Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Särskilda åtgärder till förmån för de mindre Egeiska öarna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Särskilda åtgärder till förmån för de mindre Egeiska öarna

Särskilda åtgärder stöder jordbruket på de mindre Egeiska öarna. Åtgärderna har ett dubbelt syfte: att begränsa vissa jordbruksprodukters ökade transportkostnader till regionerna och att gynna utveckling av lokal produktion.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1405/2006 av den 18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

De mindre Egeiska öarna kan dra nytta av en särskild försörjningsordning för vissa jordbruksprodukter och anpassade stödåtgärder för den lokala jordbruksproduktionen. Åtgärderna, som beskrivs i förordningen, ska främja utvecklingen i regionerna, som hämmas av ett antal geografiska och ekonomiska faktorer.

Särskild försörjningsordning

Försörjningen av jordbruksprodukter (en förteckning finns i bilaga I till fördraget) som är nödvändiga livsmedel eller nödvändiga för tillverkning av andra produkter grundar sig på en särskild stödordning. Inom ramen för den ska de myndigheter som utsetts av Grekland göra en prognostiserad försörjningsbalans, som kvantifierar de årliga behoven av de berörda produkterna. Försörjningsbalansen ska sedan godkännas av kommissionen.

Produkterna får ett försörjningsstöd som fastställts med hänsyn till de extra kostnaderna för saluföring. När den särskilda försörjningsordningen genomförs ska man ta hänsyn till vissa faktorer, t.ex. de särskilda behoven på de mindre öarna, traditionella handelsflöden, den ekonomiska aspekten av det planerade stödet och den lokala produktionens utveckling.

De produkter som omfattas av försörjningsordningen kan endast återexporteras enligt de villkor som fastställts av den kommitté som biträder kommissionen. Dessa villkor omfattar bl.a. återbetalning av det stöd som mottagits. Produkter som bearbetats på de mindre öarna och har sitt ursprung i produkter som omfattats av den särskilda försörjningsordningen kan också exporteras till tredje land eller sändas till EU inom de gränser och kvantiteter som kommissionen har fastställt.

Åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen

Grekland ska lägga fram ett stödprogram som hänvisas till kommissionen för godkännande. Programmet ska innehålla åtgärder som gynnar den lokala jordbruksproduktionen på de mindre öarna. Åtgärderna ska överensstämma med och följa lagstiftningen och gemenskapens politik, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken.

Stödprogrammet kan innehålla

  • en kvantitativ beskrivning av situationen inom jordbruksproduktionen,
  • den föreslagna strategin och dess förväntade ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser,
  • en tidsplan över åtgärdernas genomförande och en allmän vägledande översikt som sammanfattar vilka resurser som ska anslås,
  • belägg för de olika programåtgärdernas förenlighet och konsekvens samt en beskrivning av de kriterier och kvantitativa indikatorer som ska användas vid övervakning och utvärdering,
  • vilka bestämmelser som ska tillämpas för att säkerställa att stödprogrammet genomförs på ett effektivt och lämpligt sätt,
  • den behöriga myndighet som är utsedd för att genomföra programmet och associerade organ.

Kompletterande åtgärder

Kommissionen kan bevilja kompletterande stöd i form av driftsstöd för produktion, bearbetning och saluföring av de nämnda produkterna för att genomföra stödprogrammet.

Finansiella bestämmelser

Den särskilda försörjningsordningen och åtgärderna till förmån för den lokala jordbruksproduktionen får uppgå till högst 23,93 miljoner euro per år. För den särskilda försörjningsordningen är det maximala årsbeloppet 5,47 miljoner euro.

Allmänna bestämmelser

Förvaltningskommittén för direktstöd (EN) ska bistå kommissionen..

Grekland ska överlämna följande till kommissionen:

  • Anslagen för följande års genomförande av programmet senast den 15 februari varje år.
  • En rapport om de åtgärder som föreskrivs i förordningen senast den 30 juni varje år.

Kommissionen ska överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet om verkningarna av de åtgärder som vidtagits enligt förordningen senast den 31 december 2011.

Sammanhang

Den första gemensamma ramen för stöd till jordbruket på de Egeiska öarna introducerades i och med förordning nr 2019/93. Genom den förordningen infördes den särskilda försörjningsordningen och särskilda stödåtgärder för vissa sektorer, t.ex. potatis-, vin- och olivodling. Med tanke på att systemet fungerat bra vill man i den här förordningen behålla stöden, samtidigt som man stärker partnerskapet med de lokala myndigheterna och ger dem större frihet att administrera anslagen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1405/2006

3.10.2006

-

EUT L 265, 26.9.2006

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 615/2008

29.6.2008

-

EUT L 168, 28.6.2008

Förordning (EG) nr 72/2009

7.2.2009

-

EUT L 30, 31.1.2009

Ändringsrättsakter och rättelser av förordning (EEG) nr 1405/2006 har införlivats i den grundläggande rättsakten. Den konsoliderade versionen har endast informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillämpningsföreskrifter

Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2006 av den 20 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1405/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna [EUT L 365, 21.12.2006].

Den här förordningen innehåller tillämpningsföreskrifter för åtgärderna till förmån för de mindre Egeiska öarna. I den särskilda försörjningsordningen beskrivs hur de administrativa beståndsdelarna fungerar, t.ex. stödintyg och register över aktörer, samtidigt som exportvillkor räknas upp och det ges en förklaring av hur kontroller och export fungerar. När det gäller åtgärderna till förmån för lokal produktion specificeras i förordningen hur stödbeloppen fastställs, stödansökningar ska inlämnas och utbetalningar av stöd äger rum, samt principerna för kontroller av att stödet används på rätt sätt och påföljder.

Se den konsoliderade versionen

Inlämning av uppgifter

Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna [EUT L 228, 1.9.2009].

Senast ändrat den 16.09.2009

Top