Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Överföring av personuppgifter från Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Överföring av personuppgifter från Europol

Europeiska unionens kamp mot den organiserade brottsligheten stöds av Europol, Europeiska polisbyrån, vars uppgift är att förbättra samarbetet mellan medlemsländernas berörda myndigheter. Denna rättsakt gör det möjligt för Europol att överföra personuppgifter till tredje land och utomstående organ för att på ett effektivt sätt bidra till kampen mot den organiserade brottsligheten.

RÄTTSAKT

Rådets akt av den 12 mars 1999 om antagande av regler om överföring av personuppgifter från Europol till tredje land och utomstående organ [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 88 av den 30 mars 1999] [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I denna akt definieras vissa nyckelbegrepp i samband med överföring av personuppgifter, bland annat följande: tredje land, utomstående organ, avtal och behöriga myndigheter. Särskilt bör nämnas definitionen av begreppet "personuppgift", med vilket avses alla slags uppgifter som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild person vars identitet kan fastställas direkt eller indirekt, (genom ett personnummer eller genom ett eller flera särskilda kännetecken på hans eller hennes fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska och kulturella eller sociala identitet). Med "databehandling" förstås varje automatiserad eller icke-automatiserad åtgärd som omfattar insamling, registrering, organisering, lagring, utlämning, ändring, läsning, användning och bearbetning av uppgifter.

Europol får överföra personuppgifter

  • om ett avtal om detta ingåtts med ett tredje land eller ett utomstående organ,
  • i undantagsfall för att säkerställa ett medlemslands väsentliga intressen eller avvärja eller förhindra en överhängande fara för brott.

De avtal som ingås mellan Europol och tredje land eller utomstående organ ska innehålla regler om mottagaren av uppgifterna, vilken typ av uppgifter som ska överföras och i vilket syfte uppgifterna ska överföras. Dessutom ska avtalen innehålla bestämmelser om ansvar i fall av otillåten eller feaktig behandling av uppgifter. Efter yttrande från Europols styrelse och den gemensamma tillsynsmyndigheten samt rådets godkännande ska direktören inleda förhandlingar i syfte att ingå ovannämnda avtal.

Överföring av uppgifterna inom tredje land ska begränsas till de behöriga myndigheter som är ansvariga för att förhindra eller bekämpa brottslighet. Dessutom ska Europol vägra att överföra begärda uppgifter om det inte uppgivits för vilket ändamål uppgifterna kommer att användas.

Emellertid kan överföring senare ske från ett utomstående organ som har ingått avtal med Europol enligt följande villkor:

  • Efter Europols förhandssamtycke.
  • Efter tillstånd från Europols direktör om hon eller han anser att överföringen är absolut nödvändig för att skydda medlemsländernas väsentliga intressen inom ramen för Europols syfte eller för att förebygga en överhängande fara för brott.

Senare överföring av uppgifter som har meddelats Europol av ett medlemsland är inte tillåten utan det berörda medlemslandets medgivande.

Överföring av uppgifter om en persons rastillhörighet, politiska åsikter, religiösa tro, hälsotillstånd eller sexualliv ska begränsas till absolut nödvändiga fall.

Den myndighet som tar emot uppgifterna ska garantera att uppgifterna kommer att användas endast för de ändamål som anges i begäran om överföring. Samma myndighet ska ansvara för att uppgifterna rättas eller utplånas om det framkommer att de är felaktiga. Den ska också utplåna uppgifterna när de inte längre är nödvändiga för de ändamål som anges i begäran om överföring.

Dessa regler träder i kraft dagen efter det att de har antagits. Från och med den 1 januari 2005 ska de utvärderas av styrelsen som också ska inhämta yttrande från tillsyndsmyndigheten.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets akt av den 12 mars 1999

13.3.1999

-

EGT C 88, 30.3.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets akt av den 28 februari 2002

1.3.2002

-

EGT C 58, 5.3.2002

See also

För ytterligare information, se Europols webbplats (EN) och SCADplus: kampen mot organiserad brottslighet.

Senast ändrat den 09.06.2005

Top