bilaga I till direktivet.

Tillämpningsområde

Direktivet tillämpas inte på kommersiella överlåtelser av krigsvapen och ammunition till sådana vapen, och inte heller när följande grupper förvärvar eller innehar vapen och ammunition*:

 • De väpnade styrkorna, polisen eller offentliga myndigheter.
 • Samlare och institutioner som anlägger kulturella och historiska aspekter på vapen och som erkänts som sådana av de EU-länder där de är verksamma.

Direktivet påverkar inte tillämpningen av nationell lagstiftning om bärande av vapen, jakt eller tävlingsskytte.

Skjutvapenpass

Ett europeiskt skjutvapenpass utfärdas av myndigheterna i ett EU-land till en person som lagligt förvärvar och använder ett skjutvapen. Passet ska alltid medföras av den som använder skjutvapnet eller skjutvapnen som står förtecknade i det.

Identifikation och spårning

 • Varje skjutvapen och enskild förpackning med ammunition måste märkas vid tillverkning.
 • EU-länderna måste föra ett datoriserat register över dessa skjutvapen. Endast behöriga myndigheter får ha tillgång till registret.
 • EU-länderna kan inrätta ett system som reglerar vapenmäklares verksamheter*. Vapenhandlare* måste hålla ett register över vapen som de tar emot eller lämnar ut under sin yrkesverksamma tid.

Försäljning, förvärv och innehav

 • EU-länderna ansvarar för att kontrollera försäljning, förvärv och innehav av dessa vapen. Eventuella regler som införs måste emellertid ligga inom tillämpningsområdet för bestämmelserna i detta direktiv.
 • Ordningarna för förvärv och innehav av ammunition ska vara samma som de för innehav av skjutvapnet som ammunitionen är avsedd för.

Förvärv och innehav av ett skjutvapen är tillåtet när en person

 • har giltiga skäl till förvärv eller innehav (t.ex. är en legitim samlare eller engagerad i en skjutövningsklubb),
 • är minst 18 år, även om det finns ett undantag från denna regel när det gäller skjutvapen för jakt och tävlingsskytte (i vissa fall kan t.ex. pistoler användas till jakt- och målövning av personer under 18 år om de vägleds av en förälder/vuxen med skjutvapenlicens eller på ett godkänt träningscenter),
 • inte utgör någon fara för sig själv eller allmänheten.

Licensiering

En person som uppfyller kraven för förvärv och innehav av ett skjutvapen kan få en flerårig licens. I sådana fall måste vissa formaliteter observeras:

 • Behöriga myndigheter måste informeras om varje förflyttning av skjutvapnet.
 • Regelbundna kontroller måste utföras för att bedöma om personen fortsätter att uppfylla kraven.
 • De maxtidsgränser som anges i nationell lagstiftning måste respekteras.

För att kontrollera förflyttningen av skjutvapen inom EU fastställs i direktivet förfaranden för

 • definitiva överföringar av vapen från ett EU-land till ett annat,
 • tillfälliga överföringar av vapen (resor) genom två eller flera EU-länder.
 • Dessa formaliteter gäller för alla skjutvapen, utom krigsvapen.

EU-ländernas roll

 • En kontaktgrupp för att göra det lättare att utbyta information mellan EU-länderna upprättades 2009.
 • Direktivet påverkar inte EU-ländernas rätt att vidta åtgärder för att förhindra olaglig handel med vapen.

Översyn och förslag

Europeiska kommissionen presenterade i november 2015 en rapport om tillämpningen av detta direktiv, som en del i ett paket om åtgärder för skjutvapen. Paketet innehöll ett förslag till revidering av skjutvapendirektivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 17 oktober 1991. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1993.

VIKTIGA BEGREPP

* Skjutvapen: varje bärbart vapen med pipa som avfyrar, är avsett att avfyra eller kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne.

* Ammunition: alla patroner eller deras komponenter, inklusive patronhylsor, tändladdningar, drivladdningar, kulor och projektiler som används i skjutvapen.

* Vapenmäklare: varje fysisk eller juridisk person, med undantag av vapenhandlare, vars näringsverksamhet helt eller delvis består i att förvärva, sälja eller arrangera överföring av skjutvapen.

* Vapenhandlare: varje fysisk eller juridisk person vars näringsverksamhet helt eller delvis består i att tillverka, bedriva handel eller byteshandel med, hyra ut, reparera eller omvandla skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (EGT L 256, 13.9.1991, s. 51–58)

Fortlöpande ändringar av direktiv 91/477/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Refit-utvärdering av rådets direktiv 91/477/EG av den 18 juni 1991, ändrad genom direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008, om kontroll av förvärv och innehav av vapen (COM(2015) 751 final, 18.11.2015)

Senast ändrat 17.03.2016

Top