Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel – god tillverkningssed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel – god tillverkningssed

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 – god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs bestämmelser om god tillverkningssed* för material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

 • Förordningen tillämpas på alla sektorer och alla led i tillverkningen, förädlingen och distributionen av material och produkter.
 • Företag ska
  • följa de allmänna bestämmelserna om god tillverkningssed,
  • upprätta, genomföra och tillämpa ett effektivt och dokumenterat kvalitetssäkringssystem*,
  • upprätta och upprätthålla ett effektivt kvalitetskontrollsystem,
  • upprätta och upprätthålla lämplig dokumentation på papper eller i elektroniskt format avseende specifikationer, tillverkningsmetoder och processer som är relevanta för säkerheten hos de enskilda produkterna och de olika tillverkningsprocesserna.
 • God tillverkningssed gäller för produkter såsom behållare, förpackningar, papper, kartong, bläck och lim som kan komma i kontakt med livsmedel.
 • För kvalitetssäkringssystem tas följande aspekter i beaktande:
  • Arbetsstyrkans kunskaper och kompetens samt tillgängliga lokaler och utrustning.
  • Företagets storlek så att kvalitetssäkringssystemet inte innebär en orimlig belastning.
 • I kvalitetskontrollsystem ingår följande punkter:
  • Övervakning och kontroll av god tillverkningssed.
  • Fastställande och åtgärdande av eventuella brister så att gällande standarder upprätthålls.
 • I en ändring (förordning (EG) nr 282/2008) föreskrivs ett särskilt kvalitetssäkringssystem för återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2008.

VIKTIGA BEGREPP

* God tillverkningssed: den del av kvalitetssäkringen som är avsedd att se till att materialen och produkterna uppfyller gällande standarder, inte utgör en fara för människors hälsa eller innebär en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning.

* Kvalitetssäkringssystem: åtgärder som organiserats och dokumenterats i syfte att se till att materialen och produkterna uppfyller gällande kvalitetskrav.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006, s. 75–78)

Efterföljande ändringar av förordning (EG) nr 2023/2006 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 02.05.2016

Top