Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska polisakademin (CEPOL)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeiska polisakademin (CEPOL)

Syftet med rådets beslut 2005/681/RIF är att förbättra Europeiska polisakademin (CEPOL). Genom beslutet anses CEPOL vara ett EU-organ som ska finansieras via Europeiska unionens allmänna budget. CEPOL är ett nätverk mellan nationella utbildningsinstitut inom polisen. Dess syfte är att genom utbildning av högre polistjänstemän, gemensamma kursplaner och utbyte av goda metoder utveckla ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller de viktigaste problemen inom brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF.

SAMMANFATTNING

Europeiska polisakademin inrättades genom rådets beslut 2005/681/RIF av den 22 december 2000. Med anledning av en rapport som utarbetades efter de tre första åren begärde rådet genom dess slutsatser från februari 2005 åtgärder för att se till att CEPOL fungerar bättre. Man ansåg att detta skulle bland annat kunna åstadkommas genom att Europeiska polisakademin finansieras via Europeiska gemenskapernas allmänna budget och genom att tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna även tillämpas på akademins personal. Genom det aktuella beslutet inrättas Europeiska polisakademin, dvs. efterföljaren till det CEPOL som inrättades år 2000. Genom beslutet blir CEPOL ett gemenskapsorgan som finansieras via Europeiska gemenskapernas allmänna budget. I beslutet föreskrivs övergångsbestämmelser för att säkra att det rättsliga övertagandet fungerar korrekt.

Den 16 juli 2014 antog kommissionen ett förslag till en förordning om en reform av CEPOL:s rättsliga ram. Det upphäver och ersätter rådets nuvarande beslut. Syftet med förslaget är att anpassa organets regim till andra decentraliserade organs regimer samt anförtro det att genomföra en ny utbildningsstrategi för hur efterlevnaden av EU:s lagstiftning. Detta är förenligt med framväxande prioriteringar för ett operativt polissamarbete.

CEPOL:s organisation

CEPOL ska utformas som ett nätverk mellan nationella utbildningsinstitut för utbildning av högre tjänstemän inom polisen. Akademin ska förvaltas av en styrelse och en direktör. Ett sekretariat ska sköta de administrativa sysslorna.

Styrelsen ska bestå av direktörer för nationella utbildningsinstitut i medlemsländerna. Varje nationell delegation (som utgörs av en eller flera chefer för de nationella utbildningsinstituten) ska ha en röst i styrelsen. Företrädare för generalsekretariaten vid Europeiska unionens råd, kommissionen och Europol får delta i styrelsens möten som observatörer utan rösträtt.

Styrelsens beslut ska fattas med två tredjedelars majoritet av ledamöterna, utom när det gäller den budget som ska lämnas in till kommissionen, då beslutet måste fattas enhälligt. Styrelsen antar bland annat gemensamma kursplaner, utbildningsmoduler, pedagogiska metoder och andra utbildningsverktyg. Dessutom utarbetar styrelsen CEPOL:s årsrapport. Det är också styrelsen som beslutar om utnämning av direktören.

Direktören utses av styrelsen, som väljer från en förteckning över minst tre kandidater. Direktören ansvarar för den dagliga administrationen av CEPOL. Dessutom ansvarar direktören för att genomföra budgeten, för att upprätthålla kontakter med relevanta myndigheter i medlemsländerna och för att samordna genomförandet av arbetsprogrammet. Direktören omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

CEPOL:s sekretariat bistår CEPOL i de administrativa uppgifter som är nödvändiga för att akademin ska fungera väl och i genomförandet av det årliga arbetsprogrammet. Sekretariatspersonalen omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

CEPOL är en juridisk person. CEPOL:s direktör är dess rättsliga företrädare. CEPOL har flyttade den 1 september 2014 från sitt säte i Bramshill, Storbritannien till Budapest i Ungern. Detta beslutades av Europaparlamentet och rådet genom förordning (EU) nr 543/2014.

Finansiering av CEPOL via Europeiska unionens budget

CEPOL finansieras via EU:s allmänna budget. Kostnaderna är de följande: kostnader för personal, administration, infrastruktur och drift. Styrelsen utarbetar varje år, senast den 31 mars, ett preliminärt budgetförslag för CEPOL, som överlämnas till kommissionen och därefter till budgetmyndigheten, dvs. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, som en del av preliminära förslaget till Europeiska unionens budget. Budgetmyndigheten fastställer CEPOL:s slutliga budget.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) är tillämplig på CEPOL utan inskränkningar. CEPOL har anslutit sig till gällande bestämmelser om bedrägeribekämpning, till exempel de interinstitutionella avtal som finns på området.

Beslutet ska tillämpas från och med den 1 januari 2006 och styrelsen måste från och med den dagen vart femte år beställa en oberoende extern utvärdering av genomförandet av beslutet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut 2005/681/RIF

1.1.2006

-

EUT 256, 1.10.2005

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 543/2014

29.5.2014

-

EUT L 163, 29.5.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF [COM(2014) 465 final, 16.7.2014].

Detta förslag ämnar att

  • vidga CEPOL:s uppdrag så att organet kan stödja, utveckla, genomföra och samordna utbildning för tjänstemän inom brottsbekämpning på alla nivåer samt för tulltjänstemän och tjänstemän vid andra organ som hanterar gränsöverskridande frågor,
  • striktare rikta in CEPOL:s arbete på de brott som orsakar störst skada för medborgarna och som bäst behöver gränsöverskridande samarbete,
  • aktualisera och tydliggöra CEPOL:s mål, uppmuntra till utvecklingen av regionala och bilaterala samarbeten mellan medlemsstaterna, och
  • ge CEPOL i uppdrag att utveckla och regelbundet aktualisera utbildningsverktyg och metoder för att förbättra färdigheterna för tjänstemän inom brottsbekämpning ur ett perspektiv av livslångt lärande.

Senast ändrat den 11.08.2014

Top