Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska polisakademin (CEPOL)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeiska polisakademin (CEPOL)

Europeiska polisakademin (CEPOL) är ett nätverk av nationella utbildningsinstitut för högre tjänstemän för brottsbekämpning. Dess syfte är att genom kurser och seminarier för högre polistjänstemän utveckla ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller de viktigaste problemen inom brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut av den 22 december 2000 om inrättande av Europeiska polisakademin [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 336 av den 30 december 2000] [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 enades rådet om att inrätta ett nätverk av befintliga nationella institut för polisutbildning. Rådets beslut om inrättande av Europeiska polisakademin är en uppföljning av detta beslut. Syftet är att förstärka samarbetet mellan de nationella utbildningsinstituten för högre tjänstemän för brottsbekämpning, för att på så sätt främja ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller de viktigaste problemen med brottsbekämpning, brottsförebyggande verksamhet och upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. Beslutet har ändrats två gånger; beslut 2004/566/RIF ger CEPOL status som juridisk person och beslut 2004/567/RIF innehåller institutionella ändringar.

CEPOL:s organisation

Europeiska polisakademin ska ha formen av ett nätverk av nationella utbildningsinstitut för högre tjänstemän för brottsbekämpning i medlemsländerna.

Europeiska polisakademin ska ha ett permanent sekretariat och ledas av en styrelse som ska utgöras av cheferna för de nationella utbildningsinstituten för högre tjänstemän för brottsbekämpning. Varje delegation (som utgörs av en eller flera chefer för de nationella utbildningsinstituten) ska ha en röst i styrelsen. Företrädare för generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd, kommissionen och Europol får delta i styrelsens möten som observatörer utan rösträtt. Vid behov får styrelsens ledamöter ta med experter. Europeiska polisakademins driftskostnader ska bäras gemensamt av medlemsländerna.

Styrelsen ska fatta sina beslut enhälligt. Styrelsen ska anta ett årligt fortbildningsprogram och kan anta ytterligare program och initiativ. Styrelsens beslut ska sändas till Europeiska unionens råd, som ska notera dem och beakta dem.

Utbildning för högre polistjänstemän

Europeiska polisakademins verksamhet är i första hand inriktad på högre tjänstemän för brottsbekämpning, vilka får delta i utbildning som grundar sig på gemensamma normer.

Europeiska polisakademin ska också delta i utformningen av särskilda kurser för polistjänstemän på mellanchefsnivå, för polistjänstemän som arbetar på fältet, för instruktörer och för polistjänstemän som har en nyckelroll i kampen mot den organiserade brottsligheten eller som deltar i icke-militär krishantering i tredjeland.

Särskilda kurser kan också utformas för de polisiära myndigheterna i kandidatländerna.

I beslutet anges också att Europeiska polisakademin kan underlätta utbyte och utstationering av polistjänstemän, sprida kunskap om bra metoder och utveckla ett elektroniskt nätverk som kan ge stöd till Europeiska polisakademin när den fullgör sina uppgifter.

Europeiska polisakademin ska stå öppen för samarbete med institut för polisutbildning i tredjeland. Europeiska polisakademin ska även stå öppen för högre tjänstemän för brottsbekämpning i kandidatländerna, Island och Norge. Den ska också undersöka möjligheten att låta verksamheten stå öppen för tjänstemän vid Europeiska unionens institutioner och dess övriga organ.

CEPOL är en juridisk person. CEPOL:s administrativa chef är akademins rättsliga företrädare.

CEPOL:s har sitt säte i Bramshill, Storbritannien.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2001.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut av den 22 december 2000 om inrättande av Europeiska polisakademin

1.1.2001

-

EGT L 336, 30.12.2000

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut 2004/566/RIF av den 26 juli 2004

28.7.2004

-

EUT L 251, 27.7.2004

Rådets beslut 2004/567/RIF av den 26 juli 2004

28.7.2004

-

EUT L 251, 27.7.2004

See also

Ytterligare upplysningar finns på följande webbplatser:

  • Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet (DE) (EN) (FR),
  • CEPOL (EN).

Senast ändrat den 12.08.2005

Top