Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Särskilda åtgärder för de yttersta randområdena

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Särskilda åtgärder för de yttersta randområdena

Särskilda åtgärder stöder jordbruket i de yttersta randområdena i Europeiska unionen (EU). Detta stöd avser att mildra de begränsningar som följer av dessa regioners speciella geografiska läge.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

De yttersta randområdena räknas upp i artikel 349 i fördraget om EU:s funktionsätt:

 • de franska utomeuropeiska departementen: Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin;
 • Azorerna och Madeira (Portugal);
 • Kanarieöarna (Spanien).

Dessa regioner kallas ”de yttersta randområdena” eftersom de ligger på stort geografiskt avstånd från Europa. De yttersta randområdena är vanligen territorier med liten yta som är utsatta för svårt klimat. Alla dessa faktorer ger svårigheter för jordbruksutvecklingen i de yttersta randområdena.

Denna förordning föreskriver därför särskilda åtgärder inom jordbrukssektorn i de yttersta randområdena. Målet är att möta de merkostnader som är knutna till försörjningen och till jordbruksaktiviteten i dessa sektorer.

Den särskilda försörjningsordningen

Vissa jordbruksprodukter (som anges i bilaga I till förordningen) som anses som nödvändiga livsmedel för människor och djur eller som nödvändiga för tillverkning av andra produkter täcks av den särskilda försörjningsordningen. Denna ordning föreskriver att begränsade mängder av dessa produkter får föras in i EU med beviljande av stöd som täcker en del av de merkostnader som hör till läget i de yttersta randområdena eller tredjeländer utan att importtull utkrävs.

De maximala mängder som avses av den särskilda försörjningsordningen bestäms genom en prognostiserad försörjningsbalans, som fastställs av medlemsstaterna och sedan godkänns av kommissionen.

De produkter som omfattas av denna ordning får inte exporteras förrän efter det att importtull betalats eller det stöd som erhållits genom denna ordning betalats tillbaka. Detta villkor gäller inte produkter som utbyts mellan de franska utomeuropeiska departementen, inte heller produkter som bearbetas i de yttersta randområdena vid användande av produkter som omfattas av den särskilda ordningen om de:

 • exporteras till tredjeländer eller skickas till resten av EU inom gränserna för exporterade och skickade volymer inom ramen för ett traditionellt handelsflöde;
 • exporteras till tredjeländer inom en regional handelsram;
 • skickas till Azorerna via Madeira eller vice versa;
 • skickas till Madeira via Kanarieöarna eller vice versa.

Inom ramen för den särskilda försörjningsordningen, tas ingen importtull ut på vissa typer av socker som förs in till Madeira eller Kanarieöarna liksom för vissa produkter i rissektorn som förs in till Réunion. Dessutom ges ett stöd för att försörja Kanarieöarna med mjölkprodukter som inte står i bilaga I till fördraget.

Stöd till lokal jordbruksproduktion

Programen för gemenskapsstöd gynnar lokal jordbruksproduktion. De utarbetas av behöriga myndigheter som utses av de berörda medlemsstaterna. Utarbetandet ska ta hänsyn till lagstiftningen och till europeisk politik.

Pogrammen för gemenskapsstöd ska visa:

 • en kvantifierad beskrivning av läget i jordbruksproduktionen i de berörda regionerna;
 • en beskrivning av föreslagen strategi och en uppskattning av de förväntade konsekvenserna på det ekonomiska och sociala planet samt i fråga om miljö och sysselsättning;
 • en beskrivning av planerade åtgärder;
 • en tidsplan över genomförandet av åtgärderna och en allmän vägledande översikt med en sammanfattning av de resurser som kommer att anslås;
 • belägg för förenlighet och konsekvens mellan de olika programåtgärderna samt fastställande av de kriterier och kvantitativa indikatorer som kommer att användas vid utvärdering och övervakning;
 • bestämmelser som syftar till att säkerställa effektivt och korrekt genomförande av programmen, samt fastställande av kvantitativa indikatorer för utvärderingen samt bestämmelser om kontroller och påföljder;
 • uppgifter om behöriga myndigheter och organ som är ansvariga för programgenomförandet, associerade myndigheter eller organ och socioekonomiska partners, tillsammans med resultaten av genomförda samråd.

Årliga finansiella anslag

Den särskilda försörjningsordningen och åtgärderna som främjar lokal jordbruksproduktion omfattas varje år av följande finansiella anslag (i miljoner euro):

Finansåret 2007

Finansåret 2008

Finansåret 2009

Finansåret 2010

Finansåret 2011 och följande

De franska utomeuropeiska departementen:

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Azorerna och Madeira

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Kanarieöarna

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42

När det gäller den särskilda försörjningsordningen, ska finansieringen inte överstiga följande belopp:

 • För de franska utomeuropeiska departementen: 20,7 miljoner euro;
 • För Azorerna och Madeira: 17,7 miljoner euro;
 • För Kanarieöarna: 72,7 miljoner euro.

Kompletterande åtgärder

Utöver den särskilda försörjningsordningen och programmen för gemenskapsstöd, inför denna förordning också andra typer av undantagsåtgärder som gynnar jordbruksutvecklingen i de yttersta randområdena.

Till att börja med, föreskriver förordningen möjligheten att öka det europeiska finansiella stödet till de yttersta randområdena inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. De yttersta randområdena omfattas sålunda av undantag som rör de maximalbelopp som får finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruk (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för utveckling (EJFLU).

Förordningen föreskriver också möjligheten för medlemsstaterna att ge statsstöd för produktion, bearbetning eller saluföring av de jordbruksprodukter som framgår av bilaga I till fördraget. Dessa statsstöd är dock underställda ett godkännande från kommissionen.

Dessutom får Frankrike och Portugal för kommissionen lägga fram program för kampen mot djur som skadar växter och växtprodukter (utom bananer) i deras respektive yttersta randområden. EU bidrar då till finansieringen av dessa program på grundval av en teknisk analys av situationen i de berörda regionerna, med upp till 60 % av de stödberättigade kostnaderna i de franska utomeuropeiska departementen och upp till 75 % på Azorerna och Madeira.

Till sist etablerar denna förordning särskilda undantag och befrielser för de yttersta randområdena inom fyra sektorer:

 • vin: Azorerna, Madeira och Kanarieöarna omfattas av undantag från förordning (EG) nr 1234/2007 för nedläggningsbidrag, stöd till frisläppande från lagring och åtgärder som rör destillering;
 • mjölk: endast producenterna på Azorerna anses ha deltagit i att överskrida referensmängden för fördelning av tilläggsavgiften enligt förordning (EG) nr1788/2003. Madeira (med en gräns för den lokala produktionen om 4000 ton mjölk) och de franska utomeuropeiska departementen är undantagna från systemet med tilläggsavgifter för komjölksproducenter som föreskrivs i förordning (EG) ne 1788/2003. Madeira får, för lokal konsumtion, producera UHT-mjölk som återskapats från mjölkpulver med ursprung i gemenskapen, som undantag från rådets förordning (EG) nr 2597/1997;
 • uppfödning: de franska utomeuropeiska detpartementen och Madeira får importera nötkreatur som kommer från tredjeländer utan att tullavgifter tas ut. Denna möjlighet gäller tills dess att det lokala beståndet av unga handjur blivit tillräckligt stort för att garantera den lokala köttproduktionens fortlevnad och utveckling;
 • tobak: Spanien får ge Kanarieöarna hjälp till tobaksproduktion upp till 10 ton per år. Dessutom tillämpas inga importtullar på direktimport av råtobak eller delvis förädlad tobak.

Bakgrund

Jordbruket i de yttersta randområdena omfattas av ordningen Posei (Stöd till gemenskapens yttre randområden) sedan 1991 för de franska utomeuropeiska departementen (Poseidom) och sedan 1992 för Kanarieöarna (Poseican), Azorerna och Madeira (Poseima). Målet med Posei-systemet är att ta hänsyn till dessa regioners geografiska och ekonomiska handikapp.

Denna förordning reformerar därför Posei-systemet och medför undantag från förordningarna med nr

1452/2001

, nr

1453/2001

och nr

1454/2001

.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 247/2006

15.2.2006

-

EUT L 42, 14.2.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 318/2006

3.3.2006

EUT L 58, 28.2.2006

Förordning (EG) nr 2013/2006

1.1.2007

-

EUT L 384, 29.12.2006

Förordning (EG) nr 1276/2007

31.10.2007

-

EUT L 284, 30.10.2007

Förordning (EG) nr 674/2008

24.7.2008

-

EUT L 189, 17.7.2008

Förordning (EG) nr 72/2009

1.2.2009

-

EUT L 30, 31.1.2009

Förordning (EG) nr 73/2009

1.2.2009

-

EUT L 30, 30.1.2009

Förordning (EG) nr 641/2010

24.7.2010

-

EUT L 194, 24.7.2010

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG nr 247/2006 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Tillämpningsområde

Kommissionens förordning (EG) nr 793/2006 av den 12 april 2006 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden [EUT L 145, 31.5.2006].

Se konsoliderad version

Gemenskapsstöd för kampen mot skadedjur

Kommissionens beslut 2007/609/EG av den 10 september 2007 om definition av vilka åtgärder som berättigar till bidrag från gemenskapen till program för bekämpning av skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen samt på Azorerna och Madeira [EUT L 242, 15.9.2007].

Kommissionens beslut 2009/126/EG av den 13 februari 2009 om gemenskapens bidrag för 2009 till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen [EUT L 44, 14.2.2009].

Överföring av information

Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna [EUT L 228, 1.9.2009].

Senast ändrat den 12.11.2010

Top